PROTOKOLY
sionských mudrcov.
( Plán židov na ovládnutie sveta. )
Slovenskej verejnosti na výstrahu podáva:
Jozef Bílik - Záhorský

II. vydanie
Nákladom vlastným. - Trnava 1939

 • Obsah :

 • Strana
  Úvodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  I. História vzniku Sionských Protokolov . . . . . . . . .
  Móric Joly a tajomstvo sionských mudrcov . . . . . . . .
  Achad Ha-Am . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Teodor Herzl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Snahy Židovstva o podvrátenie Protokolov . . . . . . . .
  II. Protokoly so zhromaždenia sionských mudrcov . . . . .
  III. Protokoly sionských mudrcov v teórii a v praxi . . . . .
  Dôkaz že židovská otázka jestvuje . . . . . . . . . .
  Vojny a revolúcie . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vraždy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Vysvetlenie k vyobrazeniu na vnútornej strane obálky
  . .

 • -------------------------------------------------------------------------------------------

  Úvodom

  Proti Protokolom sionských mudrcov vedú Židia celého sveta proces a žiadajú, aby tieto všade boli zakázané. Na obhajobu a na dokazovanie pravosti Protokolov utvoril sa medzinárodný árijský komitét, ktorý na bernskom pojednávaní odhalí senzačné tajomstvo svetového sprisahania židovskej rasy proti árijským národom! Protokoly sú jedinečnou knihou na svete, ktorá po tridsať rokov stále bola a je po celom svete na nátlak Židov konfiškovaná. Kto nepozná Protokoly, podobá sa v pravom slova zmysle slepcovi vo všetkých otázkach, národných, medzinárodných, politických, národohospodárskych, finančno-hospodárskych, a kultúrnych. Keď vám je nie ľahostajný osud vášho života, majetku a existencie, pozorne prečítajte túto knihu, pojednávajúcu o medzinárodnej židovskej vláde. Touto knihou slovenskej verejnosti po prvý raz podávam v preklade vydané tajné dielo, ktorého pôvodný názov je : >> Protokoly sionských mudrcov <<. To, že aký veľký význam má toto dielo pre celý svet, možno posúdiť zo slov Američana H e n r y F o r d a, ktoré napísal vo svojej knihe >> Medzinárodný Žid << : " . . . mnohí americký senátori, ktorí ho čítali, boli prekvapení, keď videli, že Židia pred mnohými rokmi vypracovali plán, ktorý sa už začal uskutočňovať a že boľševizmus už pred rokmi ustálili a pripravili Židia, ktorí zamýšľali zničiť svet ".

  K prekladu protokolov použil som české vydanie Fr. Komrsku z roku 1927.

  Presvedčený som, že i táto moja druhá kniha o židovskej otázke nájde patričné porozumenie v našom národe, a verím, že každý, kto ju prečíta, postará sa o jej rýchle rozšírenie, aby každý Slovák vedel, čo nám Židia pripravujú. Viem, že každý, kto túto knihu preštuduje a pochopí jej obsah v plnej miere, všemožne sa pričiní o to, aby táto medzinárodná kučeravá pliaga nemala viacej miesta a to nie len medzi nami, ale ani medzi ostatnými árijskými národmi. Keď to pochopíte, poďte so mnou do boja proti tejto drzej pliage, ktorá pripravuje skazu a najväčšie otroctvo celému árijskému svetu.

  Trnava v januári 1939.
  J o z e f B í l i k - Z á h o r s k ý .


  I.

  História vzniku

  Sionských Protokolov.

  Protokoly zo zhromaždenia sionských mudrcov obsahujú do podrobnosti vypracovaný plán na zbúranie jestvujúcich štátnych sústav, aby na ich troskách mohla byť vybudovaná židovská svetovláda. Prvý raz ich vydal spisovateľ G. B u t m i pod názvom : >> N e p r i a t e l i a ľ u d s k é h o p o k o l e n i a << v Petrohrade v roku 1901. Ale jeho dielo sa medzi ľud vôbec nedostalo, lebo ruskí Židia kúpili celý náklad tejto knihy. Takto Židia, chcejúc znemožniť informovanie ruského národa, po prvý raz upútali na seba pozornosť jednotlivcov kresťanskej verejnosti, ktorých týmto len utvrdili v presvedčení, že dielo hovorí pravdu.

  čší úspech malo druhé vydanie >> P r o t o k o l o v <<, ktoré po prvý raz vydal ruský profesor S e r g e j N i l u s v roku 1905.

  Profesor Nilus už v roku 1901 napísal a vydal knihu pod názvom : >V e ľ k é v m a l o m. B l í z k o j e p r i c h o d i a c i A n t i k r i s t a r í š a d i a b l a n a z e m i <. V tejto knihe profesor Nilus píše o strašnom nebezpečenstve, ktoré hrozí Rusku a cirkvi od nepriateľov kresťanstva - Židov a slobodomurárov. Práve vtedy sa mu dostal do rúk francúzsky rukopis s nadpisom : >>Protokoly sionských mudrcov <<. Obsah tohto rukopisu plne potvrdil jeho náhľad na vtedajšie politické pomery. Rusi, ktorí teraz čítali Nilusovu knihu, alebo ktorí poznajú jej obsah, musia uznať, že tento učenec bol ich národným prorokom, ktorý jasne predvídal osud Ruska.

  Dnešné boľševické Rusko je dnes skutočne " ríšou diabla " a ľudia, ktorí sa odtiaľ vyslobodili, Rusko inak nemenujú, len " peklom na zemi " .

  Keď Rusko už roku 1901 malo ľudí, ktorí jasne predpovedali jeho skazu a budúcnosť, je isté, že len duševná slepota a mravná spustlosť ruskej inteligencie a šľachty zavinili skazu Ruska. Teraz nebudem rozoberať tieto podrobnosti, no v budúcej mojej práci podrobne rozoberiem tieto veci, aby každý náš príslušník vedel a poznal, čo predchádzalo pádu Ruska a akým spôsobom sa zmocnili medzinárodní, kučeraví zločinci ruského národa. Preto, milí Čitateľ, venuj tejto knihe celú pozornosť, lebo je v nej naznačený osud, ktorý sa pripravuje nie len nám Slovákom, ale celému svetu. Keď si tejto otázky nevšimneme, ako to bolo v Rusku, i nás stihne hrôza, akú prežil a stále ešte prežíva národ ruský.

  Keď sa profesor Nilus o " Protokoloch " dozvedel, svoju knihu mal už hotovú a tak nemohol v nej " Protokoly " uviesť. Tieto až v druhom vydaní jeho knihy v roku 1905 boli uverejnené. I v ďalších vydaniach svojej knihy z roku 1911, 1912 a 1917 " Protokoly " uviedol. Titul týchto vydaní bol zmenený. Znel : >> Veľké v malom a Antikrist ako blízka nastávajúca politická možnosť <<.

  O vzniku " Protokolov ", ich autorovi a spôsobe, akým Nilus k francúzskemu rukopisu prišiel, mienky sa rozchádzajú. Najistejšie sú, pravda, záznamy samého profesora Nilusa a potom záznamy od G o t t f r i e d a z B e e k u , ktorý v roku 1919 vydal prvý Nilusovu knihu v nemeckom preklade.

  Beek píše :

  " od 29. do 31. augusta 1897 zasadal prvý Sionský kongres v Bazileji pod predsedníctvom Dr. T e o d o r a H e r z l a , zakladateľa moderného sionizmu, ktorý má za cieľ vybudovanie vlasti pre Židov v Palestíne. " zasľúbená zem získaná mala byť najmä pre ruských Židov, ktorí boli v tej dobe z Ruska veľmi vytláčaní. Preto je pochopiteľné, že ruská vláda tomuto kongresu venovala mimoriadnu pozornosť. Vtedajšiemu vedúcemu komisárovi ruskej zahraničnej polície v Paríži generálovi R a š k o v s k é m u nariadila, aby sledoval priebeh kongresu a aby hneď podal správu. Raškovský poslal do Bazileje veľmi skúseného tajného policajta, ktorý svoju úlohu vykonal s plným úspechom. Podarilo sa mu zistiť, že po skončení kongresu zvláštny posol ponesie tajný dokument slobodomurárskej lóže " Zur Aufgehenden Morgenrote " vo Frankfurte n/M. (V tomto meste bolo sídlo Rothschildovcov.) Táto lóža už oddávna bola spojkou medzi nemeckými lóžami a veľlóžou parížskou " Veľký Orient Francúzky ". Ruský detektív podplatil tohoto posla, ktorý obsah jemu zverených listov nepoznal. Posol podľa dohovorenia prerušil cestu v istej stanici, kde ho už čakalo niekoľko pisárov. Títo cez noc opísali tajný dokument, ktorý bol Francúzky písaný a pozostával z väčšieho počtu listov. Pisári si museli s opísaním veľmi pohnúť a tak opis nemohol byť presne a v celku zhotovený!

  Opis sa dostal do rúk ruského ministerstva v Petrohrade. Čo sa s ním stalo ďalej, je neznáme. Isté je len to, že B u t m i zadovážil si jeden opis dokumentu a že ruský maršal Alexej Nikolajevič Suchotín jeden opis odovzdal svojmu priateľovi profesorovi Nilusovi na posúdenie.

  Profesor Nilus o tomto vo svojej knihe (vydanie z roku 1901) píše takto :

  " V roku 1901 dostal som istý rukopis. Toto pomerne malé dielo určené bolo k tomu, aby hlboké zmeny vyvolalo v mojich názoroch, zmeny, ktoré môžu byť len božskou mocou v ľudskom srdci prevedené. Možno to porovnať so zázrakom - ako keď sa slepcovi vráti zrak. Tento rukopis mal názov : >> Protokoly sionských mudrcov <<. Dostal som ho od nebohého maršala vodcu čarnogovskej šľachty, Alexeja Nikolajeviča Suchotina, ktorý bol viceguvernérom v Stavropole.

  Sám Boh vie, koľko zbytočnej námahy ma to stálo od roku 1901 do roku 1905, aby som ich dostal do verejnosti a aby bola patričná vrchnosť upozornená na príčiny búrky, ktorá sa už dávno vznáša nad bezstarostným a teraz už aj rozum strácajúcim Ruskom. No, vydanie týchto rukopisov, ktoré sú naplnené touto hrôzou, mohlo sa uskutočniť až v roku 1905. Sú ony sťa varovný hlas pre všetkých, ktorí ešte majú zdravé uši, aby počuli a zdravé oči, aby videli . . .

  Protokoly so zhromaždenia sionských mudrcov pri povrchnom čítaní mohli by sa zdať len jednoduchou všednosťou. No, kto sa hlbšie ponorí do nich, vidí, že je v nich prejavená namyslená, zakorenená, nezmieriteľná, stará a pri tom dlho potlačovaná nenávisť, a čo je najhlavnejšie, medzi riadkami vrie náboženská nenávisť, kypiaca z preplnenej nádoby zloby a nenávisti tých, ktorí cítia, že sú už blízko svojho víťazstva.

  Inak nemožno nespozorovať, že pomenovanie týchto rukopisov nezodpovedá celkom obsahu, lebo to nie sú protokoly; to je prednáška istého veľmi významného muža, zadelená do odstavcov, ktoré celkove logicky nesúvisia, ale dojem ostáva ten, že to je len zlomok z niečoho veľmi významného, z ktorého sa začiatok a mnohé podrobnosti alebo stratili, alebo vôbec nenašli . . . " Pre mysliaceho kresťanského pozorovateľa je dosť dôkazov pre pravdivosť Sionských Protokolov i v obklopujúcom ho prostredí a vo vlasteneckých i svetových udalostiach. Posledná svetová bašta, posledné útočisko na zemi pred blížiacim sa dravým orkánom - je svätá Rusia, dom Matky Božej. Všetko úsilie tajných i verejných, známych i neznámych sluhov Antikrista teraz namierená je proti Rusku. Čím je približujúca sa historická chvíľa strašnejšia, čím sú strašnejšie udalosti, približujúce sa ako v hustej hmle skryté búrky, tým rozhodnejšie a húževnatejšie musia biť nebojácne a šľachetné srdcia, tým húževnatejšie a nebojácne sa musia zomknúť pod posvätnou zástavou cirkvi a cárskym trónom. "

  Tieto Nilusove jasnovidecké slová ostali, bohužiaľ, bez povšimnutia. Svetová vojna otriasla celým svetom a zničila Rusko, smernice Sionských Protokolov v Rusku boli po prvý raz uskutočnené Židmi a ich prisluhovačmi.

  Vo vydaní z roku 1917 Nilus píše toto :

  " Moja kniha dosiahla už štvrtého vydania a konečne až teraz sa dozvedám, a to z najvierohodnejšieho prameňa - židovského, že tieto " Protokoly " nie sú nič iného, ako strategický plán na ovládnutie sveta a na jeho uvrhnutie pod jarmo Židovstva. Plán, ktorý bol cez mnohé stáročia židovskými vodcami vypracovávaný a konečne Teodorom Herzlom, " Kniežaťom v exile " (exil == vyhnanstvo), " Rade najstarších " predložený na prvom Sionskom kongrese, ktorý on sám zvolal do Bazileji a v auguste roku 1897. "

  Tu vidieť, že v roku 1917 Židia počínali si v Rusku sebavedome, lebo vedeli, že Rusko je už v ich moci a že im už ani Nilusovo odhalenie nemôže uškodiť, lebo mali možnosť postarať sa o to, aby sa jeho dielo medzi ľud vôbec nedostalo. A tak sa aj stalo : Nilusova kniha bola na poštách habaná a ničená. Neskoršie každý, u koho sa " Protokoly " našli, bol kruto prenasledovaný a trestaný. Dnes Židia márne popierajú " Protokoly ". Kto ich pozorne preštuduje, vidí, že v nich obsažené smernice celkom boli uskutočnené v Rusku a vidí aj to, ako si krok za krokom kliesnia cestu v celom svete.

  V roku 1918 vyšiel v Novočerkavsku opis " Protokolov " pod názvom : " Sionské Protokoly - plán na vydobytie sveta Židmi-slobodomurármi ". Ani tieto knihy nemožno dostať, lebo žido-boľševická vláda v SSSR všetky knihy o Protokoloch dala zničiť ešte za vlády Žida Kerenského-Kirbisa.

  Po svetovej vojne jeden exemplár Nilusovho vydania z roku 1911 dostal sa do rúk berlínskemu " Zväzu proti nadnášaniu Židov " a slúžil Gottfriedovi z Beeku za podklad k jeho nemeckému prekladu, ktorý vyšiel v roku 1919 pod titulom: " Tajomstvá Sionských Protokolov ". Po tomto " Protokoly " začali sa nezadržateľne rozširovať. Ešte v roku 1919 vyšiel anglický a poľský preklad, v roku 1920 americké a francúzske vydania a v ďalšom druhé nemecké vydanie od T e o d o r a F r i t s h a pod titulom : " Sionské Protokoly ". V roku 1920 vyšlo v istom ruskom nakladateľstve v Berlíne Nilusovo vydanie z roku 1911 v ruskej reči.

  U nás " Protokoly " vydal v roku 1927 František Komrska v Prahe pod titulom " Protokoly " so zhromaždenia sionských mudrcov ". Neskoršie boli u nás žido-boľševickým režimom zakázané a ja sám som bol pre ich rozširovanie niekoľko ráz trestaný a mnoho exemplárov mi úrady zhabali. Pánu Benešovi a jeho tovarišom ich rozširovanie bolo nepríjemné, lebo dobre vedeli, že kto preštuduje " Protokoly ", ľahko pochopí ich politiku, ktorá bola na sto percent vedená podľa plánu naznačeného v Protokoloch. Komrska sám dva razy musel z ČSR zmiznúť pred židovskými a slobodomurárskymi zločincami. Ja teraz, keď je už nádej, že cenzúra ich prepustí, prekladám ich do slovenčiny, aby náš ľud vedel vniknúť do tajov svetovej politiky a aby vedel, že všetko, čo doteraz musel prežiť, slúžilo len záujmom židovských svetovládnych plánov. Aj preto, aby náš ľud neostal ľahostajný tak k domácim ako i k svetovým udalostiam politickým. Nebezpečie je stále veľké. Na svetovej aréne sa ešte nič nezmenilo. Júda má stále ešte veľkú moc a to nie len v cudzom svete, ale aj u nás. Dokiaľ nebudeme prevychovaní natoľko, aby na nás " zlaté teľa " nemohlo viacej pôsobiť, nevyslobodíme sa z ich moci. Potrebné je, aby sme všetci boli upovedomení a informovaní, aby sme vedeli pracovať na záchrane seba, celého národa, štátu i celého árijského sveta proti medzinárodnej žido-boľševickej hávedi.

  Musíme si uvedomiť, že Židovstvo je najväčším nepriateľom, ktorý nám pripravuje najstrašnejšiu skazu a otroctvo. Preto nech je táto kniha varovným hlasom, aby sme sa zachránili a pracovali aj na záchrane a ochrane iných. Ruský národ neposlúchol tento varovný hlas a ruská inteligencie priamo vysmiala Nilusa, že nemožné je, aby hŕstka Židov opanovala celé Rusko. Dnes o tom už nikto nemôže nepochybovať. Nenamýšľajme si ani my, že nám už nehrozí nebezpečie. Je tu dnes síce silné Nemecko, ale keď ono ostane samotné, víťazstvo jeho boja bude neisté, lebo Júda regrutuje proti nemu celý svet. Ak dôjde k novej svetovej vojne, ktorú svetové Židovstvo húževnate pripravuje po celom svete, aby po nej nastala svetová boľševická revolúcia, tak aj my budeme zmetení s povrchu zeme. Preto musíme sa pričiniť, aby Júda aj u nás bol čím skôr c e l k o m zneškodnený a likvidovaný.

  Dnes " Protokoly " možno dostať vo všetkých svetových rečiach.

  Svetové Židovstvo do konca svetovej vojny usilovalo sa rozširovanie " Protokolov " znemožniť a po vydaní Beekovho prekladu začalo otvorený boj, v ktorom chcelo podvrátiť pravdivosť " Protokolov ". Často skúsili dokázať, že " Protokoly " sú výplodom antisemitov, ale tieto ich tvrdenia boli vyvrátené. Keď boj prehrali, prichádzali s novými výmyslami, najmä s tým, že " Protokoly " sú falzifikáty preto, lebo sú vraj opísané z francúzskej knihy Mórica Jolyho z roku 1864.
   

  Móric Joly

  a tajomstvo sionských mudrcov.

  Móric Joly je pôvodom Maron. Je to španielsky Žid katolíckeho vierovyznania a francúzskej štátnej príslušnosti. Už jeho meno nešpanielskeho pôvodu dokazuje jeho neárijsko-francúzsky pôvod. Tak i krstné meno jeho otca " Lambert " je vo Francúzku len u židov obvyklé a vyskytujúce sa meno. Joly vo svojej biografii veľmi nápadne poukazuje na svoje " katolíctvo", čo je obvyklým podvodom všetkých pokrstených Židov, aby takto kresťania ľahšie prijali ich diela za svoje.

  Joly bol pravotárom v Paríži, kde schádzal sa s vtedajšími židovskými velikášmi K a r o l o m M a r x o m - Mardochejom a I z á k o m A d o l f o m C r e m i u x - o m. Joly napísal roku 1864 dielo " Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ", za ktoré dostal 15 mesiacov žalára.

  Vo svojej autobiografii Joly sám píše, že ho vychovala katolícka matka, ale že sa od katolicizmu odvrátil a že bol socialistom, revolucionárom a jakobínom. (Jakobíni bola tajná politická organizácia. Jej vedúci boli slobodomurári, ktorí priviedli prvú francúzsku revolúciu v roku 1790.) Keď Joly opustil žalár, začal vydávať časopis " Le Palais ", v ktorom sám píše, že na založení tohto podniku vo veľkej miere zúčastnil sa Cremieux, vtedajší prezident " Alliance Izraeilte Universalle ",t.j. Všesvetového zväzu židovského.

  Keď Paríž v roku 1870 bol pred obliehaním nemeckej armády, a keď sa utvorila vláda národnej obrany pod T r o c h u o m v Paríži, Joly bol jedným z vedúcich revolucionárov, ktorí sa snažili vládu zvrhnúť. Vo februári roku 1871 došlo v Paríži ku krvavému povstaniu " Communy ". I tu bol Joly spoluvinníkom na hrôzovláde, ktorá sa vyznamenala vydieračstvom, plienením katolíckych kostolov a vraždením kresťanov. Hľa, muž, ktorý sa odvoláva na svoje katolíctvo, počínal si celkom tak, ako neskoršie židovský vodcovia za boľševickej vlády v Mníchove a Budapešti. joly skončil v roku 1878 samovraždou. Reč nad jeho hrobom povedal slobodomurár židovského pôvodu, G a m b e t t a . Joly bol slobodomurárom, združeným v " Loge de Paris ".

  Je isté, že Jolyho kniha je nie len satirou na Napoleona III., ako to Židovstvo tvrdí, ale že mal s ňou i druhý cieľ. Táto kniha obsahuje smernice, akou politikou majú postupovať židovský slobodomurári, aby dosiahli svetovlády.

  Uvediem citát z predslovu tejto knihy :

  " Táto kniha obsahuje myšlienky, ktoré by mohli byť pre všetky vlády smerodajné, ale ona sleduje i presne vyznačený cieľ. Zosobňuje politický systém, ktorý sa vo svojom praktickom význame nezmenil ani teraz, hoci už dávno minul deň jeho utvorenia. Nejde tu o štvavé dielo, alebo o pamflet. Um moderných národov je hodne civilizovaný, ten pochopí bezohľadné pravdy o prítomnej politike. V tejto knihe všetko sa stavia ako fikcia a zbytočné by bolo predčasne vydať kľúč k nej. Ak táto kniha má mať nejaký význam, ak má v sebe skrývať poučenie, čitateľ to sám musí porozumieť, bez toho, že by mu bolo k tomu treba dať vysvetlenia. Nikto sa nebude pýtať, čia ruka písala tieto riadky. Dielo, ako toto je neosobné. Obsahuje v sebe volanie svedomia, celý svet ho pochopil, bude uskutočnené a autor ustúpi do pozadia, lebo on je len tvorcom jednej myšlienky, ktorá je majetkom všeobecného poznania. Je len viacmenej neviditeľným spolupracovníkom na spolupráci s dobrom ".

  Z tohoto, ako aj z obsahu celej knihy je jasné, že Joly mal na mysli židovskú svetovládu, čo do židovskej veci nezasvätený čitateľ z knihy nemohol vyrozumieť. No, Židia čítali ju po celom svete, lebo oni mali ten potrebný kľúč a tak vedeli si všetky veci vysvetliť sami. Ani parížsky trestný súd nepochopil pravý zmysel knihy. - Keďže sa dotýkala aj francúzskeho cisára Napoleona III. a jeho vlády, odsúdil Jolyho na 15 mesiacov žalára.

  Je jasné, že ináč súdil autor Protokolov, ktorí vedel, že Joly nepísal len satiru na Napoleona, ale že postavil základy, ktoré malo židovské slobodomurárstvo sledovať, aby utvorilo židovskú svetovládu.


  Achad Ha - Am.

  Pri Protokoloch nie je najdôležitejšie to, že kto je ich autorom. Hlavné je to, že tu ide o vyjadrenie svetonáhľadu jedného národa. Veľmi správne píše Móric Joly ohľadom tohto vo svojom predslove k " Dialógom " : " Nikto sa nebude pýtať, čia ruka písala tieto riadky. Dielo, ako toto, je neosobné. Obsahuje v sebe volanie svedomia, celý svet ho pochopil, bude uskutočnené a autor ustúpi do pozadia, lebo on je len tvorcom jednej myšlienky, ktorá je majetkom všeobecného poznania. Je len viacmenej neviditeľným spolupracovníkom na spolupráci s dobrom ".

  Pod týmto zorným uhlom je ľahostajné, či autorom protokolov je Achad Ha - Am, alebo Herzl alebo nejaký iný Žid. Protokoly sú duchovným výplodom Židovstva. Sú stavané na dogme " vyvolenosti " Izraela a na nenávistnom učení Talmudu. Protokoly boli už dávno pred rokom 1897 v rozličných textoch ako tajné spisy v obehu a napokon s použitím Jolyho " Dialógov" našli svoju poslednú redakciu v dokumente, ktorý bol bazilejskému židovsko-slobodnomurárskemu kongresu predložený. Podľa dosiaľ najrozšírenejšej mienky autorom Protokolov je Achad Ha-Am, s občianskym menom Ascher Ginsberg. Achad Ha - Am žil v Odese, kde mal politický " seminár ", v ktorom vychovával revolucionárov, ktorí potom priviedli prakticky ruskú revolúciu. Dôkazom toho je práve tá okolnosť, že v Odese už v roku 1905 začala ruská revolúcia. Vyvolalo ju tam zhromaždenie 50 tisíc Židov, ktorí napadli pravoslávnu procesiu. Prebodli cárov obraz a strieľali do ľudu, aby vyvolali revolúciu. Toto boli prvé začiatky ruskej revolúcie, ktorá zničila Rusko.

  Z Odesy Achad Ha - Am prešiel do Londýna a odtiaľ do Jeruzalema, kde v roku 1927 zomrel.

  Podľa vydavateľov Protokolov Achad Ha - Am Protokoly napísal v hebrejčine, z ktorej boli potom pre bazilejský kongres preložené do francúzštiny. Preto aj mnohí vydavatelia hovoria o hebrejskom i francúzskom texte. Vo francúzštine preto, lebo Nilusovi dostal sa do rúk francúzsky opis v Bazileji zachyteného dokumentu, ktorý bol pre neho originálom.


  Teodor Herzl

  Druhý smer je mienky, že autorom protokolov je Teodor Herzl. Proti tomuto stojí skutočnosť, že na Protokoly treba sa dívať ako na program symbolného sionizmu, kým Herzl stál na pôde reálneho sionizmu. podstatný rozdiel medzi Achad Ha - Amom a Herzlom pozostáva len v tom, že Achad Ha - Am hlásal zásadu : Najprv uskutočniť veľký program symbolného sionizmu - židovský svetový štát, kým Herzl hlásal : Najprv uskutočniť malý program - zriadenie palestínskeho štátu a potom svetovládu!

  Dejiny dali Herzlovi za pravdu. Palestína bola, keď aj nie v dokonalej forme, Židom priznaná, ale pritom po svetovláde túžiaci symbolný sionizmus pomocou svetovej vojny získal najväčšie úspechy.

  Z Herzlových diel vychádza duchovný vzťah medzi obsahom " Dialógov " a Protokolov. Z toho je zjavné, že názory tohoto židovského vodcu myšlienkam Protokolov plne zodpovedajú a konečný úsudok z toho je, že Protokoly sú jednako len výplodom židovského ducha.

  Benjamin Seff Teodor Herzl narodil sa v Budapešti roku 1860 a zomrel v roku 1904 v Edlachu na Semmeringu. Bol Feuilletonovým dopisovateľom " Neue Freie Presse " a to od roku 1891 do roku 1896 v Paríži.

  Herzl dokonale, až majstrovsky ovládal francúzštinu rečou i písmom, takže v tomto ohľade splňuje všetky predpoklady vypracovať vo francúzskej reči smernice, uvedené v Protokoloch. Jemu, ako vysokému slobodomurárovi, boli iste všetky spisy Jolyho známe.

  V jeho prvom zväzku " Die Tagebucher " strana 55 - 61 Herzl zaoberá sa burzou. V novom židovskom štáte štát má vlastniť burzový monopol : " Burzový štátny monopol zdá sa byť geniálnym riešením. Tak bezstarostne môžem urobiť hlavné mesto najvznešenejším miestom svetového peňažného trhu . . .Keď budeme tam (t.j. v Palestíne), vzbúria sa tanečníci, zhromaždení okolo zlatého teľaťa, že im bránim prístup k burze. Ja ich nechám na ulici rozohnať a v parlamente poviem : To bolo dobré, kým sme boli v zajatí . . . Prv burzová hra mohla byť ospravodlivená ".

  Ten istý zmysel nájdeme práve aj v Protokole čís. 21., odstavec 6. a 7., ktorý znie takto : " Akonáhle vstúpime na trón sveta, zrušíme všetky podobné finančné obraty, ako nezodpovedajúce našim záujmom. Jednako budú zrušené všetky fondové burzy, pretože nedopustíme kolísanie prestíže našej vlády kolísaním cien našich hodnôt, ktoré budú ohlásené zákonom v ich plnej cene bez možnosti zvýšenia alebo zníženia. Zvýšenie dáva dôvod k zníženiu a tým sme začali u cenností Gójov.

  Burzy nahradíme ohromnými štátnymi úverovými ústavmi, úloha ktorých bude záležať v oceňovaní priemyslových hodnôt v zhode s vládnym uvážením. Tieto ústavy budú vedieť vyhodiť na trh na päťsto miliónov priemyslových hodnôt v jeden deň, alebo zas toľko zpäť kúpiť. Týmto manévrom budú všetky priemyslové podniky závislé na nás. Možno si predstaviť, akú moc my týmto dosiahneme . . . "

  A Joly hovorí : " Ja zriadim mocné kreditové ústavy, aby naoko požičiavali priemyslu peniaze, ale ich skutočná úloha bola

  by - udržať kurz renty. "

  Vývoj týchto myšlienok je veľmi zaujímavý : Joly chce mocné kreditové ústavy pod štátnym vplyvom, autor Protokolov ich už menuje " štátnymi kreditovými ústavmi ", ktoré majú prísť na miesto burzy, a Herzl hovorí o štátnom burzovom monopole.

  Ďalej Herzl vysvetľuje presne tak, ako autor Protokolov, že doterajší finančno-hospodársky systém bol dobrý len v čase, keď boli Židia rozstrasení, ale v židovskom štáte musí byť ako škodlivý odstránený.

  Herzl je ešte jasnejší na strane 181 : " Teraz by bola ešte neslýchaná drzosť, keby nám chceli zavrieť burzy. Kam by sa potom obrátili nešťastný burzoví Židia? " Toto jasne ukazuje, že Herzl a autor Protokolov sú na jednej duchovnej plošine.

  Uskutočňovanie Protokolov v Rusku vidíme aj v tom, že židovskí vladári tam zrušili všetky burzy, lebo v ich štáte tieto už nepotrebujú, keďže všetko je beztak majetkom Židov. Z tohto je jasné, že dnešné finančno-hospodárske poriadky sú výplodom kučeravých talmudistov a že im slúžia na vykrádanie a otročenie všetkých štátov a národov.

  V tomto smere podnikol som akciu na ochranu štátneho a národného majetku tým, že som už v roku 1936 podal " Verejné návrhy na odstránenie politickej a hospodárskej krízy ". Tieto návrhy boli adresované a poslané prezidentovi, vláde a národnému zhromaždeniu. Návrhy po druhý raz predložil som 13.novembra 1938 slovenskej vláde, ale, Bohu žiaľ, dosiaľ sa v tomto smere nič nepodniklo.

  V týchto návrhoch, ktoré majú 10 hlavných bodov, prvým a najdôležitejším bodom je, aby sa hneď zriadil " peňažný a poisťovací monopol ", ktorým by sa celé naše finančníctvo vytrhli z rúk medzinárodných židovských burziánov, ktorí okrádajú národy o výsledky ich mozoľnatej práce. Dokiaľ toto nebude uskutočnené, dotiaľ vždy budeme len otrokmi našich a zahraničných židovských veľmožov a vždy budeme závislí na tomto medzinárodnom kapitále, ktorý si vynucuje veľké ústupky a služby a postupne zabezpečuje víťazstvo Židovstva nad celým svetom. Preto zvláštnu pozornosť venujeme najmä protokolom 20. a 21., v ktorých sú rozoberané finančné otázky.

  Spomenuté návrhy vydám znovu a predložím ich celej slovenskej verejnosti, aby ich každý vedel náš príslušník poznal a aby každý vedel, na čo má právo a čo mu podľa práva a spravodlivosti patrí. Nestačí len starať sa o prácu, ale treba sa starať aj o výsledky našej práce. Musíme vedieť aj to, že kto vlastne berie plody našej práce, keď nám, árijcom, padajú len odrobinky z vytvorených hodnôt, kým na druhej strane vidíme, že tí, ktorí nevytvárajú nijaké hodnoty - žijú v blahobyte, prepychu a hromadia stámiliónové majetky a kapitály.


  Snahy Židovstva o podvrátenie Protokolov.

  Protokoly boli už v roku 1906 známe na smerodajných miestach, ale ostali bez povšimnutia. No, táto skutočnosť aj tak veľmi nepríjemne pôsobila na Židov preto, lebo dnešná svetová situácia s obsahom plánov, ako sú v Protokoloch naznačené, skoro plne súhlasí. Keby Protokoly boli aj falzifikátom, ako sa to Židovstvo usiluje dokázať, jednako muselo by to byť predsa proroctvo človeka, ktorý bol hlboko zasvätený do svetovej židovskej politiky. Správa, že jeden exemplár Nilusovho prekladu je v britskej Národnej knižnici s dátumom uloženia 10. augusta 1906 pod čís. 3926. d. 17., udrela ako bomba a vyvolala veľký rozruch a nervozitu vo svetovom Židovstve, ktoré hneď zahájilo paľbu, aby túto skutočnosť vyvrátilo. Keď sa to Židom nijakým spôsobom nepodarilo, zanechali tento útok a zaujali nové útočné pozície.

  Všetky perá svetového Židovstva dali sa do práce. Vo Francúzsku bol to predovšetkým S a l a- m o n R e i n a c h a v Anglicku Lu c i e n W o l f . Tento Žid vo svojich dielach chcel dokázať, že Protokoly sú falzifikát, ktorý má za cieľ vyvolať v Rusku " pogromy " na Židov a spojenie Ruska s Nemeckom na prepadnutie Anglicka. tento spôsob židovskej obhajoby je dobre známy. Oni vždy chcú do veci, ktorá sa len ich týka, zatiahnuť niektorý národ, aby sa tento potom nepriamo bil za ich vec. Preto aj tu Anglicko zaťahovali do veci, hoci sa táto Anglicka vôbec netýkala.

  Je jasné, že svetové Židovstvo tento vynález svojho súkmeňovca Wolfa horúčkovite rozširovalo po celom svete, aby takto Protokoly znehodnotilo. V inej svojej knihe ten istý Žid dokazuje, že autor Protokolov opiera sa o H e r m a n a

  G o e t s c h e h o , ktorý v rokoch šesťdesiatich pod menom R o t c l i f f e vymyslel dokumenty, v ktorých obviňoval Židovstvo fantastickými plánmi. Tieto vraj boli v r. 1905 po ruskej revolúcii od tajnej politickej polície "Ochrana" zautorizované a sfalšované. Jasot Židovstva ozval sa najmä vtedy, keď svetová židovská tlač označila svedkov, ktorí by vedeli tento falzifikát a mená falšovateľov dokázať. Títo " svedkovia " boli : Kňažná K a t a r í n a R a d z i v i l l o v á a pani

  H e n r i e t t a H u r b l ú t o v á . V roku 1921 v časopise " American Hebrev " čís. 15. a 16. uverejnené boli dva rozhovory s pani Hurblútovou a s kňažnou Radzivillovou ohľadom Protokolov . . . Podarilo sa vraj šťastnou náhodou zistiť, že kňažná bola jedna z tých osobností, ktorá rukopis Protokolov videla prv ako bol v Rusku a v celom svete rozšírený. Kňažná tvrdí, že tento rukopis videla v Paríži pri jeho otvorení cárskymi tajnými agentmi. Ona vie, kto bol duchovným otcom tohoto falzifikátu a že pozná aj tajný úmysel, v záujme ktorého bol falzifikát zhotovený. Podľa jej tvrdenia tajní policajti ruskí agenti

  R a š k o v s k ý , M a n a s s e v i č - M a n u i l o f f a G o l o v i n s k ý dostali príkaz, aby tento falzifikát spracovali. Radzivillová ďalej hovorí : " Bolo to v roku 1904 a 1905. Bývala som v tom čase v Paríži. Golovinský chodil ku mne a jeden deň ukázal mi rukopis, na ktorom on s Raškovským a Manuiloffom pracuje. Povedal, že táto kniha musí odhaliť ďalekosiahajúce židovské sprisahanie proti svetovému pokoju. Spôsob, ktorým by sa toto židovské sprisahanie dalo zničiť, spočíva v tom, že všetkých Židov treba vyhnať z Ruska. Nad týmto plánom sme sa len zasmiali, ale Golovinský zdal sa byť veľmi hrdý na svoje dielo. Ja a moji priatelia sme ten rukopis viac ráz videli. Bol písaný francúzsky na zažltlom papieri, ale rozličným rukopisom. Pamätám sa veľmi dobre, že na prvej strane bola veľká škvrna z moderného atramentu. Neskoršie som sa dozvedela, že tento rukopis bol v knihe Sergeja Nilusa uverejnený ". Toto samé udáva aj pani Hurlútová.

  Svetovo-židovské časopisy s veľkým triumfom oznamovali, že Protokoly so zhromaždenia sionských mudrcov ako falzifikát cárskych tajných agentov dostali teraz " smrteľnú ranu ." Ale neskoršie sa ukázalo, že aj táto rana vypálila nazad. Veľký priateľ Židov a starý ruský revolucionár V l a d i m í r B u r z e v, ktorý vedel o všetkých osobnostiach svojich smrteľných nepriateľov, pozostávajúcich z cárskej tajnej polície, zaoberá sa vo svojej " Cause Commune " čís. 273 zo 14. apríla 1921 s údajmi kňažnej Radzivillovej. Pochopiteľné je, že aj tento pánko považuje Protokoly za " podlý falzifikát ", no , jednako priniesol malú opravu, ktorá " svedectvo " Radzivillovej a jej priateľky odhalila ako román. Burzev píše : " Raškovský nebol v roku 1904 a 1905 v Paríži, lebo bol ešte pred Rusko - japonskou vojnou zo služieb prepustený a z Paríža odvolaný. V tieto roky žil v Rusku pod policajným dozorom a tak vtedy s Golovinským a s Manuiloffom nemohol sa ani vidieť. " Toto bola trpká porážka " smrteľnej rany " proti Protokolom, ktorá bola ešte nemilšia, lebo Burzev ďalej oznamuje, že po revolúcii v

  1917 archívy ruskej tajnej polície Burzevovi známi ľudia prekutali, aby sa prišlo na stopu protokolov, ale nenašlo sa vôbec nič. Ale keď uvážime, že marcová revolúcia našla cárizmus celom nepripravený, už táto strašná skutočnosť jasne dokazuje, že Protokoly neboli falzifikátom ruskej tajnej polície. Na túto Burzevovu správu mohli Židia povedať :

  " Jehova, ochráň nás od našich nepriateľov ! "

  Falošnosť Radzivillovej " svedectva " najlepšie dokazuje Mgr. Join v Paríži, ktorý išiel za vecou a zistil, že pani Radzivillová v udanom čase v Paríži vôbec nebývala!. Tak sa ďalej zistilo, že Katarína Radzivillová už v Petrohrade viedla veľmi dobrodružný život. Krátko pred vypuknutím búrskej vojny odcestovala do Transvaalu a žila v blízkosti C e c i l a R h o d e s a. Tam spáchala na jeho meno zmenkový podvod, za čo bola aj žalárovaná. Takto bola " hodnoverná svedkyňa " ako podvodnica odhalená. A svetové Židovstvo s touto preň tak nepríjemnou vecou mlčí ako hrob.

  Keď sa židovská tlač po prvej veľkej porážke zotavila, skúsila a ďalším " svedkom " podvracať pravdivosť Protokolov. bol to nejaký pán du C h a y l a , rodom Francúz, ktorý dlhšiu dobu žil v Rusku, tam r. 1910 študoval teológiu a od roku 1914 slúžil v ruskej armáde. roku 1918 -- 1919 bojoval v protiboľševickej armáde. Tomuto pánovi, vystrojenému s nádherným odporúčaním, " Tribune Juive " (čís. 72 zo 14. V. 1924) dala slovo. Du Chayla nám tam rozpráva, že v roku 1909 oboznámil sa s profesorom Nilusom, ktorý mu rukopis Protokolov ukázal s poznámkou, že toto je konštitúcia kráľovstva Antikrista. Papier rukopisov mal byť žltý a na prvej stránke mala byť fialová škvrna. Nilus sa mu priznal, že rukopis dostal od generála Raškovského. Napokon du Chayla vysvetľuje, že Nilus tieto protokoly mal už v roku 1901. Táto posledná poznámka pána du Chayla celú túto vec stáva pre Židov ešte do horšej pozície a Židia si iste robili pre ňu veľké výčitky. Lebo keď jeden rukopis na žltom papieri s tou zradnou škvrnou jestvoval už v roku 1901 vo vlastníctve profesora Nilusa a na druhej strane taký istý bol stvorený až v roku 1904v Paríži pred očami pani Radzivillovej, akiste každému nepredpojatému človekovi je jasné, čo si má o takýchto " svedectvách " myslieť.

  A napokon ďalší priateľ Židov, profesor S e r g e j S v a t i k o v , plne vyvrátil báchorku kňažnej Radzivillovej. Aj on vyhlásil Protokoly za " falzifikát ", ale na druhej strane zas napísal : " Mal som viesť vyšetrovanie o vonkajšej činnosti polície (ako komisár vtedajšej vlády) a preto môžem potvrdiť, že Golovinský, agent " Ochrany " bol v zahraničí od roku 1890 a od roku 1892 do roku 1900 bol v Paríži. ! Týmto aj p. Golovinský vypadá zo židovského románu úctyhodnej pani Radzivillovej. Na základe toho je jasné, že Radzivillová, Golovinský a Raškovský v roku 1904 -- 1905 sa ani v Paríži ani nikde inde vôbec nezišli.

  Takýchto a podobných " svedectiev " Židovstvo chrlilo temer každý deň, len aby odvrátilo pozornosť národov od tohoto plánu, ktorý prezrádza a odhaľuje ich svetovládne ciele.

  Či sú Protokoly pravé, alebo nepravé, vidíme z toho, že Židovstvo vždy sa staralo celou silou o to, aby znemožnilo ich vydanie, a keď sa niekde dostali von z tlačiarne, tak alebo vymohli ich zhabanie, alebo ich odkúpili, len aby sa nedostali do Gójskych rúk. Podobne uvedenými spôsobmi starali sa o to, aby pozornosť národov bola odpútaná od jedinej smerodajnej otázky: Či Protokoly zrkadlia pravého ducha, pravé ciele a tajné myšlienky svetového Židovstva. Vedome zavádzali debaty o vedľajšej otázke, vzniku histórie Protokolov, len aby odvrátili pozornosť od samého obsahu Protokolov, čo je pre nás najdôležitejšie.

  Pre nás sú Protokoly toľko, ako keby niekto zdedil ohromné poklady, ale nevedel by, kde sú tie poklady skryté a nemal by ani kľúč od pokladnice. Tu naraz by mu niekto dal plán a kľúč a povedal by mu : " Pomocou tohoto plánu a kľúča dostaneš sa k svojmu pokladu. " Keby sa tak skutočne stalo, či by sa dotyčný staral, či je plán a kľúč pravý alebo falošný? . . . A tak je to aj s Protokolmi. Nám nesmie záležať na tom, či ich Židia uznávajú za pravé, alebo za falzifikát, ale nám musí záležať na tom, že po ich preštudovaní vieme pochopiť všetky politické udalosti, ba možno povedať, že P r o t o k o l y sú kľúčom k celej svetovej politike. Preto venujeme im takú pozornosť, akú si skutočne zasluhujú a budeme vidieť, že po ich preštudovaní naraz spadne páska z našich očí a jasne budeme vidieť, čo sa nám a všetkým árijcom pripravuje a potom podľa toho zariadime aj svoj život do budúcna.


  II.

  PROTOKOLY

  zo zhromaždenia sionských mudrcov.

   

  Protokol č.1

  Odložiac frázy, budeme rozprávať o význame každej myšlienky a okolnosti objasníme porovnávaním a vývodmi. Ja teda náš systém formulujem i z nášho i z gójskeho stanoviska.

  Treba podotknúť, že ľudia zo zlým inštinktom sú číselné v prevahe nad ľuďmi dobrými a preto najlepšie výsledky v ich ovládaní docieľujú sa násilím a zastrašením, nikdy však nie akademickým rozumkovaním. Každý človek usiluje sa dosiahnuť moci, rád bol by diktátorom, keby mohol, ale málokto by váhal obetovať šťastie iných pre dosiahnutie svojich cieľov.

  Právo v sile

  Čo zdržiavalo a riadilo tú dravú zver, ktorú nazývame ľuďmi?

  Čím bola dodnes ovládaná?

  Na začiatku sociálnej organizácie ľud podroboval sa drsnej a slepej sile, potom zákonu-ktorý je tiež taká sila, ale maskovaná. Uzatváram, že podľa zákona prírody právo je v sile.

  Sloboda, Idea, Liberalizmus

  Politická sloboda je idea, nikdy nie však skutočnosť.

  Tejto idey musí sa vedieť použiť, keď potrebujeme pôsobivého lákadla, aby sme získali podporu ľudí pre svoju stranu, akonáhle táto podnikla boj na vrhnutie strany ktorá je u vesla vlády. Táto úloha sa uľahčí, keď je protivník sám nakazený „ideou slobody“, alebo takzv. „liberalizmu“, a pre túto ideu zriekne sa dobrovoľne čiastky svojej moci.

  Zlato, Náboženstvo, Samospráva

  V písomnej dobe vládu liberálnu zamenila vláda zlata. Boli však doby v ktorých vládlo náboženstvo. Idea slobody je nesplniteľná, preto lebo ju nikto nevie s mierou používať. Stačí len na nejaký čas dať samosprávu do rúk ľudu, aby sa táto zmenila v rozháranosť. Touto chvíľou vznikajú vnútorné rozbroje, prechádzajúce rýchle v sociálne vojny, v ktorých význam štátu mizne v púhy popol.

  Despotizmus kapitálu

  Keď sa štát vysiluje svojimi kŕčovitými záchvatmi, alebo iným vnútorným rozbrojom-upadne do rúk vonkajších nepriateľov a je v každom prípade navždy startený-je v moci našej! Despotizmus kapitálu, ktorý je celkom v našich rukách, donucuje štát, aby sa držal nami podávaného stebla, lebo v inom prípade padá do priepasti.

  Vnútorný nepriateľ

  Keby človek s liberálnou dušou namietal, že podobné vývody sú nemravné, spýtam sa ho: Či je nemravné, že štát, ktorý má vonkajšieho i vnútorného nepriateľa, proti prvému používa na obranu útok s väčšou presilou, zatajuje svoje plány, útočí na nepriateľa v noci-prečo teda má byť nemravný náš spôsob obrany proti vnútornému nepriateľovi?

  Dav, Anarchia

  Ako môže logický rozum dúfať, že povedie davy pomocou rozumného uisťovania?

  Môže veriť, že prehováraním dosiahne kladný výsledok pri možnosti naoko protichodných otázok, ktoré môžu davu, povrchne rozumejúcemu zdať sa sympatickejšími? Ľud riadiac sa výhradne drobnou vášňou, poverou, obyčajou, tradíciou a sentimentálnou teóriou v dave podlieha straníckym rozkolom, prekážajúc tak každý súhlas i napriek rozumnému napomínaniu. Každé rozhodnutie davu závisí od náhodilej, alebo umelo vytvorenej väčšiny, ktorá pre neznalosť politických tajností vynáša absurdné rozhodnutia prinášajúce zárodky anarchie v správe.

  Politika a mravnosť

  Politika nemá nič spoločného s mravnosťou. Vládca riadiaci sa mravnosťou je nepolitický, a preto je neistý na svojom tróne. Kto chce vládnuť musí sa obracať k šikovnosti a prefíkanosti. Cenné vlastnosti ľudu - čestnosť, priamosť - sú priamo prekážkou v politike, pretože istejšie a bezpečnejšie vedú ku skaze, ako najsilnejší nepriateľ. Tieto vlastnosti sú známkou Gójov, my sa však nimi nikdy nesmieme riadiť.

  Právo silnejšieho

  Naše právo je v sile. Slovo právo je abstraktné, je to ničím nedokázaná myšlienka. Ono označuje: Dajte mi to čo ja chcem, aby som tým dostal dôkaz, že som silnejší od vás. Kde začína právo? Kde končí? V štáte, kde je zlá organizácia sociálnej moci, v ktorom zákon a vládca je bezmocný, zbavený slobody liberalizmom a jeho namýšľaných práv vidím, že právom silnejšieho môžeme sa vrhnúť na jestvujúci poriadok i ustanovenia a položiť svoje ruky na zákony, pretvoriť všetku štátnu organizáciu, stať sa vládcom tých, ktorý nám dobrovoľne ponechali svoju moc, zrieknuc sa jej liberálne.

  Nepremožiteľnosť massonsko-židovskej vlády

  Pri terajšom otrasení všetkej autority naša moc sa stane najmenej premožiteľná, ako ktorákoľvek iná, preto, lebo ostane neviditeľná, až vzrastie na takú silu, že nijaká lestivosť nebude ju môcť podkopať.

  Cieľ svätí prostriedky

  Z dočasného zla, ktoré sme teraz prinútení prevádzať, vzrastie dobro pevnej vlády, ktorá znovu zriadi pravidelný beh mechanizmu sociálnej existencie, porušenej liberalizmom. Venujeme viac pozornosti v našich plánoch potrebe a úžitku, nie však dobru a morálke. Pred nami je plán, v ktorom je strategicky vysvetlená smernica, od ktorej nemožno ustúpiť bez rizika vidieť zničenie našej dlhej, stáročia trvajúcej práce.

  Dav-slepec, politická abeceda

  Keď chceme vypracovať cieľavedomý akčný plán, musíme vziať do ohľadu sprostotu, váhavosť a neschopnosť más, ich nespôsobilosť rozumieť a ceniť si podmienky vlastného života a blahobytu. Treba pochopiť, že sila davu je slepá, nerozumná, počúvajúca napravo i naľavo. Slepý nemôže viesť slepých, aby ich nepriviedol do priepasti. Preto samozvanci vyšlí z ľudu, hoci i geniálni, ale politike nerozumejúci, nemôžu vystupovať v úlohe vodcov davu, bez toho, že by tým celý národ nezahubili.

  Stranícke nesváry

  Národ ponechaný samozvancom svojho prostredia, ničí sa sám straníckymi nesvármi, živenými honbou po moci, hodnostiach, a z toho vznikajúcimi neporiadkami. Či ľudovým masám možno spokojne a bez preháňania predniesť a vyriešiť veci štátu, bez toho, že by boli zlučované s osobnými záujmami? A môžu sa tieto brániť pre vonkajším nepriateľom? To je nemysliteľné, lebo plán, roztrhaný na mnoho častí, stráca ucelený prehľad a tým sa stáva nezrozumiteľný a nepredvídateľný.

  Najdokonalejší vládny systém-samovládca

  Plány len u samovládcu môžu byť vypracované celkom jasne, rozdeľujúc všetko v poriadku v mechanizme hospodárskeho stroja. Z toho možno usudzovať, že vláda, vyhovujúca ohľadom blahobytu štátu, má byť sústredená v rukách jednej zodpovednej osoby. Bez absolútneho despotizmu nemôže jestvovať civilizácia. Túto môže riadiť nie dav, ale zodpovedný vládca-nech je to ktokoľvek. Dav je barbar, prejavujúci svoje barbarstvo pri každej príležitosti. Akonáhle berie slobodu do svojich rúk ľud, táto hneď sa zvrhne v anarchiu, ktorá v skutočnosti je najväčším stupňom barbarstva. ( Despotizmus je neobmedzená, ľubovoľná a násilnícka tyranská vláda. Despot je tyran, ktorého dnes predstavuje Stalin a akého Židia pripravujú celému svetu.) (Poznámka prekladateľa).

  Alkohol, klasika, rozvrat

  Pozrite sa na liehovinou omámených dobytku podobných Gójov, ktorí si slobodou získali i právo na bezmierne užívanie liehovín! Nemôžeme dovoliť svojmu ľudu, aby k tomu dospel. Národy Gójov omámené sú liehovinami a ich mládež ohlúpla klasicizmom a predčasnou nemravnosťou, ku ktorej ju vedú naši agenti-hlavne v zábavných podnikoch. K týmto posledným pričítam takzv. dámy polosveta, ako dobrovoľných nositeľov rozvratu a rozkoše.

  Princíp a pravidlá židovsko-massonskej vlády

  Naše heslo je: sila a lestivosť. Jedine sila víťazí v politických veciach, najmä keď je skrytá v štátnických talentoch.

  Násilie musí byť princípom, lestivosť a prefíkanosť pravidlom pre vládu, ktorá nechce byť zvrhnutá novou silou. Toto je jediný spôsob k dosiahnutiu cieľa - dobra. Preto nemusíme sa zaraziť pred podplácaním, klamaním, podvodom, zradou, keď to môže poslúžiť nášmu cieľu. V politike potrebné je vedieť brať cudzie vlastníctvo bez váhania, keď chceme dosiahnuť vládu.

  Teror

  Naša ríša ide cestou mierneho ovládania, má právo nahradiť hrôzy vojny menej viditeľnými, ale cieľa dosahujúcimi vraždami, ktorými treba podporovať teror, pripravujúci slepú poslušnosť. Spravodlivá, neúprosná prísnosť je najvyšším faktorom štátnej moci, nie jedine pre zisk, ale v mene povinnosti a víťazstva treba sa nám držať programu násilia a lestivosti. Zásada výpočtu silná. Preto nie jedine prostriedkami, ale aj zásadou prísnosti zvíťazíme a podmaníme všetky vlády-našej„svetovláde“. Stačí aby tieto poznali, že sme neúprosní, aby zmizla ich neposlušnosť.


  Voľnosť, rovnosť, bratstvo

  Už v historických dobách boli sme prvými ktorí vykríkli heslo: Voľnosť, Rovnosť, Bratstvo-do más. Tieto slová pričasto boli opakované volebnými papagájmi, ktorí sa hromadili zo všetkých strán okolo toho lákadla a tým zničili blahobyt ľudstva a pravú volebnú slobodu. Naoko rozumní a obratní Góji nerozumeli dvojzmyslu týchto slov, nerozumeli ich vzájomnému rozporu, nevideli že v prírode niet rovnosti, lebo sama príroda ustanovila nerovnosť rozumu, pováh i schopností, práve tak, ako podriadenosť ich vzťahov k zákonom prírody. Neporozumeli, že dav je slepá sila, že šplhavci, volení z jeho prostredia, sú práve takí slepci v politike, ako dav sám, ktorý, hoci by bol aj celý geniálny, nie je spôsobilý k vláde pre svoju nezasvätenosť v politike.

  Princíp dynastickej vlády

  Toto Góji prehliadli hoci to bolo základom každej dynastickej vlády. Otec zanechával synovi znalosti riadenia politických vecí preto, lebo okrem členov dynastie nikto ich neviedol a preto nikto nemohol vydať tajomstvá vedenia národa. Zmysel dynastického nasledovníctva vlastných politických vecí pomaly sa strácal a toto pomohlo k víťazstvu našej veci.

  Zničenie privilégií Gójskej šľachty

  Heslo: Voľnosť-Rovnosť-Bratstvo vo všetkých končinách sveta privádzalo prostredníctvom našich agentov do našich radov celé légie, ktoré s radosťou niesli naše zástavy. A zatiaľ tieto slová boli len červami, podrývajúcimi blahobyt Gójov, ktoré všade ničili pokoj, tichosť a solidárnosť v podrobovaní sa zákonom a porušovali všetky základy štátu. Uvidíte neskoršie, že to slúžilo k víťazstvu v našom dobíjaní sveta. To nám dalo medzi iným možnosť dosiahnuť cennejšieho triumfu-zničenie privilegovanej šľachty Gójov, jedinú to oporu ich národov proti nám.

  Nová šľachta

  Na troskách dedičnej šľachty Gójov postavili sme šľachtu svojich vzdelaných tried a hlavne aristokraciu peňazí. Založili sme základy tejto novej aristokracie na pilieroch bohatstva, ktoré ovládame, a na vede, ktorá je vedená našimi mudrcmi.

  Psychologický výpočet

  Naše víťazstvo uľahčilo sa nám tým, že pri svojom spojení s nevyhnutne potrebnou nám masou brnkali sme na najcitlivejšie strunky ľudského ducha, na baženie po výhodách, chtivosti a nenásytných materiálnych žiadostiach ľudských. Každá z týchto ľudských slabostí postačí už sama o sebe na to, aby ochromila akékoľvek šľachetnejšie hnutie a dala tak k dispozícii vôľu ľudu tým, ktorí si vedia kúpiť jeho silu.

  Abstraktnosť slobody

  Nejasný pojem slobody umožnil nám presvedčiť masy, že vláda je jedine obchodvedúcim pre vlastného pána zeme, národa, a že tento obchodvedúci môže byť vymenený ako pár rukavíc.

  Meniteľnosť zástupcov ľudu

  Častá zmena ľudových zástupcov dáva nám týchto k dispozícii a urobila z nich pomocníkov pre naše ciele.


   

  Protokol č.2

  Národnohospodárske vojny-základ židovskej prevahy

  Pre naše ciele potrebné je, aby vojny neprinášali nijakého územného zisku. Tým vojny prenesené budú na hospodársku koľaj a národy pocítia silu našej prevahy v pomoci, ktorú im k tomu dávame Takýto stav vecí vydá jedného i druhého súpera k dispozícii našej medzinárodnej agentúre, ovládajúc bez hraníc milióny hláv. Takto naše medzinárodné právo v pravom slova zmysle zotrie národné právo a bude vládnuť nad národmi, tak ako vládne občianske právo medzi obyvateľstvom štátu.

  Reklamná administrácia a tajní radcovia

  Nami vyvolení administrátori z národa, podľa ich naivnej spôsobilosti, nebudú ľuďmi, pripravenými k správe, a preto ľahko sa premenia vo figúrky našej hry, vedené našimi geniálnymi radcami a odborníkmi, vychovávanými od detstva pre vládu celého sveta. Viete, že títo naši odborníci získali si pre svetovládu všetky potrebné vedomosti z našich politických plánov, historických skúseností a pozorovania každej súčasnej doby. Góji neriadia sa skúsenosťami prísnych historických pozorovaní, lebo im stačí teoretická rutina bez kritického rozboru výslednice. Preto s nimi nepočítame-nech sa dočasne bavia, alebo žijú v nádejach na nové pôžitkárstvo. Nech u nich hrajú hlavnú úlohu nami vsugerované zákony vedeckých teórií, ku ktorým mi prostredníctvom našej tlače stále vštepujeme slepú dôveru. Gójska inteligencia bude sa honosiť svojím vzdelaním, bez vlastnej logickej kontroly, čím uskutoční získané vedomosti vedy, skombinovanej našimi agentmi tak, aby sme docielili výchovy v potrebných nám smeroch.


  Úspechy rozkladných teórií

  Nemyslite, že naše tvrdenia sú prázdne slová. Pozorujte úspechy darvinizmu, marxizmu a Nietsche-ovskej filozofie. Demoralizujúci účinok týchto náuk na ducha Gójov musí nám byť bezpodmienečne jasný.

  Prispôsobenie v politike

  Potrebné je nám počítať so súčastnými myšlienkami charakterov, tendenciou národov, aby sme nerobili chyby a to tak v politike, ako aj v administratívnej správe. Víťazstvo nášho systému, ktorého mechanické časti možno rázne riadiť, hľadiac na temperament národov, s ktorými sa stýkame, je isté, keď bude prakticky použitý a založený na výsledkoch minulosti v spojení s prítomnosťou.

  Úloha tlače

  V rukách súčasných vlád spočíva moc, tvoriaca určitú náladu v ľude-tlač. Jej úlohou musí byť oznamovať želania a žiadosti, oznamovať ponosy ľudu a pôsobiť nespokojnosť. Triumf slobody slova patrí tlači. Ale vlády sú neschopné, nevedia správne využiť túto moc, a tak aj ona padla do našich rúk. Tým získali sme vplyv a ostali sme v úzadí. Vďaka tomu, nahromadili sme hory zlata, i keď to stálo potoky krvi a sĺz.

  Cena zlata a cena židovskej obeti

  My sme vykúpili, obetujúc mnohých z nášho národa. Každá naša obeť stojí tisíce obetí zo strany Gójov pred Bohom.


   

  Protokol č.3

  Symbolický had a jeho význam

  Dnes Vám môžeme oznámiť, že sme už len niekoľko krokov od svojho cieľa. Ostáva nám len malá vzdialenosť a celá cesta, ktorú sme prešli, je hotová uzavrieť kruh symbolického hada, ktorým je znázornený národ. Tento uzatvárajúci sa kruh uzavrie v sebe všetky európske štáty pevnou šróbou.

  Neistota konštitučnej rovnováhy, teror v palácoch

  Konštitučná rovnováha čoskoro bude zvrhnutá, lebo sme ju zriadili so všetkou presnosťou tak, aby sa nikdy neprestávala knísať. Góji si mysleli, že konštitúcia je pevne organizovaná a verili v konštitučný poriadok. Ale vládcovia zaclonení sú svojimi zástupcami, ktorí bez kontroly zneužívajú svoju moc a prevádzajú mrzkosti. Za svoju moc môžu ďakovať teroru vnesenému do palácov. Vládcovia nemajúc možnosti ísť medzi svoj ľud, nemôžu sa s ním dohodnúť. Takto nami rozdelení vládcovia na jednej a slepá sila ľudu na druhej strane stratili svoj význam, podobní sú slepému bez palice a bez pomoci.

  Moc a slávomam

  Aby sme panovačníkov prinútili k zneužitiu ich úradnej moci, všetky sily postavili sme jednu proti druhej a rozvinuli sme ich liberálnu tendenciu k nezávislosti. V tomto smere povzbudili sme každú podnikavosť, vyzbrojili sme všetky strany a terčom všetkých ambícií urobili sme vládu. Zo štátov urobili sme arény, v ktorých odohrávajú sa búrky a nepokoje. Ešte krátky čas a tieto neporiadky a bankroty budú všade.

  Parlamentné frflárne, pamflety, zneužitie moci

  Parlamentné a administratívne zhromaždenia prevrátili neúnavní frfloši v rečnícke závody. Drzí pamfletisti a smelí žurnalisti denne napádajú personál administratívny. Zneužívanie úradnej moci pripravuje všetky úrady k úpadku pod ranami silného davu raz všetko poletí hore nohami.

  Národnohospodárske otroctvo, práva ľudu

  Všetky národy sú k práci a biede prikované viac, ako za dôb otroctva a nevoľníctva. Z otroctva sa ešte nejakým spôsobom mohli vyslobodiť, ale od biedy odtrhnúť sa nemôžu. Do konštitúcií vložili sme také práva, ktoré sú neplatné, ktoré sú len naoko. Celé takzvané „Právo ľudu" jestvuje len ako idea, ktorá je v praxi nesplniteľná. Proletár nemá viac z ústavy, ako žobrák z odrobiniek, padajúcich z nášho stola, ako odplatu za to, že volí našich agentov a pomáha uplatniť naše opatrenia. Republikánske práva sú pre chudobného človeka len trpkým výsmechom, lebo ťarchy dennej práce mu bránia, aby ich použil. Súčasne vzatá mu je vyhliadka na trvalý určitý príjem pre závislosť na výlukách a stávkach, organizovaných podnikateľmi, alebo ich robotníckymi súdruhmi.

  Špekulanti a šľachta

  Národy pod našim vodcovstvom zničili šľachtu, ktorá bola ich prirodzenou oporou a chlebodarcom vo vlastnom záujme tesne zviazaným s národným blahobytom. Za to teraz národy upadli do otroctva, sú vyciciavané obohatenými pobehajmi a sprostredkovateľmi, ktorí sú nemilosrdným jarmom sediacim na pracujúcom ľude.


  Massonsko-židovská armáda, degenerácia Gójov, Hlad a právo kapitálu

  Budeme sa vydávať za osloboditeľov pracujúcich tried, ktorí prišli, aby ich vyslobodili spod utláčania a prinútime ich k tomu, aby sa tak pripojili k nášmu vojsku socialistov, anarchistov a komunistov, ktorým pod maskou svetového zbratania znovu dáme svoju moc.Šľachta, ktorá zákonite používala práce ľudu, mala záujem na tom, aby pracujúci človek bol zdravý, silný a najedený. My máme záujem na opaku tohto-na degenerácii Gójov. Naša moc spočíva v chronickom nedosycovaní a slabosti pracujúceho ľudu, ktorý sa tým ujarmuje našej vôli, lebo tejto nevie sa postaviť na odpor. Hlad dáva viac práva kapitálu na pracujúceho človeka, ako dávali šľachte kráľovské zákony. Biedou a tým vznikajúcou nenávisťou hýbeme davom, ktorého ruky rozmrvia a odstránia každého, kto nám stojí v ceste.

  Ľud a korunovanie všesvetového kráľa

  Až príde doba korunovania nášho všesvetového kráľa, tieto ruky odstránia všetko, čo by tomu mohlo prekážať.

  Základný predmet vyučovacieho programu budúcich massonsko-národných škôl

  Góji bez našej vedeckej rady odvykli premýšľať. Preto nevidia neliehavé nevyhnuteľnosti toho, čoho sa my, až príde doba našej svetovlády, budeme neústupne pridržiavať, čo znamená: v národných školách potrebné je vyučovať jedinú pravdivú vedu-spôsob ľudského života, sociálneho poriadku-vyžadujúceho rozdelenie práce a tým rozdelenie ľudí na stavy a triedy.

  Je potrebné, aby každý vedel, že všetci ľudia nemôžu byť pred zákonom jednako zodpovední, keď jeden svojím počínaním kompromituje celý stav, alebo národ, kým iný zneužíva len svoju osobnú česť.

  Tajná veda spoločenského poriadku

  Správna veda sociálneho poriadku, súc utajená a pre Gójov nedostupná, dokázala by každému, že miesto a práca musia spolu uzatvárať určitý kruh, ak nemajú byť prameňom ľudských utrpení pre nezodpovedajúci pomer výchovy k práci. Pri vychovávaní ľudí v tejto vede národy budú sa dobrovoľne podriaďovať svojim vládam a štátnym zriadeniam. Pri terajšom stave vedy a nami vytvorených smeroch, ľud slepo veriaci slovu tlače, vo svojom blúznení a neznalosti vecí nepriaťeľstvo pociťuje ku všetkým stavom, ktoré stoja vyššie, lebo nerozumie významu každej triedy a stavu.

  Všeobecná hospodárska kríza

  Spomenuté nepriateľstvo sa ešte priostrí hospodárskou krízou, ktorá zastaví burzové obchody a prácu v priemysle, keď všetkými prostriedkami-pomocou zlata (ktoré je všetko v našich rukách),podzemnými cestami vyvoláme všeobecnú hospodársku krízu, vrhneme na ulice celé davy robotníctva vo všetkých štátoch Európy. Tieto davy s radosťou sa vrhnú prelievať krv tých, ktorým vo svojej nevzdelanosti a jednoduchosti od detstva závideli a ktorých majetky budú môcť potom drancovať.

  Bezpečnosť našich ľudí

  Našich ľudí sa nedotknú, lebo čas prevratu nám bude dobre známy, takže my sa o svoju bezpečnosť postaráme.

  Despotizmus massonstva, kráľovstvo rozumu

  Gójov sme presvedčili, že pokrok ich privedie ku kráľovstvu rozumu. A náš despotizmus bude vedieť rozumnou prísnosťou zmieriť všetky nepokoje a vykoreniť liberalizmus zo všetkých verejných inštitúcií.

  Strata vodcu, massonstvo a Veľká francúzska revolúcia

  Keď ľud videl, že v mene slobody docieľuje rozličných ústupkov a povoľností, predstavoval si, že on sám je vládcom, chytil sa moci, kde, ako každý slepec, narazil na kopu prekážok a zložil svoju plnomoc k našim nohám. Spomnite si francúzsku revolúciu, ktorú sme nazvali „Veľkou“, keďže tajnosti jej príprav dobre poznáme, lebo to bola práca našich rúk. Od tejto doby vedieme národ od jedného sklamania k druhému, aby sa zriekol aj práv v prospech toho kráľa-despotu zo sionskej krvi, ktorého svetu pripravujeme.

  Kráľ-despot zo sionskej krvi, príčiny nezraniteľnosti massonstva

  V prítomnej dobe my ako medzinárodná sila, sme nezraniteľní preto, lebo keď nás napadnú v jednom štáte, v iných nás chránia. Nevyčerpateľná podlosť Gójskych národov, ktoré plazia sa pred silou, nemilosrdné sú k slabosti, bezohľadné k priestupkom a blahosklonné k zločincom, ktoré nechcú trpieť rozpory slobodného spoločenského poriadku a pritom sú až mučenícky trpezlivé pod surovým despotizmom, to sú vlastnosti, ktoré pomáhajú našej nezávislosti. Za najmenšie teraz trpené zneužitie úradnej moci so strany terajších ministerských predsedov popravili by i dvadsať kráľov.

  Úloha massonských agentov

  Ako vysvetliť toto nedôsledné chovanie sa ľudových más k udalostiam takéhoto druhu? To je možno vysvetliť len tým, že títo vodcovia prostredníctvom svojich agentov nešepkávajú ľudu, že zneužitie úradnej moci na úkor štátu prevádza sa v prospech vyššieho cieľa a blaha národa, pre dosiahnutie medzinárodného bratstva, solidárnosti a rovnosti. Pravda, nehovoria, že takéto spojenie má sa stať len pod našou mocou. Takto národ oslobodzuje vinníkov a súdi nevinných, nahovoriac si, že môže robiť, čo chce. Za takéhoto stavu vecí ničí sa každá sporiadanosť a vznikajú neporiadky na každom kroku.

  Sloboda

  Slovo „sloboda" poháňa ľudskú spoločnosť k nepriateľstvu proti každej sociálnej, prírodnej i božskej moci a preto s dosadením našej svetovlády toto slovo budeme musieť navždy odstrániť z ľudského slovníka, lebo jeho princíp ľudský dav mení v krvižíznivú zver. Je síce pravda, že táto zver akonáhle sa napila krvi, usne a možno ju priviazať na reťaz, no bez krvi ona nespí, ale zápasí medzi sebou.


   

  Protokol č.4

  Vývoj republiky

  Každá republika kráča po niekoľkých vývojových stupňoch. Prvý stupeň je nezmyselné šarapatenie, podobné šarapateniu chorého, ktorý sa v horúčke hádže zo strany na stranu. Druhý stupeň je pobláznenie ľudu (demagógia),ktoré plodí anarchiu a ktoré nevyhnutne vedie k despotizmu, no nie k tomu spravodlivému, otvorenému a zodpovednosti plnému despotizmu, ale neviditeľnému a nezodpovednému despotizmu, ktorý je prevádzaný tajnou organizáciou. Takáto vláda ľubovôle môže konať tým nerozvážnejšie, lebo kryje sa za maskou svojich agentov, ktorých zmena nie je na škodu našej tajnej moci, ba naopak, ešte

  jej osoží, lebo častá zmena našu organizáciu zbavuje záväzku rozhádzať prostriedky na odmeny za dlhoročné služby.

  Vnútorné massonstvo

  Kto a čo môže zvrhnúť neviditeľnú moc?!

  Takouto je naša sila. Vnútorné massonstvo sťa slepá záclona slúži tejto sile i jej cieľom, ale plán prevádzania, i miesto, kde sa nachádza, pre národ navždy ostane nezvestným.

  Sloboda a náboženstvo

  Sloboda mohla by byť neškodná v spoločenskom poriadku, bez škody pre blahobyt národov, keby sa držala princípu viery v Boha a ľudského bratstva, s výnimkou ľudskej rovnosti, ktorá odporuje samým zákonom prírody i jej podriadenosti. Takouto vierou národ by bol vedený rukou svojho duchvného pastiera, podroboval by sa božskému rozdeleniu na zemi. Preto musíme podkopať vieru, vykoreniť z ducha Gójov zásady o Bohu a duši a tieto ideje musíme nahradiť materialistickými výpočtami a materiálnymi túžbami.

  Medzinárodná obchodno-priemyselná konkurencia, úlohy špekulácie

  Je potrebné, aby Góji nemali času premýšľať a pozorovať a preto treba upútať ich pozornosť k priemyslu a obchodu. Tak budú národy hľadať svoj zisk a v tomto zápase nespozorujú svojho spoločného nepriateľa. Ale aby „Sloboda" dokončila svoju prácu, rozloženie a ochudobnenie Gójskych národov, potrebné je postaviť priemysel na špekulatívny základ. Tým docielime, že priemyslom vyčerpané prostriedky z pôdy prejdú do špekulácie, čo znamená-do našej pokladnice.

  Kult zlata

  Napnutý zápas o prevahu a nárazy v hospodárskom živote vytvoria, ba v skutočnosti už vytvorili sklamanie, chladnú, nesrdečnú spoločnosť, ktorá bude cítiť hboký odpor tak k vyššej politike, ako i k náboženstvu. Jej vodcom bude jedine zisk-zlato, čo bude kultom pre materiálne pôžitky, ktoré za zlato možno kúpiť. Potom bez vôle slúžiť dobru a obohacované jedine nenávisťou k privilegovaným, nižšie triedy Gójov pôjdu s nami proti Gójskej inteligencii, ako nášmu konkurentovi o politickú moc.


  Protokol č.5

  Utvorenie silnej centrálnej správy

  Aký sociálny poriadok možno dať ľudskej spoločnosti, kde korupcia prenikla všade, kde bohatstvo nadobúda sa výhradne podvodom, kde cárstvuje rozvrat i surové zákony s prísnymi trestami pre udržanie morálky, kde vlastenecké a náboženské city sú zastreté kozmopolitickým presvedčením? My utvoríme silnú centrálnu správu, aby sme všetky verejné sily vzali do svojich rúk. Novými zákonmi zregulujeme povahu politického života našich občanov. Tieto zákony zamedzia všetky Gójmi zavedené voľnosti jednu po druhej a prevedú tak veľkolepý despotizmus, ktorý bude hotový v každú chvíľu a v každom mieste potlačiť odporujúcich a nespokojných Gójov. Keď poviete, že despotizmus, o ktorom rozprávam, nezodpovedá súčasnému pokroku, dokážem Vám opak.

  Spôsob uchvátenia moci massonstvom

  Za dôb, kedy národy pozerali na vladárov ako na božiu vôľu, vtedy sa poslušne, bez reptania pokorovali samovláde panovníkov. Odo dňa však, kedy sme im našepkali myšlienky o vlastných právach, pozerajú na panovníkov, ako na obyčajných smrteľníkov. Sviatosť božieho pomazania v očiach ľudu spadla z hláv panovníkov súčasne s odobratím mu viery v Boha a vládna moc bola vyhodená na ulicu, ako miesto verejného vlastníctva, kde bola nami uchvátená. Umenie riadiť dav i jednotlivcov šikovne podstrčenou teóriou a frázami, pravidlami spolunažívania, patria tiež k oboru nášho administratívneho intelektu, vychovávaného na analýze pozorovania a krajnej premyslenosti. V tomto nemáme konkurentov, ako ich nemáme ani v zostavovaní plánov, politických akcií a solidárností. Jediní jezuiti sa nám mohli rovnať, ale my sme ich vedeli diskreditovať v očiach nerozmýšľajúceho davu ako oragnizáciu viditeľnú, ale sami aj so svojou tajnou organizáciou ostali sme v tme. A napokon či svetu nie je ľahostajné, kto bude jeho vládcom, či hlava katolíkov, alebo náš despot zo sionskej krvi? Nám však, ako národu vyvolenému, to nie je nijako ľahostajné.

  Prekážky dohody medzi štátmi

  Svetová koalícia Gójov by sa s nami na čas mohla porátať, no, my sme na ten prípad zaistení vzájomným nesúladom medzi Gójmi a korene toho zla oni vytrhnúť nemôžu. U všetkých sme vypestovali ich osobné i národné záujmy, náboženskú i rasovú

  nenávisť za dvadsať storočí. Vďaka tomu všetkému ani jeden štát nenájde pomoc, lebo každý musí poznať, aká nevýhoda je dohoda proti nám. Sme veľmi silní - s nami treba počítať. Štáty nemôžu uzatvárať ani tú najmenšiu dohodu, aby sme my neboli na nej aspoň tajne zainteresovaní.

  Vyvolenosť židov

  „Per me reges regrant“ -mojím prostredníctvom vládnu kráľovia. Povedali nám proroci, že my sme vyvolení samým Bohom pre vládu nad celým svetom. Boh nás obdaril geniálnosťou, aby sme dosiahli svojich cieľov. Keby geniálnosť bola u protivníka, tento by s nami ešte zápasil, ale privandrovalec je menej cenný, ako starý usadlík. Zápas medzi nami bol by taký bezohľadný, akého ešte svet nevidel. K tomu by sa ich géniovia iste oneskorili.

  Zlato-hybný sochor štátneho mechanizmu

  Všetky kolesá štátneho mechanizmu pracujú pod vplyvom sochoru, držaného našou rukou a tento sochor je zlato. Našimi mudrcmi vymyslená veda hospodárskej politiky dávno ukazuje kráľovskú prestíž nad kapitálom.

  Monopol v obchode a priemysle

  Kapitál musí bezohľadne docieliť slobody pre monopol obchodu a priemyslu, čo sa už prevádza neviditeľnou rukou vo všetkých dieloch sveta. Táto sloboda dá politickú moc priemyselníkom, čo stačí k utláčaniu národa. Dôležitejším je odzbrojovať národy, ako ich viesť do vojny, dôležitejším je zúžitkovať horiace vášne vo svoj prospech ako ich ochladzovať.

  Význam kritiky

  Hlavná úloha našej správy je táto: Zoslabiť verejnú mienku kritikou, odnaučiť verejnosť rozmýšľať, budiť odpor a odvádzať silu rozumu na prestrelku planého rečníctva.

  Reklamné zariadenie

  Vo všetkých dobách národy, práve tak ako jednotlivci, zameňovali slová za činy. Cítili sa uspokojení tým, čo im bolo ukázané a zriedka si všímali, či za sľubom ide aj jeho splnenie. Z toho dôvodu zorganizujeme reklamné zariadenie, ktoré bude rozvinovať pokrok s nápadnou oddanosťou.

  Únava od rečnenia

  Privlastníme si liberálnu tvár všetkých strán a smerov a tieto zásobíme frflavými rečníkmi, ktorí svojím stálym hubovaním unavia ľud, že pocíti k nim odpor.

  Ako ovládať verejnú mienku

  Aby bolo možné ovládnuť verejnou mienkou, predovšetkým potrebné je túto mienku zamotať prejednávaním mnohých vzájomne sa potierajúcich názorov z najrozličnejších strán tak, že Góji zablúdia v labyrinte a napokon uznajú, že bude najlepšie, keď nebudú mať vôbec nijakej mienky o politických otázkach, ktorým rozumieť nie je dané spoločnosti ako celku, ale jedine panovníkovi, ktorý vládne nad spoločnosťou. Toto je prvým tajomstvom. Druhé záleží v rozmnožení a vystupňovaní sklamania ľudí v ich zvykoch, skolonoch a spôsoboch života, takže v zmätku sa nikto nevyzná, čím ľudia stratia všetko vzájomné porozumenie. Tieto kroky nám poslúžia k tomu, že vyvoláme vo všetkých stranách nedorozumenia, rozpútame všetky zomknuté sily, stavajúce sa ešte proti nám a ochromíme každú osobnú činnosť, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom protiviť našej snahe.

  Význam osobnej iniciatívy, Verejná vláda

  Niet väčšieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna, môže vykonať viac ako milióny ľudí, medzi ktorími sme zasiali rozpor. Výchovu Gójskej spoločnosti musíme viesť, že ich ruky klesnú do slabosti a skleslosti ducha proti každému podniku, ktorý vyžaduje odvahy. Všetkým tým chceme Gójov zmalátniť a vyčerpať do tej miery, aby nám museli ponúknuť medzinárodnú autoritu. Touto vyciciame všetky ešte vládnuce sily svetové a utvoríme tak vrchnú vládu. Na miesto terajších panovníkov postavíme strašiaka s názvom ,,Vrchná vládna administratúra“, ktorej ruky, ako kliešte budú pretiahnuté na všetky strany a pri tejto kolosálnej organizácii nemožno nepokoriť všetky národy.


   

  Protokol č.6

  Monopoly, závislosť gójskeho poriadku na nich

  Čoskoro začneme zariaďovať obrovské monopoly, obrovské nádrže majetku, na ktorých budú závislé aj veľké majetky Gójov, takže sa zrútia v deň, ktorý bude nasledovať po politickej katastrofe, práve tak, ako štátny úver ... Tu prítomní ekonómovia (gazdovia) uvážte pozorne význam tohto plánu ... Všetkými prostriedkami musíme rozvinúť význam našej vrchnej vlády a vydávať ju za ochrankyňu a čarodejku všetkých, ktorí sa nám dobrovoľne podrobia.

  Zbavenie šľachty (aristokracie) pôdy

  Šľachta Gójov, ako politická moc, je odstánená, o tú už nemusíme mať starosť. Ale ako vlastníčka pôdy je dosiaľ škodlivá preto, lebo je vo svojom živobytí nezávislá, preto treba, aby sme ju za každú cenu pozbavili pôdy.

  Zadĺženosť pôdy

  Najlepším prostriedkom k tomu je zvýšenie daní a hypotekárnych dlhov. Tieto opatrenia uvedú pozemkový majetok v bezpodmienečnú závislosť. Keď šľachta Gójska svoj život nebude môcť udržať malými dedičstvami, čoskoro zmizne.

  Obchod, priemysel a špekulácia

  časne musí byť dôrazne podporovaný obchod a priemysel a najmä - špekulácia, ako činnosť, ktorá má pôsobiť ako protiváha proti samotnému priemyslu. Bez špekulácie by priemysel rozmnožil súkromný kapitál, čím by pomohol i ku zlepšeniu stavu poľnohospodárstva tým, že by oslobodil pôdu od zadĺženia u hypotečných bánk. Preto je potrebné veci zariadiť tak, aby priemysel vycical kapitál z pôdy i pracujúcich rúk a prostredníctvom špekulácie zaviedol peniaze celého sveta do našich rúk, čím vyhodí všetkých Gójov do radov proleteriátu. Títo musia sa potom pred nami skloniť, aby mohli uhájiť právo na púhy život.

  Prepych

  Na zbankrotovanie Gójskeho priemyslu pustíme na pomoc špekuláciou od nás medzi Gójmi rozšírenú potrebu prepychu -všetko pohltiaceho prepychu.

  Stúpanie mzdy a zdraženie všetkých životných potrieb

  Vnútime stúpanie miezd, ale tieto budú pre robotníctvo bez úžitku, lebo súčasne vyvoláme stúpnutie cien všetkých nutných životných potrieb pod zámienkou, že je to následok poklesu roľníctva a chovu dobytka.

  Anarchia a alkoholizmus

  Ďalej hlboko a umele podkopeme prameň tvorivej práce tým, že robotníkom naočkujeme anarchistické ideje a povzbudíme ich k používaniu alkoholu. Súčasne postaráme sa, aby všetky duchovné sily Gójov boli zo zeme vyhnané.

  Tajný význam propagandy hospodárskych teórií

  Aby skutočný stav vecí Góji v čas nespozorovali, budeme ho maskovať pretváračnými snahami v prospech pracujúcich tried a rozvinieme veľké hospodárske boje o princípy, pre ktoré sa prevádza živá propaganda prostredníctvom našich hospodárskych teoretikov.


   

  Protokol č.7

  Cieľ usilovného zbrojenia

  Usilovné zbrojenie, rozmnoženie policajných orgánov-sú dôkazy prevádzania vyššie ukázaných plánov. Treba docieliť takého stavu, aby vo všetkých štátoch, vyjmúc nás, boli jedine masy proletárov, niekoľko nám oddaných milionárov, polícia a vojsko.

  Kvasenie, rozpory a nepriateľstvá v celom svete

  Po celej Európe a vo všetkých čiastkach sveta musíme vyvolať kvasenie a nepriateľstvá. Toto prinesie nám dve výhody: po prvé: budú nás rešpektovať všetky štáty, dobre vediac, že hocikedy môžeme vyvolať nepokoje, alebo poriadok. Všetky tieto štáty zvykli si vidieť v nás nevyhnutný tlak. po druhé: Intrigami zapletieme všetky nitky, pretiahnuté do všetkých štátnych kabinetov politikov, hospodárskymi zmluvami, alebo dlžobnými úpismi. Aby sme toto docielili, je potrebné, aby sme sa vyzbrojili veľkou prefíkanosťou v čase vyjednávania dohody; v oficiálnom jazyku budeme sa držať inej taktiky: budeme sa pretvarovať, že sme čestní a zhovorní. Týmto spôsobom národy i vlády Gójov, ktoré sme naučili vidieť len reklamu, vonkajšiu stranu toho, čo im predstavujeme, ešte nás prijmú ako dobrodincov a Spasiteľov ľudstva.

  Skrotenie odporu Gójov vojnami a svetovou vojnou

  Na každý odpor musíme byť pohotoví so susedmi odpovedať vojnou tomu štátu, ktorý sa nám opovážil odporovať. V tom prípade, že by sa aj susedia rozhodli kolektívne vystúpiť proti nám, musíme vynútiť odpor-svetovou vojnou.

  Tajomstvo - úspech politiky

  Hlavný úspech politiky spočíva v tajomstve jej podnikania. Slovo nesmie zodpovedať činom diplomata. Gójske vlády musíme prinútiť, aby robili opatrenia, ktoré by náš široko založený plán, blížiaci sa už ku svojmu vítaznému koncu, podporovali tak, aby trpeli tlak nami tajne vzbudeného, naoko verejne vzbudeného mienenia, ktoré sme už skutočne zorganizovali pomocou takzvanej tlačovej veľmoci. Táto veľmoc až na malé, nepatrné výnimky, s ktorými už nepočítame, je v našich rukách.

  Americké, čínske a japonské kanóny

  Aby som jedným slovom vyjadril náš systém skrotenia Gójskych vlád v Európe: jednej z nich ukážeme svoju silu terorom a ostatným, ak by sa dopustili proti nám povstania, odpovieme americkými, činskymi a japonskými kanónmi.


   

  Protokol č.8

  Dvojzmyselné vysvetlovanie právneho poriadku

  Musíme sa zabezpečiť každou zbraňou, ktorú by naši odporcovia mohli použiť proti nám. Musíme hľadať vybrané výrazy a háčiky právneho slovníka pre tie prípady ospravedlnenia, ktoré sa môžu zdať nespravodlivé a smelé, pretože tieto rozhodnutia treba vyjadriť takým spôsobom, aby sa zdali byť pravidlom právneho charakteru najvyššej mravnosti.

  Spolupracovníci massonskej správy

  Naša správa musí byť obklúčená všetkými silami civilizácie, prostred ktorej pracuje. Ona sa obklopí žurnalistami,pravotármi,praktikmi,administrátormi, diplomatmi a okrem týchto ľudí, vycvičenými najdokonalejšou zvláštnou výchovou v našich zvláštnych školách.

  Zvláštne školy a nadškolná vzdelávajúca výchova

  Títo ľudia, poznajúci všetky tajomstvá sociálnej existencie, budú ovládať všetky jazyky, zostavené z politických slov a písmen. Budú vyškolení v každej akosti ľudskej povahy so všetkými citlivými strunami ľudského duch, na ktorých im budú hrať. Tieto struny sú : stav vývinu rozumu Gójov s ich tendenciou, nedostatkami, chybami i vlastnosťami tried a stavov. Je jasné, že títo geniálni spolupracovníci našej vlády, o ktorých rozprávam, nebudú vyberaní zo stredu Gojóv, lebo títo privykli vyplňovať svoju administratívnu prácu bez premýšľania o jej význame a cieli. Administrátori Gójov podpisujú dokumenty bez toho, že by čítali ich obsah; pracujú alebo zo ziskuchtivosti, alebo zo ctižiadosti.

  Národnohospodári a milionári

  Svoju vládu obklopíme množstvom národohospodárov. Z toho dôvodu národnohospodárstvo je hlavnou vedou, hlásanou Židom.

  Bude nás obklopovať skvelá skupina bankárov, priemyselníkov, kapitalistov, lebo v skutočnosti sa o všetkom rozhoduje pomocou peňazí.

  Koho menovať na zodpovedné miesta vo vláde?

  Skôr ako budeme môcť zodpovedné vládne miesta dať svojim židovským bratom bez nebezpečia, zveríme ich ľuďom, ktorých minulosť a charakter sú takého druhu, že medzi nimi a ľudom leží priepasť, takže im v prípade neposlušnosti našich predpisov hrozí súd, alebo väzenie, dobré na to, aby obhajovali naše záujmy do posledného dychu.


  Protokol č.9

  Massonské princípy v prevýchove národov

  Používajúc naše princípy, obracajte svoju pozornosť na charakter (povahu) ľudu v zemiach, kde budete žiť a pôsobiť. Ich všeobecné jednaké použitie nebude mať úspechu do tej doby, dokiaľ národy nebudú prevychované pre náš smer. Kráčajúc opatrne vo svojej pôsobnosti, uvidíte, že neprejde ani desať rokov, a my nový národ budeme môcť zapísať do radu nám už pokorených národov. (Tu myslel národ ruský. Pozn. prekl.)

  Massonské heslo

  Liberálne slová skutočného massonského hesla - >>voľnosť,rovnosť,bratstvo<< - v dobe nášho ovládania sveta nahradíme ideou: právo voľnosti, povinnosť rovnosti, ideál bratstva. >>De facto<< už sme zotreli každú moc, vynímajúc našu, hoci >>de jure<< takých ešte mnoho jestvuje. Ale ak ešte niektorá moc proti nám protestuje, robí tak len na základe rozhodnutia a žiadosti, lebo tento antisemitizmus potrebujeme pre poslušnosť našich menších bratov. Nebudem to vysvetľovať, to bolo už predmetom našich častých rozhovorov.

  Diktatúra massonstva

  V skutočnosti niet už prekážok pred nami. Naša vrchná vláda má už také nadzákonné >>extralegálne<< postavenie, že môže byť pomenovaná silným a mocným slovom >>diktatúra<<.S plným vedomím môžem povedať, že v prítomnej dobe my sme zákonodárcami. Utvárame súdy a rozsudky, popravujeme i milosť udeľujeme, sedíme ako šéf všetkých našich vojsk na vodcovskom koni. Panujeme s pevnou vôľou, majúc vo svojich rukách zbytky kedysi silnej, ale teraz pokorenej strany. V našich rukách je neudržateľná ctižiadostivosť, plamenná žíznivosť bezohľadnej pomsty, zlostná nenávisť.

  Teror, kto slúži massonstvu?

  Od nás vychádza všetko pohlcujúci teror. Ľudia všetkých smerov a náuk sú v našich službách, zastáncovia monarchie, demokrati, socialisti, komunisti a iní utopisti. Všetkých týchto ľudí zapriahli sme do práce. Každý jednotlivec medzi nimi svojím

  spôsobom podkopáva posledný zbytok autority a pokúša sa zničiť každý poriadok. Všetky vlády boli týmito skutkami otrasené; vyzývajú k pokoju a za pokoj hotové sú obetovať všetko, no, my im nedáme pokoja, kým neuznajú našu medzinárodnú vrchnú vládu otvorene a s poníženosťou. Národ zatúžil po nutnosti rozhodnúť sociálnu otázku medzinárodnou dohodou. Jeho rozdrobenosť na strany vydala nám všetkých k dispozícii; lebo na konkurenčný boj treba peňazí a tieto sú všetky u nás.

  Rozdelenie >>viditeľnej<< a >>slepej<< sily gójskych štátov

  Mohli by sme sa báť spojenia viditeľnej sily so slepou silou národa v gójskych štátoch, keby sme sa neboli proti tejto možnosti zaistili. Medzi tieto sily postavili sme stenu vzájomného teroru. Týmto spôsobom slepá sila národa ostane našou oporou a len my jej budeme vodcom, ktorý ju povedie k nášmu cieľu.

  Obcovanie vlády s národom

  Aby sa slepcova ruka nevymkla nášmu vedeniu, musíme byť s ním neustále v tesnom spojení alebo osobne, alebo prostredníctvom najspoľahlivejších našich verných bratov. Až budeme uznanou vládou, budeme s ľudom rozprávať osobne na verejných miestach a učiť ho politickým otázkam v smeroch nám potrebných. Ako sa presvedčíme čo sa vyučuje v ľudových školách? No, čo povie zástupca vlády, alebo sám panovník, bude hneď známo po celom štáte, lebo to bude roznesené hlasom ľudu.

  Liberálna zlovôľa ,uchvátenie výchovy a vzdelania

  Aby sme predčasne nezničili zariadenia Gójov, položili sme na ne svoju rozhodujúcu ruku a zničili sme perá ich mechanizmu; prv boli v presnom a správnom poriadku, ale my sme ich nahradili liberálnou, desorganickou a straníckou zlovôľou. Dotkli sme sa právomoci volebného poriadku, tlače, osobnej slobody a hlavne výchovy i vzdelania, ako medzného kameňa slobodnej existencie.

  Lživé teórie

  Mládež Gójov sme ohlúpili, obmedzili a znemravnili vštepením teórií a princípov, ktoré pre seba, pravda, považujeme za falošné.

  Výklad zákonov

  Jetvujúce zákony, nemeniac ich podstatu, sme zviklali protichodným výkladom do tej miery, že sme dosiahli ohromných výsledkov. Výsledky prišli zprvu tým, že výklad zamaskoval samotný zákon a neskoršie tento celkom zakryl zrakom vlád, pre nemožnosť orientácie v zapletených právnych poriadkoch. Tu začína teória svedomia súdu. Vy hovoríte, že nastane ozbrojené povstanie proti nám, ak predčasne prehliadnu podvod? Pre tento prípad bude u nás na západe taký teroristický manéver, že sa aj najchrabrejšie duše zachvejú.

  Metropolitné podzemné železnice

  Tieto podzenmé železnice budú v tej dobe zavedené vo všetkých hlavných mestách a môžu byť vyhodené do vzduchu s celou organizáciou a dokumentami štátov.


   

  Protokol č.10

  Vonkajšok v politike

  Dnes začínam opakovaním už povedaného a prosím, aby ste si zapamätali, že štáty i národy v politike spokojujú sa s vonkajškom. Ako by potom mohli hľadať rub vecí, keď pre ich zástupcov najhlavnejším je zábava? Pre našu politiku dôležité je vedieť túto podrobnosť. Ona nám pomôže, až príde v úvahu rozdelenie moci, sloboda slova, tlače, náboženstva, zhromažďovacieho práva, rovnosť pred zákonom, nedotknuteľnosť vlastníctva príbytku, daní (idea o skrytej dani) - zpätná sila zákonov. Všetky tieto otázky sú takého rázu, že nie je dobré priamo a verejne pred ľudom sa ich dotýkať. V tých prípadoch, kde je potrebné dotknúť sa ich, vtedy treba sa vyjadriť bez podrobného predčítavania, že princípy súčasného práva im priznávame. Význam tohoto zamlčania spočíva v tom, že nemenovaný princíp nám necháva slobodu vynechať tú, alebo inú otázku. Podrobným predčítavaním boli by všetky prijaté, ako platné.

  Geniálnosť podlosti

  Ľud pociťuje zvláštnu úctu ku géniom politickej moci a o všetkých veciach rázne prevedených hovorí: " Sprosto, ale obratne prevedené! Podlé, ale veľkolepé! " Počítame s tým, že všetky národy zapriahneme do nami zamýšľaného diela. Sprvu si musíme zaistiť službu odvážnych a nebojácnych agentov, ktorí odstránia všetky prekážky z našej cesty.

  Čo sľubuje massonský štátny prevrat?

  Až prevedieme svoj štátny prevrat; povieme ľudu: Všetko išlo veľmi zle, všetci trpeli. Odstránime vaše utrpenie; budete mať nacionalizmus, zemské hranice, rozdielnu valutu. Pravda, môžete si o nás utvoriť slobodný úsudok, ale nespravodlivé by bolo, keby ste tak urobili skôr, ako ste nám dali príležitosť, aby sme vám ukázali, čo vám chceme a čo vám môžeme dať.

  Za to nás oni povznesú a v nádeji i túžbach budú nás na rukách nosiť za všeobecného jasotu. Hlasovacie právo, ktoré sme kedysi použili ako prostriedok na ovládanie národov, vštepiac ho širokým, i tým najnižším vrstvám ľudu, usporiadaním spolkových schôdzí a uznášaní - doslúžilo! Jeho význam naposledy vyvrcholí v zjednotenom želaní poznať nás bližšie skôr ako by nás odsúdili.

  Všeobecné hlasovacie právo

  Preto potrebujeme docieliť všeobecné hlasovacie právo bez významu triedneho a spoločenského merítka, aby sme docielili absolútnu väčšinu, ktorú nemožno docieliť v inteligentných a vzdelaných triedach.

  Našepkaná osobná dôležitosť

  Tým, že sme každému našepkali domnienku osobnej dôležitosti, zničíme vplyv rodinného života a jeho vychovávateľský význam medzi Gójmi; odstránime možnosť popularizácie individuálneho rozumu, ktorému nami vedený dav nedovolí povzniesť sa, ani vyjadriť. Tento dav privykol poslúchať len nás, lebo mu platíme za pozornosť a poslušnosť. Tým utvoríme takú slepú moc, ktorá sa nikdy nebude môcť pohybovať mimo medze vôle našich agentov, postavených na miesta ich vodcov.

  Vodcovia massonstva

  Ľud podriadi sa tomuto režimu preto, lebo bude vedieť, že od týchto vodcov závisí jeho zárobok, výpomoc a rozličné výhody.

  Geniálny vodca massonstva

  Plán vládnej moci musí byť zostavený v jednej hlave, lebo keby bol drobený množstvom intelektu, stal by sa nespojiteľným. Preto my môžeme poznať akčný plán bez jeho posudzovania, aby sme neporušili jeho geniálnosť, zväz jeho sústavných častí a tajný význam praktickej sily každého bodu. Keby sme posudzovali a opravovali túto prácu mnohonásobným hlasovaním, dostala by pečať všetkých duševných nedorozumení tých, ktorí nevnikli do hĺbky a spojitosti ich úmyslov. My potrebujeme, aby naše plány boli silne a cieľavedome vypracované. Preto my nesmieme odhodiť geniálnu prácu nášho vodcu na roztrhanie davu, ani úzkej spoločnosti.

  Tieto plány zatiaľ neprevrátia inštitúcie hore nohami. Tieto len zamenia ich hospodárnosť, alebo kombináciu ich chodu, ktorý bude kráčať v plánoch ukázanou cestou.

  Ústredné inštitúcie a ich funkcie

  Vo všetkých štátoch jestvuje pod rozličnými menami približne jedno a to isté: reprezentácia, ministerstvo, senát, štátna rada, parlament a výkonný výbor. Vám nie je potrebné vysvetľovať spojitosť týchto inštitúcií medzi sebou, lebo Vám je dobre známa; ale obráťte pozornosť k tomu, že každá z uvedených inštitúcií zodpovie nejakej vážnej štátnej funkcii, pri čom Vás upozorňujeme, že slovo - vážna - nevzťahuje sa na inštitúciu, ale na funkciu! A preto nie inštitúcie, ale funkcie sú vážne. Inštitúcie podelili si medzi sebou všetky funkcie vládnej moci, zákonodarnú, vykonávaciu i administratívnu, a preto v štátnom organizme pôsobia ako orgány v ľudskom tele. Keď sa poškodí jedna časť štátneho stroja, štát začne chorľavieť ako ľudské telo a - zomiera!

  Jed liberalizmu

  Keď sme jed liberalizmu vpustili do štátneho organizmu, zmenil sa celý jeho politický obraz. Štáty ochoreli smrteľnou chorobou - rozložením krvi. Ostáva len vyčkať koniec ich agónie.

  Konštitúcia, škola straníckych rozbrojov

  Prezidenti - kreatúry massonstva

  Liberalizmus porazil konštitučné štáty, kde vládnu pre Gójov spasiteľné samovlády, lebo konštitúcia, ako dobre viete, nie je nič iného, ako škola rozbrojov, rozkladu, straníckej agitácie, nesúhlasu a straníckej tendencie; slovom škola všetkého, čo ničí význam štátu. Tribúna, podobne ako tlač, odsúdila vlády k nečinnosti, slabosti a tým urobila ich nepotrebnými a zbytočnými, pre čo, boly aj v mnohých štátoch zvrhnuté. Tým stal sa možný začiatok republikánskej doby a namiesto jedného panovníka nastrčili sme hlúpy obraz prezidenta, vybraného z masy zo stredu našich kreatúr, našich krikľúňov. Tak sme vykopali jamu pod národ, presnejšie pod národy Gójov.

  Zodpovednosť prezidentov

  V najbližšej dobe ustálime zodpovednosť prezidentov. Potom nebudeme okolkovať v prevádzaní toho, za čo bude zodpovedná naša bezvýznamná kreatúra. Čo je nám do toho, že zrednú rady tých, ktorí bažia po vládnej moci, že vzniknú ťažkosti pre nenachádzanie prezidentov, ťažkosti, ktoré celkom dezorganizujú štát.

  >>Panama<<, úloha parlamentu a prezidenta

  Aby sme náš plán priviedli k žiadúcemu výsledku, uskutočníme zvolenie takých prezidentov, ktorých minulosť má nejakú >>Panamu<<, neodhalenú ale nám známu chmúrnu aféru! Títo sa potom stanú poslušnými vykonávateľmi našich rozkazov zo strachu pred odhalením a z prirodzeneného želania, aby ďalej boli účastní predností, príjmov a hodností, spojených s prezidentským stolcom. Parlament bude kryť, obhajovať a voliť prezidentov, a my odoberieme mu právo navrhovať, alebo meniť zákony, pretože toto právo bude dané zodpovednému prezidentovi - figúre v našich rukách. Prirodzene, že potom prezidentova moc bude terčom všemožných výpadov, pre čo bude mať právo na sebaobranu, bude sa obracať priamo k národu o jeho rozhodnutie, čiže k nášmu slepému poslucháčovi - väčšine davu, priamo cez hlavy zástupcov ľudu. Prezident nezávisle od národa bude mať právomoc vyhlásiť vojnový stav. Túto moc budeme vysvetľovať tým, že prezident ako šéf všetkej ozbrojenej moci musí byť pre prípad potreby vyzbrojený právomocou na ochranu svojej republikánskej konštitúcie, ako jej zodpovedný zástupca.

  Massonstvo zákonodarná sila

  Jasné je, že za týchto okolností kľúč od svätyne bude v našich rukách a okrem nás nikto nebude vládnuť zákonodarnou silou.

  Nová republikánska konštitúcia

  K tomu zavedením novej republikánskej konštitúcie odoberieme parlamentu právo na formácie o vládnych opatreniach pod výhovorkou udržania politického tajomstva. Súčasne s novou republikánskou konštitúciou zmenšíme minimálne počet zástupcov ľudu, čím budú zmenšené aj politické vášne. Keby tieto vášne jednako hrozili rozbúrením, my ich uspokojíme svojím obrátením sa a výzvou na celonárodnú väčšinu. Prezident bude menovať predsedov a miestopredsedov parlamentu i senátu. Miesto stálych zasadaní skrátime tieto na niekoľko mesiacov. Prezident, ako náčelník vládnej moci, bude mať právomoc zvolať i rozpustiť parlament. Ale aby vecné nezákonné obchádzanie zákona nebolo predčasné pre naše plány, ministrom i prezidenta obklopujúcim vyšším funkcionárom vnútime myšlienku obchádzať jeho nariadenia vlastnými spôsobmi, čím títo prevezmú na seba zodpovednosť. Túto úlohu odporúčame dávať najmä senátu, štátnej rade a ministerskej rade, ale nikdy nie jednotlivým osobám. Prezident bude podľa nášho názoru vykladať zmysel jestvujúcich zákonov, zmysel ktorých, i keď mnohovýznamný, jednako zruší, keď to bude pre nás potrebné. K tomu bude mať právo navrhovať dočasné zákony, zmenu nových konštitučných poriadkov s vysvetlením, že to, alebo ono, je potrebné v záujme blaha štátu.

  Prechod k massonskej samovláde

  Týmito prostriedkami získame možnosť zničiť pomaly krok za krokom všetko, čo pôvodne pri vstupe vo svoje práva budeme musieť zaviesť v štátnej konštitúcii, až príde doba prevrátiť každú vládu - v našu samovládu.

  Chvíľka na vyhlásenie všesvetového kráľa

  Priznanie nášho samovládcu môže sa uskutočniť aj skôr, zničením konštitúcie. Táto chvíľka príde, až budú národy zničené neporiadkami a nemohúcnosťami svojich vlád a od nás k tomu pripravené potom zavolajú:>>Odstráňte ich a dajte nám jedného všesvetového kráľa, ktorý by nás zjednotil a zničil príčiny rozbrojov, národnostné hranice, náboženstvo a štátne rozpočty, ktorý by nám dal pokoj a mier, ktorého sami nemôžeme nájsť ani s našimi vládcami a zástupcami!<<

  Očkovanie chorôb a iné úskoky massonstva

  Je Vám dobre známo, že pre možnosť podobného všenárodného vyjadrenia týchto želaní potrebné je vo všetkých zemiach nepretržite kaliť pomer medzi ľudom a vládou, aby sme všetkých unavili sklamaním, nepriateľstvom, nenávisťou, zápasmi, ba i mučeníctvom, hladom, biedou a naočkovaním chorôb, aby Góji nevideli iného východiska, ako obrátiť sa k našej peňažnej a politickej moci... Ale keď dáme národom krátky oddych, označená chvíľka potom by sotva mohla prísť.


   

  Protokol č.11

  Štátna rada posiľňuje moc a vážnosť vládcu - je komitétom vládcovej redakcie a jeho výnosov.

  Program novej konštitúcie

  Program chystanej novej konštitúcie: Budeme tvoriť zákon, právo i súd:

  1. pod dojmom zákonodarnej korporácie,

  2. výnosmi prezidenta pod dojmom všeobecných výnosov a rozhodnutí senátov, štátnej rady a ministerských zariadení,

  v prípade príležitostnej chvíle - vo forme štátneho prevratu.

  Niektoré podrobnosti predpokladaného štátneho prevratu

  Ustanoviac približne >>modus agendi<< budeme sa zaoberať podrobnosťami tých kombinácií, ktorými máme dokončiť prevrat štátneho zariadenia vo vyžšieuvedených smeroch. V zmysle týchto kombinácií rozumieme: slobodu tlače, zhromažďovacie právo, slobodu svedomia a volebný poriadok, čo musí zmiznúť z ľudského repertoáru, alebo musí byť až do koreňa zmenené hneď druhý deň po vyhlásení novej konštitúcie. Len v tejto chvíli bude nám možné prehlásiť všetky naše ustanovenia naraz a to preto, lebo každá neskoršia pozorovateľná zmena bola by nebezpečnou z týchto dôvodov: Keď táto zmena bude prevedená so všetkou surovou prítomnosťou v zmysle obmedzenia práv, môže viesť k zúfalstvu, vyvolaného strachom z nových zmien v tomto smere. Keď bude prevedená pomalým oslabením režimu, povedia, že priznávame svoj prechmat, čo bude vedieť podlomiť aureolu neomylnosti novej vlády. Povedia: >>Ľakli sa a musia robiť ústupky<<, za ktoré nebude nikto vďačný, lebo budú lživé. Obe možnosti sú škodlivé prestíži novej konštitúcie. Vo chvíli jej vyhlásenia, kým národy budú omráčené prevedeným prevratom a terorom, potrebné je, aby vo svojej nerozhodnosti uznali, že sme natoľko silní a nezraniteľní, že nevšimneme si ich mienky a želania, že sme rozhodnutí a že vieme potlačiť ich výrazy a prejavy v každú chvíľku a na každom mieste, že sme si naraz vzali všetko, čo sme chceli a že sa v nijakom prípade nebudeme s nimi deliť o našu moc. Vtedy zo strachu na všetko zavrú oči a budú čakať, čo bude ďalej.

  Góji - ovce

  Góji sú ovčie stádo a my sme pre nich vlci. Vy viete čo sa stáva s ovcami, keď sa do ovčína dostanú vlci?... Zavrú na všetko oči, keď im prisľúbime všetku ukradnutú slobodu, až budú nepriatelia mieru porazení a všetky strany skrotené... Či má nejaký význam rozprávať o tom, ako dlho budú musieť čakať na toto vrátenie?...

  Tajné massonstvo a jeho >>ukážkové<< lóže

  Prečo sme vytýčili celý tento program a vštepili jeho idey do hláv Gójov bez toho, že by sme im dali možnosť preskúmať jeho druhú stranu? - Či nie preto, aby sme okľukou dosiahli toho, čo by nám priamou cestou bolo nemožné? To bolo základom našej organizácie tajného massonstva, ktorého cieľ je Gójom neznámy, ktoré nepodozrieva Gójsky cap, privábený nami do reklamnej armády massonských lóží na odvrátenie očí od ich >>súkmeňovcov<<. Boh nám vyvolenému národu dal, aby sme sa roztratili po celom svete, čo bolo našim požehnaním, lebo táto naša zdanlivá slabosť bola vlastne našou silou, ktorá nás teraz priviedla na prah svetovlády. Už nám netreba mnoho dostavovať na založenej základni.


  Protokol č.12

  Massonský výklad slova >>sloboda<<

  Slovo >> sloboda <<, ktoré možno vykladať rozličným spôsobom, my ustaľujeme takto: Sloboda je právo robiť to, čo je zákonom dovolené. Podobný výklad tohto slova v tom čase bude slúžiť k tomu, že všetka sloboda bude len pre nás, lebo zákony budú ničiť, alebo tvoriť len to, čo si budeme želať my podľa vyššie vysvetleného programu.

  Budúcnosť tlače v massonskom kráľovstve

  S tlačou naložíme podľa našej vôle. Akú úlohu hrá teraz tlač? Je na to, aby rozdúchavala vášne všetkých ľudí, ako to vyžadujú naše záujmy. Tlač je plytká, prehnaná, nespravodlivá a mnohí ani nevedia, akému cieľu slúži. My ju osedláme a pevne chytíme za uzdu. Toto urobíme nielen s novinami, ale s celou tlačou, lebo čo by osožilo nepripustiť novinárske útoky a ostať vystavení kritike pomocou letákov a kníh? Terajší druhý výrobok informácie - zásluhou prepotrebnej cenzúry - pretvoríme vo výnosnú položku nášho štátu. Odaníme ju zvláštnou známkovou daňou a peňažnou garanciou v úrade tlače alebo v kníhtlačiarni, ktorá musí zaručiť našu vládu od všetkých útokov zo strany tlače. Každý možný útok budeme bezohľadne pokutovať. Toto zariadenie prinesie vláde prostredníctvom známok, garancií a pokút ohromný dôchodok. Stranícke časopisy márne by vyhadzovali peniaze, my ich po druhom útoku proti nám zastavíme a celkom zakážeme. Bez trestu nikto sa nebude dotýkať aureoly našej vládnej neomylnosti. Medzi kritizujúcimi orgánmi budú aj orgány, ktoré založíme my, ale tieto budú robiť útoky len na to, čo my označíme a čo my budeme chcieť zmeniť.

  Kontrola nad tlačou

  Ani jedno oznámenie nepríde k ľudu skôr, kým neprejde našou cenzúrou. V prítomnosti dosiahli sme tu už toľko, že všetky správy prechádzajú niekoľkými agentúrami, do ktorých prichádzajú zo všetkých častí sveta. Tieto agentúry potom stanú sa v každom smere našim vlastným zariadením a budú informovať len tak, ako im to my predpíšeme. Dosiaľ vedeli sme ovládať hlavy gójskej spoločnosti do tej miery, že ona na svetové udalosti hladí len cez farebné sklá okuliarov, ktoré jej my dávame pred oči: keď pre nás už teraz ani v jednom štáte niet prekážky ohľadom prístupu k takzvaným - gójskou hlúposťou - štátnym tajomstvám, čo teda bude v dobe, až budeme priznanými vládcami sveta v osobe všesvetového kráľa?!... Vráťme sa k budúcnosti tlače. Každý kto sa bude chcieť stať vydavateľom, bibliotekárom alebo typografom, bude si musieť opatriť predpísaný diplom, ktorý mu v prípade previnenia hneď odoberieme.

  Čo znamená >>pokrok<< v pojme massonstva?

  Takto nástroje myšlienky budú výchovným prostriedkom v rukách našej vládnej moci, ktorá viacej nepripustí blúznenie ľudových más o dobročinnosti pokroku. Všetci vieme, že tieto zdanlivé dobročinnosti rodili anarchistické vzťahy ľudí medzi sebou i vládnou mocou, lebo pokrok, alebo idea pokroku priviedla k myšlienke nezávislosti rozličného druhu, nestanoviac jej hranicu... Všetci takzvaní liberalisti sú anarchisti, keď nie v praxi, tak zmýšľaním. Každý z nich beží za prízrakom slobody, upadajúc výhradne do svojprávnosti čiže anarchie, protestu - kvôli protestu. Prejdeme k tlači. Zdaníme všetku tlač daňou a garanciou z každého listu, ktorá u kníh niže 30 strán bude dvojnásobná. Tieto zapíšeme do triedy >>brožúr<<, aby sme z jednej strany docielili zmenšenia počtu vydávaných žurnálov, znamenajúcich najhorší tlačový jed, z druhej stránky tento spôsob prinúti spisovateľa písať také obsiahle práce, že tieto budú pre ich rozsah a pre ich vysokú cenu málo čítané. Ale to čo budeme uverejňovať sami pre utvorenie verejnej mienky, to bude lacné, široko rozšírené a čítané do plného rozobrania. Daň udusí prázdnu literárnu ctižiadosť a spisovateľ zo strachu pred trestom bude bude od nás odvislý. A keby sa ešte našiel niekto, kto by chcel proti nám písať, toho knihy nikto nevytlačí. Nakladateľ alebo kníhtlačiar pred prijatím práce do tlače musí si najprv opatriť úradné povolenie. A tak vopred budeme vedieť, aké útoky sú proti nám pripravované a udusíme ich tým, že skôr my uverejníme proti nim svoje protidôvody na túto tému. Literatúra a časopisy sú dve výchovné možnosti a preto naša vláda väčšinu týchto vezme do svojho vlastníctva. Tým bude neutralizovaný škodlivý vplyv súkromnej tlače a získaný ohromný vplyv na rozumy...

  Keď povolíme vychádzanie desiatich súkromných časopisov, my sami založíme ich tridsať atď. Pravda verejnosť o tom nesmie vedieť a preto všetky naše časopisy budú zastupovať navonok najprotichodnejšie názory, ktorým spôsobom získajú si dôveru a privábia nič netušiacich protivníkov, ktorí sa týmto chytia do pasce a budú takto neškodní. Prvé miesto zaujmú časopisy úradného charakteru. Tieto vždy budú bdieť nad našimi záujmami a preto ich vplyv bude pomerne malý.

  Na druhom mieste budú stáť poloúradné časopisy, ktorých úlohou bude privábiť ľudí

  ľahostajných a vlažných.

  Na tretie miesto postavíme tlač naoko opozičnú, z ktorej aspoň jedna časť musí zaujať stanovisko zjavne opozičné. Naši praví protivníci túto zdanlivú opozíciu budú považovať za im bratské zmýšľanie a odkryjú nám tak svoje karty. Naše časopisy budú zastávať všetky možné názory, aristokratické, republikánske, revolučné, ba aj anarchistické, pravda, len tak dlho, dokiaľ bude ešte nejaká ústava...

  Tieto časopisy budú mať sťa indický bôžik >>Vinšu<< na stá rúk, z ktorých každá bude zisťovať pulz každej verejnej mienky. Zrýchlený pulz verejnej mienky tieto ruky budú riadiť smerom k nášmu cieľu, lebo rozčuľujúci sa subjekt stráca svoju rozvahu a stáva sa prístupným našepkávaniu. Blázni, ktorí si budú myslieť, že opakujú mienku časopisu svojho tábora, budú opakovať naše mienenie, alebo to, ktoré nám bude slúžiť. Budú si predstavovať, že kráčajú v šľapajách časopisu svojej strany, a pôjdu za tou zástavou, ktorú sme im my vyvesili. Aby sme našu tlačovú politiku riadili v tomto smere, musíme túto vec veľmi pečlivo organizovať. Pod názvom ústredného oddelenia tlače zriadime literárne zhromaždenia, v ktorých naši agenti nepozorovane budú dávať heslá a smery. Posudzujúc i odporujúc - povrchne meniac ich povahy - našim zriadeniam, naše tlačové orgány povedú prestrelku s oficiálnymi časopismi len preto, aby sme získali dôvod vyjadriť sa dôkladnejšie a podrobnejšie, ako by to bolo možné v pôvodnom oficiálnom prejave. Pravda, len vtedy, keď nám to bude výhodné. Tieto útoky proti nám zohrajú ešte úlohu dojmu tým, že ľud bude presvedčený o jestvovaní slobody slova a naši agenti získajú tak dôvod k tvrdeniu proti nám, že vystupujúce časopisy dumia prázdnotou preto, že nemôžu nájsť skutočných dôvodov k vecnému vyvráteniu našich zariadení. Tieto spoľahlivé podniky, ktoré verejnosť nezbadá, s úspechom povedú verejnú dôveru smerom k našej vláde. Ich pomocou podľa potreby budeme rozčuľovať alebo uspokojovať ľud v politických veciach, presvedčovať alebo vyvracať, písať pravdu alebo lož, hladiac na to, čo bude verejnosti prijímané, opatrne ohmatávajúc vždy pôdu skôr, než na ňu vstúpime... Nad našimi nepriateľmi budeme iste víťaziť, lebo u nich nebude tlačových orgánov, v ktorých by sa mohli plne vyjadriť pre naše vyššieoznačené zariadenie proti tlači. My ani nebudeme musieť ich myšlienky do základu vyvracať... Skúšobné kamene, hodené do našej tlače, v prípade potreby budeme energicky vyvracať v oficiálnych časopisoch.

  Massonská solidárnosť v súčasnej tlači

  Už teraz, hoci len vo forme francúzskej žurnalistiky, jestvuje massonská solidárnosť v hesle: Všetky orgány tlače sú medzi sebou viazané odborovým tajomstvom. Podobne ako tomu bolo u rímskych >>augurou<< (veštcov); ani jeden člen neprezradí tajomstvo svojich správ, keď nebolo rozhodnuté tieto oznámiť. Ani jeden nebude pripustený k literatúre bez toho, že by jeho minulosť nemala nejaké háklivé rany... Tieto rany by sme hneď otvorili.

  Povzbudzovanie verejných požiadavkov vidieka

  Naše rozpočty smerujú najmä na vidiek. V ňom treba prebudiť nádeje i snahy, s ktorými by sme sa mohli hocikedy oboriť na sídelné mestá, vydávajúc tieto snahy za pôvodné dychtenie vidieku. Prirodzené je, že ich prameň je stále ten istý - náš. Kým nemáme plnú moc v rukách, často treba, aby hlavné mestá boli obalené mienením vidieckeho ľudu, čiže väčšiny, podstrčenej našimi agentmi. Potrebné je, aby hlavné mestá v psychologickú chvíľku nemohli posudzovať hotový fakt, už i preto, že ten istý vyslovený je mienením vidieckej väčšiny.

  Neomylnosť nového režimu

  Nastúpením doby nového režimu, ako prechodu k našej moci, nesmieme dopustiť, aby tlač odhaľovala verejnú bezpečnosť; treba utvoriť dojem, že nový režim uspokojuje všetkých natoľko, že vymizla i zločinnosť... Prípady prejavenia zločinov musia ostať známe len ich obetiam a prípadným svedkom - a nikomu viac.


   

  Protokol č.13

  Nedostatok každodenného chleba

  Nedostatok každodenného chleba donucuje Gójov, aby mlčali a boli našimi pokornými sluhami. Agenti, ktorých príjmeme z ich radov do našej tlače, na náš rozkaz budú posudzovať to, čo nebudeme môcť vydávať priamo v našich oficiálnych dokumentoch. Medzitým v dobe rozčúlenia, vyvolaného kritikou, prevedieme potrebné nám zariadenia a prednesieme ich verejnosti ako hotovú udalosť. Nikto nesmie žiadať odvolanie rozhodnutého zriadenia, a to tým menej, že to bude podané ako zlepšenie... Pritom tlač obráti pozornosť verejnosti na nové otázky, lebo ľud navykli sme hľadať stále novoty.

  Politické otázky

  Na posúdenie týchto nových otázok vrhnú sa bezhlaví vodcovia ľudu, ktorý nevedia pochopiť, že z otázok, ktoré posudzujú, sami nič nerozumejú. Pojednávanie politických otázok nepatrí nikomu inému, ako tým, ktorí našu politiku vyznačili a viedli ju od stáročí. Zo všetkého povedaného vidíte, že domáhajúc sa mienenia davu, uľahčíme beh nášho mechanizmu a môžete pozorovať, že nehľadáme súhlas s našim konaním, ale len so slovami, ktoré vyslovujeme v tej, alebo v inej otázke. Vždy verejne hlásame, že vo všetkých svojich krokoch vedení sme nádejou a presvedčením, že slúžime všeobecnému blahu.

  Priemyslové otázky

  Aby sme odvrátili, a to najmä nespokojné hlavy od zaoberania sa politickými otázkami, už teraz vytyčujeme nové problémy, ktoré naoko súvisia s blahobytom ľudu - problémi hospodárske. Na tomto závodisku nech sa besnejú! Masy súhlasia s nečinnosťou a odpočinkom v tzv. politickej pôsobnosti, čomu sme ich zas len my priučili, aby sme ich pomocou mohli viesť zápas s gójskymi vládcami.

  Zábavy - Národné domy

  Aby sme im zabránili jasne vidieť niečo až do konca, ich pozornosť zvedieme na zábavy, hry, vášne a na národné domy... V tlači čoskoro budeme vypisovať súbehy na závodenie v umení a športu každého druhu. Tieto záujmy celkom odvrátia ich ducha od otázok, o ktoré by museli s nami ináč bojovať. Tým, že si ľudia stále viacej a viacej odvykajú od samostatného myslenia, obrátia sa na našu stranu, lebo len my sami im ukážeme nové myšlienkové smery-pravda, pomocou osôb, ktorých spojenie s nami oni nepoznajú.

  Jediná pravda

  Úloha liberálnych fanatikov bude hneď dohraná, až raz naša vláda bude u moci. Do tej doby preukáže nám dobré služby. Až do toho času i naďalej budeme riadiť ich myšlienky na vymyslenie a uskutočnenie nových fantastických a tzv. pokrokových teórií. Nič netušiace hlavy Gójov iste sa nám podarilo v najvyššej miere rozvrátiť slovom >>pokrok<<, lebo niet medzi nimi hlavy, ktorá by vedela, že pod týmto slovom skrýva sa odklon od skutočnej pravdy vo všetkých prípadoch, ktoré sa netýkajú materiálnych vynálezov, lebo pravda je len jedna-jediná, a u tej pokroku byť nemôže. Pokrok je lživá idea, slúžiaca na zastretie pravdy, aby túto nikto nepoznal, okrem nás - Božích vyvolencov a ochrancov tejto pravdy.

  Veľké problémy

  Za našej vlády naši rečníci budú hovoriť o veľkých problémoch, ktoré rozčulovali ľud preto, aby ho napokon priviedli k našej blahej moci. Kto nás potom bude podozrievať, že všetky tieto problémy podstrčili sme podľa politického plánu, ktorý nikto nerozlúštil po celé veky ?!...


   

  Protokol č.14

  Náboženstvo budúcnosti

  Až sa staneme vládcami, nebudeme trpieť iného náboženstva okrem svojho, ktoré hlása jedného Boha, s ktorým je spojený osud nášho vyvoleného národa a tým náš osud stal sa totožný s osudom sveta. Preto musíme zbúrať všetky náboženstvá. Ak sa časom zahniezdil ateizmus, tento ako prechodný nebude rušiť naše ciele a poslúži za príklad pre tie pokolenia, ktoré budú počuť naše kázanie o Mojžišovom náboženstve, ktoré svojím vytrvalým a premysleným systémom pokorí nám všetky národy. Tu zdôrazníme mystickú pravdu, o ktorej povieme, že v nej zakladá sa všetka jej vychovávateľská sila. Pri každej príležitosti budeme uverejňovať články, v ktorých budeme zrovnávať našu vládu s vládami minulými.

  Budúce nevoľníctvo

  Dobrodenie pokoja, hoci vynúteného vekmi nepokojov, poslúži k novému reliéfu spomenutého pokoja. Chyby Gójskych administrácií budeme znázorňovať len v čiernych farbách. Zasejeme k nim taký odpor, že národy dajú prednosť pokoju a mieru v novom nevoľníctve pred zástavami slávnej slobody, ktorá toľko mučila a vyčerpávala samotné pramene ľudskej existencie, ktoré boli vykorisťované davom darebákov, nevediacich, čo tvoria... Bezvýznamné premeny vlád, do ktorých sme Gójov vohnali, keď sme podkopávali ich štátne zariadenia, tak znechutia v tú dobu všetky národy, že radšej pretrpia od nás všetko, len aby nebolo treba znovu prežívať minulé rozčúlenia a nehody. Zvlášť budeme zdôrazňovať historické chyby vlád Gójov, ktoré toľké veky trýznili ľudstvo nedostatkom uváženia vo všetkom, čo sa týka skutočného blaha ľudu v zhone za fantastickými návrhmi sociálneho blaha, a pritom nezbadali, že tieto návrhy ešte viac zhoršili stav všeobecných vzťahov, na ktorých je založený ľudský život... Všetka sila našich zásad a nariadení bude sa opierať na ich výklad a význačnosť ako oslňujúci opak oproti starým rozloženým poriadkom spoločenského poriadku.

  Neprístupnosť k tajomstvu budúceho náboženstva

  Naši filozofovia budú kritizovať všetky nedostatky náboženstiev Gójov, ale naše náboženstvo nebude kritizovať nikto z jeho pravého hľadiska, lebo ho nikto do základov nepozná -okrem nás-, ktorí toto tajomstvo nikdy nesmieme prezradiť.

  Oplzlosť a budúcnosť slova, tlače

  V zemiach, ktoré sa nazývajú kultúrne, zriadili sme šialenú, špinavú a odpornú literatúru. Za nejaký čas i po našom nastúpení k moci budeme v nej pokračovať, aby sa ešte viacej vyrysoval rozdiel reči a programu, ktoré sa rozľahnú z našich výšin...Naši múdri ľudia, vychovaní pre spravovanie Gójov, budú zostavovať reči, návrhy, zápisy a články, ktorými budeme ovplyvňovať hlavy a usmerňovať tieto k nami naznačeným pojmom.


  Protokol č.15

  Jednoduchý svetový prevrat

  V dobe, kedy skutočne vystúpime na trón pomocou štátnych prevratov, vedených k jednému dňu, po konečnom priznaní nespôsobilosti všetkých jestvujúcich vlád, postaráme sa, aby sprisahanie proti nám viac nebolo. Preto nemilosrdne popravíme všetkých, ktorý uvítajú naše vystúpenie na trón so zbraňou v ruke.

  Popravy

  Každé nové založenie akéhokoľvek tajného spolku bude tiež trestané smrťou. Tie, ktoré teraz jestvujú, ktoré sú nám známe a ktoré nám slúžili a slúžia, budú rozpustené a vylúčené z Európy.

  Budúci osud Massonov-Gójov

  Tak rozhodneme nad tými Gójmi z Massonov, ktorí veľmi mnoho vedia; a tí, ktorí dostanú milosť, budú v stálom strachu pred vypovedaním. Vydáme zákon, na základe ktorého všetci členovia tajných spolkov podliehajú vyhnanstvu z Európy, ako centru našej vládnej moci. Rozhodnutia našej vlády budú konečné a proti nim nebude odvolania.

  Mystika vlády

  V Gójskej spoločnosti, v ktorej sme tak hlboko zasiali korene nesúladu a protestantizmu, možno zaviesť poriadok len bezohľadnými prostriedkami, dokazujúcimi nepremožiteľnú moc. Netreba pozerať na padajúce obete, prinášané pre budúce blaho. Hlavná vec pre neohrozenosť vlády je upevnenie svätožiare mocnosti a toto docieľuje sa len veľkosťou a pevnosťou vlády, ktorá by mala prízraky nedotknuteľnosti z mystických príčin - Božej vyvolenosti. Takouto vládou do poslednej doby bolo ruské samdržastvo, -jediné v celom svete, bolo našim nebezpečným nepriateľom, ak nepočítame i pápežstvo. Spomeňte si na prípad, keď krvou zaliata Itália neskrivila ani vlas na hlave Sillu, ktorý túto krv prelieval. Silla bol zbožňovaný pre svoju moc v očiach ľudu, ním trhaného a jeho mužný návrat do Itálie robil ho nedotknuteľným... Ľud nedotýka sa toho, kto ho hypnotizuje svojou chrabrosťou a duševnou silou.

  Rozmnožovanie Massonských lóží. Ústredná vláda mudrcov. Provokácia.

  Do uchvátenia moci utvoríme a rozmnožíme frank-massonské lóže vo všetkých zemiach sveta, do ktorých privábime čo možno najviac existenčne významných činiteľov, preto, že v týchto lóžach bude hlavné informačné miesto a vplyvné prostriedky. Všetky tieto lóže sústredíme pod jednu, jedine nám známu a všetkým ostatným neviditeľnú správu, ktorá pozostáva z našich mudrcov. Lóže budú mať svojich zástupcov, kryjúcich svojimi osobami spomenutú správu Massonstva, ktorí budú udávať program a heslo. V týchto lóžach zviažeme uzol všetkých revolučných a liberálnych elementov. Zložené budú zo všetkých spoločenských tried. Najtajnejšie politické plány budú nám známe v prvých dňoch vzniku. Medzi členmi týchto lóží budú agenti národnej i medzinárodnej polície, ktorej služby v tomto zmysle sú pre nás neoceniteľné, lebo táto môže sa podľa svojho porátať s neposlušnými ľuďmi, ale i prikrývať naše skutky a utvárať pôvod k nespokojnosti atď.

  Massonstvo ako vodca všetkých tajných spolkov

  Do týchto spolkov vstupujú obyčajne aféristi, karieristi a vôbec ľudia zväčša ľahkomyseľný, s ktorými ľahko bude sa pracovať a riadiť mechanizmus projektovaného stroja... Keby sa tento svet zvlnil, to bude znamenať, že sme ho potrebovali zvlniť, aby sme porušili jeho priveľkú solidaritu, a keď uprostred neho vznikne sprisahanie, vtedy jeho hlavou nebude nikto iný, ako jeden z našich najvernejších druhov. Prirodzene, že nikto iný a len my budeme riadiť massonskú akciu, lebo vieme, kam ideme, poznáme každý konečný cieľ každého skutku, kým Góji nepoznajú nič, ani bezprostredný výsledok. Oni sa obyčajne uspokoja s výpočtom svojej namyslenosti a úmyslov a nepozorujú, že i vlastný úmysel nepatrí ich iniciatíve, ale nášmu namiereniu na ich mysle.

  Význam verejného úspechu

  Góji prichádzajú do lóží zo zvedavosti alebo v nádeji, že sa nimi pretlačia k verejnému hrantu a niektorí preto, aby mali možnosť predniesť svoje nesplniteľné a nesmyselné preludy; oni túžia po úspechu a potlesku, na ktorý my sme veľmi štedrý.


   

  Protokol č.16

  Zneškodnenie univerzít

  Na docielenie zničenia všetkých druhov kolektívnych síl okrem našich zneškodníme ich prvý stupeň - univerzity, prevychovajúc ich v novom smere. Predstavení a profesori budú pripravovaný pre svoju úlohu podrobnými tajnými programmi pôsobenia, od ktorých oni bez trestu neodstúpia ani o vlas. Budú sledovaní so zvláštnou opatrnosťou a budú v plnej závislosti od vlády. Z prednášok vykoreníme a odstránime štátne právo ako aj všetko, čo sa týka politických otázok. Tieto predmety bude vyučovať niekoľko desiatok ľudí, vybraných po zvláštnych spôsobilostiach z radov zasvätených. Univerzity nemajú prepúšťať spomedzi svojich stien holobrádkov, upravujúcich konštitučné plány, ako komédiu alebo tragédiu, zaujímajúc sa o otázky politiky, z ktorých ani ich otcovia nikdy nič nerozumeli. Zle upravené zoznámenie veľkého počtu osôb s otázkami politiky vychováva utopistov a nedobre poslúchajúcich občanov, ako to môžete vidieť z príkladu všeobecného vychovávania Gójov v tomto smere. My sme potrebovali, aby do výchovy zavedené boly všetky tieto začiatky, ktoré tak skvele podlomili ich zariadenia. Akonáhle budeme sami u vládnej moci, odstránime všetky znepokojujúce predmety výchovy a z mládeže urobíme poslušné deti predstavených.

  Výmena klasiky

  Klasiku, ako aj každé vyučovanie starých dejín v ktorých je viac zlých ako dobrých príkladov, zameníme vyučovaním programu budúcnosti. Z pamäti ľudu vymažeme všetky fakty minulých vekov, ktoré si neželáme, ponechajúc z nich len tie, ktoré vyrysujú všetky chyby gójskych spoločenských poriadkov. Vyučovanie o praktickom živote, ustanovených zariadeniach, vzájomných vzťahoch človeka k človekovi, o vyvarovaní sa špatných sebeckých príkladov, ktoré siali nákazu zla a iné podobné otázky výchovného charakteru budú stáť v prvých radách vyučovacieho prostriedku, zostaveného podľa zvláštneho plánu pre každé povolanie, v nijakom prípade nespojujúc vyučovanie. Takéto zriadenie má svoju zvláštnu vážnosť.

  Výchova a povolanie

  Každé verejné povolanie musí byť vychovávané v prísnom rozdelení a súhlase s určením a prácou. Nahodili géniovia vždy vedeli a budú vedieť prekĺznuť do druhých stavov, ale pre tento zriedkavý prípad prepúšťať ľudí do druhých radov bez nadania, odoberajúc miesta od prítomných v týchto radoch po vrodenosti a povolaní je hotové šialenstvo. Viete, čím sa skončilo toto u Gójov, ktorí pripustili tento krikľavý nezmysel.

  Reklama panovníkovej moci v školách

  Aby vládnuci pevne zasadol v srdciach a hlavách svojich občanov v dobe jeho pôsobenia je potrebné prednášať celému ľudu v školách a na verejných miestach o jeho význame a skutkoch, ako I všetkých jeho zámeroch.

  Zrušenie súkromného vyučovania

  Zrušíme každé súkromné vyučovanie. Mládež bude mať právo spolu s rodičmi zhromažďovať sa vo vzdelávacích ústavoch -ako v kluboch, za týchto zhromaždení, najmä na sviatky, učitelia budú prednášať naoko slobodné predmety o otázkach ľudskej vzdelanosti, zákonoch, potlačovacích prostriedkoch a napokon o filozofii a nových teóriách, svetu ešte neznámych. Tieto teórie povznesieme na dogmu viery, ako prechodný stupeň k našej viere. Po ukončení programu našej terajšej a budúcej činnosti prečítam vám zásady týchto teórií.

  Nezávislosť mysli

  Poznajúc zo skúsenosti mnohých vekov, že ľudia žijú a riadia sa ideami a tieto ideje ľudia vnímajú len pomocou výchovy, dávanej s jednakým výsledkom všetkým vekom, pravda, s rozdielnymi spôsobmi, my pohltíme a skonfiškujeme vo svoj prospech posledné záblesky nezávislosti mysle, ktorú už dávno riadime, k potrebným nám predmetom a ideám.

  Názorné vyučovanie

  Systém osedlania mysle pôsobí už v tzv. systéme názorného vyučovania, majúceho prevrátiť Gójov v nemysliace poslušné zvieratá, očakávajúce príklady, aby mohli tieto uvážiť… Vo Francúzku jeden z našich najlepších agentov, Buržua, už vyhlásil systém názornej výchovy.   

  Protokol č.17

  Právnictvo

  Právnictvo vychováva ľudí chladných, krutých, urputných, bezzásadových, stavajúcich sa vo všetkých prípadoch na ľahostajnú, čisto legálnu pôdu. Právnici naučili sa všetko sústrediť k zisku obhajoby a nikdy nie k sociálnemu blahu a jeho výsledkom. Oni obyčajne neodťahujú sa od nijakého zastúpenia, starajúc sa docieliť oslobodenia za každú cenu a vyhľadávajú zámienky v každej nejasnosti právneho vyjadrenia; tým oni demoralizujú súd. Preto tento stav postavíme do úzkeho rámca, uzavierajúceho ich do sféry vykonávajúcich úradníkov. Právnici, ako aj sudcovia, budú pozbavení právu styku so stránkami; vyšetrujúc podľa správ a dokladov súdu, od ktorých ich budú dostávať, budú obhajovať svojich klientov podľa výsluchu a pred súdom vyšetrenými faktami. Budú dostávať honorár, bez ohľadu na akosť obhajoby. Týmto budú jednoduchými spravodajcami v prospech súdnictva a prevahy prokurátora, ktorý bude spravodajcom v prospech obvinenia, čo skráti súdnu správu. Týmto spôsobom ustanoví sa čestná, nestranná obhajoba, vedená nie zo zisku, ale na základe presvedčenia. Toto zariadenie medzi iným odstráni aj praktikujúci sa teraz spôsob korupcie kolegov a ich dohody dať výhru sporu tomu, kto platí…

  Vplyv gójskych kňazov

  Už od dávna staráme sa o to, aby kňažstvo Gójov- ktoré by inakšie mohlo byť pre nás hrozbou, upadlo do zlej povesti, čím znemožníme jeho poslanie. Jeho vplyv na ľud mizne deň po dni.

  Sloboda svedomia

  Všade sa hlási sloboda svedomia. Podľa toho je len otázkou času, kedy nastane zrútenie kresťanského náboženstva. S ostatnými náboženstvami budeme ľahšie hotový, ale rokovanie o tejto otázke nie je ešte zrelé pre výrok. Kňažstvo I náboženstvo postavíme do takých úzkych hraníc, že ich vplyv bude protichodný ich bývalému náboženskému hnutiu.

  Pápežský dvor

  Až príde doba úplne zničiť pápežský dvor, tu prst neviditeľnej ruky ukáže ľudu smerom k tomuto dvoru. Akonáhle sa ľud k nemu vrhne, vystúpime naoko ako jeho obhajcovia, aby sme nedopustili nadmerného krviprelievania. Týmto manévrom prederieme sa až do hlbín pápežského dvora a nevyjdeme odtiaľ skôr, dokiaľ nepodryjeme všetku moc tohoto miesta.

  Židovský kráľ - ako patriarcha pápež

  Židovský kráľ bude pravý pápež sveta, patriarcha medzinárodnej viery.

  Spôsoby boja jestvujúcim náboženstvom

  Zatiaľ prevychováme mládež v nových priechodných náboženstvách a napokon i v našom. Otvorene nebudeme sa dotýkať jestvujúcej viery, ale povedieme boj kritikou, vyzývajúcou k rozkolu.

  Úloha súčasnej tlače

  Naša tlač bude prevádzať ostrú kritiku štátnych I náboženských vecí, ako aj neschopnosti Gójov. Použije pritom opovržlivých výrazov, hraničiacich s urážkou - čo je umenie, s ktorým je naša geniálna rasa dobre oboznámená.

  Organizácia polície - Dobrovoľná polícia

  Naša ríša bude apológiou bôžika Višnu, v ktorom je jeho zosobnenie - našich sto rúk na pere sociálneho stroja. Budeme vidieť bez pomoci oficiálnej polície, ktorá v tej forme jej práv, ktoré sme vypracovali pre Gójov, prekáža vládam vidieť. Pri pomoci nášho programu tretina nášho ľudu bude pozorovať ostatných z povinnosti, alebo zo zásady dobrovoľnej štátnej polície. Potom nebude hanbou byť vyzvedačom, alebo spravodajcom, ale chválitebnosťou, hoci bezdôvodné správy budú sa kruto trestať, aby sa nerozmnožilo zneužitie týmto právom. Naši agenti budú tak s nižšej ako i z vyššej spoločnosti, z prostredia veseliacej sa administratívnej triedy, nakladatelia, kníhkupci, obchodní praktikanti, typografi, bíreši, sluhovia atď. Táto bezprávna, na nijaké samoprávo nesplnomocnená, teda bezmocná polícia bude jedine svedčiť a informovať, lebo kontrola ich informácií a zatýkania bude závislá na zodpovednej organizácií kontrolórov policajných vecí. Zatýkanie bude prevádzať četnícky zbor a mestská polícia. Neohlásenie počutých a videných vecí v otázkach politiky bude podobné ako ukrývanie, i keď bude dokázané, že sám nehlásiaci je osobne nevinný.

  Špionáž na spôsob špionáže Kahalu

  Podobne ako naši bratia teraz pod vlastnou zodpovednosťou sú povinný ohlasovať Kahale svojich odpadlíkov, alebo akékoľvek spozorované protivenstvo Kahalu, tak aj v našej svetovej ríši povinnosťou celého nášho ľudu bude zachovávať v tomto zmysle povinnosť štátnej služby.

  Zneužitie úradnej moci

  Takáto organizácia vytrhne s koreňom zneužívanie úradnej moci, silu, korupciu a všetko to, čo sme zaviedli našou radou s teóriami nadľudských práv do zvykov Gójov… Ako by bolo možné inakšie docieliť rozmnoženie príčin k neporiadkom medzi ich gójskou administráciou, keď nie týmito cestami… Medzi týmito cestami - jedna z najvážnejších - sú agenti verejného poriadku, majúci možnosť vo svojej boriacej pôsobnosti prejavovať a rozvíjať svoje zlé sklony -svojprávo, svojmocnosť a v prvom rade úplatkárstvo.


   

  Protokol č.18

  Bezpečnostné prostriedky

  Až bude potrebné zosiliť prísne prostriedky ochrany, najstrašnejší to jed pre prestíž vládnej moci, prevedieme pretvarovanie neporiadkov alebo prejavenie nespokojnosti pomocou dobrých rečníkov. K nim pripoja sa spoluctiaci a toto nám dá dôvod k prehliadkam a dozoru pri pomoci našich sluhov zo stredu gójskej polície.

  Pozorovanie medzi sprisahancami

  Pretože väčšina sprisahancov pracuje z lásky k tomu, aby niečo vedela pre možnosť k rozprávaniu, nebudeme ich predčasne znepokojovať, ale do ich prostredia všantročíme pozorovacie elementy… Je potrebné uvedomiť si, že prestíž vlády sa zmenšuje, ak odhaľuje časté sprisahania proti sebe; v tom priznáva časť malomocnosti, alebo čo je ešte horšie, časť neprávnosti. Je vám známe, že rozbili sme prestíž vládnúcich Gójov častými úkladmi na ich život prostredníctvom svojich agentov, slepých oviec nášho stáda, ktorých ľahko možno niekoľkými liberálnymi frázami pohnúť k zločinom, len nech tieto majú politické zafarbenie. Panovníkov donútime priznať svoju neschopnosť otvoreným ohlásením prostriedkov svojej ochrany, čím zničíme ich prestíž.

  Ochrana židovského kráľa

  Náš panovník bude ochraňovaný len nepozorovateľnou strážou, pretože nedopustíme ani zrodenie myšlienky, že by mohlo vzniknúť také vzbúrenie, s ktorým by nebol schopný zápasiť a preto musí sa skrývať. Keby sme dopustili túto myšlienku, ako to robia predstavitelia Gójov, tým by sme podpísali rozsudok, keď nie nad panovníkmi, tak nad ich dynastiou v neďalekej budúcnosti. Pod presne dodržovaným zovňajškom náš panovník bude používať svojej moci len v prospech ľudu, ale nikdy nie pre svoju, alebo dynastickú výhodu. Preto s dodržaním tohto dekorum-u jeho moc bude vážená a ochraňovaná ľuďmi, zbožňujúcich ho s vedomím, že s ním je spojený blahobyt každého občana štátu, lebo od neho bude odvislí všetok poriadok verejných zariadení… Ochraňovať kráľa verejne znamená priznávať nedostatky organizácie jeho moci. Náš panovník medzi ľudom vždy bude obklopený davom naoko zvedavých mužov a žien, ktorí budú tvoriť prvé rady okolo neho na pohľad náhodilé, ale ktoré budú zdržiavať rady ostatných, ako z úcty k poriadku. Toto bude príkladom zdržanlivosti aj pre iných. Keby sa medzi ľudom našiel prosiaci, chcejúci podať svoju žiadosť, tu prvé rady musia túto žiadosť prijať a pred zrakom prosiaceho ju podať panovníkovi, aby všetci vedeli, že podávané žiadosti sú doručované, teda že jestvuje kontrola samého panovníka. Svätožiara vlády vyžaduje pre svoju existenciu, aby ľud mohol povedať: Keby o tom kráľ vedel, alebo Kráľ sa o tom dozvie.

  Mystická prestíž vlády

  Zo zavedením oficiálnej ochrany zmizne mystická prestíž vlády. Každý, kto má istú smelosť, cíti sa nad ňou pánom, vzbúrenec uznáva svoju silu a pri súcej príležitosti vyhľadáva chvíľku úkladu proti vláde… Pre Gójov kázali sme opačne a preto môžeme vidieť príklad, kam ich doviedli prostriedky ich zjavnej ochrany.

  Zatýkanie po prvom podozrení

  U nás previnilci budú zatýkaní po prvom dôvodnom podozrení; veď zo strachu pred možnou mýlkou nemožno dovoliť možnosť úteku podozrivých v politickom priestupku alebo zločine, v ktorom budeme skutočne bezohladní. Keď možno dovoliť s niektorou ťažkosťou preskúmanie podnetu k jednoduchým zločinom, nemožno ospravedlniť tých ľudí, ktorí sa zamestnávajú otázkami, ktorým nikto, okrem vlády nerozumie… Veď i mnohé vlády nerozumejú skutočnej politike.


   

  Protokol č. 19.

  Právo doručenia žiadostí a projektov.

  Keďže v politike nedopustíme samostatného zamestnania, preto budeme povzbudzovať všemožné prosby a žiadosti s návrhmi rozličných projektov na zlepšenie národného života, na nahliadnutie vláde; toto nám osvetlí nedostatky alebo fantázie nám podriadeného ľudu, na ktoré budeme odpovedať alebo vyplnením, alebo rozumným vyvrátením, ktoré by dokázalo krátkozrakosť nesprávne premýšľajúceho projektanta.

  Vzbúrenie.

  Toto nie je nič iného, ako štekanie mopslíka na slona. Pre dobre organizovanú vládu nie z policajného ale verejného hľadiska, mopslík šteká na slona, nepoznajúc jeho význam a silu. Je treba jedine na dobrom príklade ukázať význam jedného i druhého a mopslíci prestanú štekať, krútiac chvostom, akonáhle uvidia slona.

  Súdenie politických priestupkov.

  Aby sme odňali prestíž zmužilosti z politického priestupku, takéhoto previnilca posadíme na lavicu obžalovaných krádežou, vraždou a každým protivným a sprostým zločinom. Vtedy verejné mienenie tento druh priestupkov zleje vo svojej predstave s hanbou každého iného druhu a označí ho rovnakým opovrhnutím.

  Reklama politických priestupkov.

  Starali sme sa a dúfam že i dosiahli sme to, že Góji nevystihli tento spôsob boja s povstaním. Preto prostredníctvom tlače a rečí, kričiac, v prehnane zostavených učebniciach histórie, reklamovali sme mučeníctvo, ako by prijaté povstalcami pre seba za ideu všeobecného blaha. Táto reklama zväčšila kontingent liberálov a postavila tisíce Gójov do radov nášho živého inventára.


   

  Protokol č. 20

  Finančný program.

  Dnes sa dotkneme finančného programu, ktorý som odložil na koniec svojej správy, ako najťažší, konečný a rozhodný bod našich plánov. Pristupujúc k nemu, pripomínam,, čo som prv rozprával len mimochodom, že výsledok našich činov je rozhodnutý otázkou číslic. V dobe nášho príchodu k moci naša samovláda bude sa vyhýbať zo zásady sebaochrany citeľne zaťahovať masy ľudu daňami, nezabúdajúc svoju úlohu otca a ochrancu. Nakoľko však štátna organizácia je drahá, treba pre ňu zháňať potrebné finančné prostriedky. Preto potrebné je pečlivo vypracovať otázku rovnováhy v tejto veci.

  Progresívna daň.

  Naša vláda, v ktorej kráľ bude mať zabezpečené právo siahnuť na všetky majetky, ktoré sú v štáte, preto môže prikročiť k zákonnému zhabaniu akýchkoľvek súm pre reguláciu ich obehu v štáte. Z toho vysvitá, že daňovú úhradu je najlepšie prevádzať progresívnym zdanením vlastníctva. Takýmto spôsobom dane budú platené bez tiesne, alebo spustošenia v pomernom percente k majetku. Bohatí musia priznať, že ich povinnosťou je časť svojich prebytkov dať pre štátne potreby, pretože štát im ručí za bezpečnosť majetku ostatným majetkom a právom čestného zisku – hovorím čestného – lebo kontrola nad majetkom odstráni krádeže na základe zákona. Táto sociálna reforma musí ísť z hora, lebo nastupuje jej doba – potrebná, ako podmienka pokoja. Daň, vzatá od chudáka, je semeno revolúcie a slúži len na škodu štátu, strácajúceho mnoho pre zhon za maličkosťou. Nehľadiac na to, dane z kapitalistov zmenšia vzrast bohatstva v súkromných rukách, do ktorých sme ho teraz stiahli, ako protiváhu oproti vládnej sile Gójov – štátnym financiám. Daň, zväčšujúca sa percentuálne v pomere ku kapitálu, dá omnoho väčší príjem, ako terajšia všeobecná a stavovská daň, ktorá je teraz pre nás užitočná jedine pre povzbudzovanie rozčuľovania a nespokojnosti medzi Gójmi. Sila, na ktorú sa náš kráľ bude opierať, je rovnováha a garancia pokoja, pre ktorý je potrebné, aby sa kapitalisti zriekli časti svojich dôchodkov – pre spoľahlivosť štátneho stroja. Štátne potreby musia platiť tí, komu nie sú ťažkosťou a u koho jest čo vziať. Takýto prostriedok zničí nenávisť chudobného k bohatému, v ktorom uvidí potrebnú finančnú podporu pre štát, uvidí v ňom budovateľa pokoja a blahobytu, pretože bude vidieť, že platí pre tieto ciele potrebné prostriedky. Aby inteligentní poplatníci nehorekovali na nové platby, budú vydávané podrobné vyúčtovania štátnych prostriedkov, prirodzene s výnimkou takých súm, ktoré budú rozdelené na potreby trónu a administratívneho zariadenia. Vládnuci panovník nebude mať svojho majetku, pretože čo je v štáte, bude jeho vlastníctvom, ináč by jedno odporovalo druhému. Fakt vlastného majetku by zničil právo na všeobecné vlastníctvo. Príbuzní vládnucej rodiny, okrem jeho následníkov, ktorí tiež budú vydržiavaní na účet štátu, musia vstúpiť do radov štátneho personálu, alebo pracovať pre to, aby dostali právo súkromného vlastníctva. Privilégiá kráľovskej krvi nemajú byť privilégiami na okrádanie štátnej pokladnice.

  Progresívne známkové poplatky.

  Kúpa, vyplatenie peňazí alebo iné dedičstvo budú zdanené známkovým progresívnym poplatkom. Týmto poplatkom neohlásené výslovne menované prevádzanie vlastníctva peňazí alebo akéhokoľvek iného druhu majetku stáva sa predošlý majiteľ povinný k percentuálnemu zdaneniu za dobu od skrytého do doby uisteného prevodu. Prevádzajúce kvitancie musia byť každý týždeň predložené na miestny berný úrad s udaním mena, priezviska a stáleho bydliska starého i nového majiteľa. Toto prevádzanie majetku na meno musí začínať u istej sumy, prevyšujúcej obyčajné výlohy pri kúpe alebo predaji, ktoré budú zdanené známkovým poplatkom naznačeného percenta z jednotky. Vypočítajte, koľko ráz prevýšia tieto dane dôchodky gójskych štátov.

  Fondová pokladnica. Percentné cenné papiere a viaznutie peňažného obehu.

  Fondová pokladnica štátu bude povinná uschovať isté rezervné sumy a všetko, čo bude zobraté nad tieto sumy, musí vrátené do obehu. Za tieto sumy budú prevádzané verejné práce. Iniciatíva takýchto prác, vychádzajúcich zo štátnych prameňov, pevne priviaže robotnícku triedu k záujmom štátnym a vládnucim. Časť z týchto súm bude určená na prémie vynálezcov a výroby. Nikdy nie je dobré okrem určenej a široko vypočítanej sumy zadržovať nadbytok v štátnych pokladniciach, lebo peniaze sú pre obeh a každé ich viaznutie ničivo sa odráža na prácu štátneho mechanizmu, pre ktorý tieto slúžia ako mastiaci prostriedok. Premena čiastok bankoviek na percentné cenné papiere spôsobila toto viaznutie. Následky tejto okolnosti sú teraz už dostatočne známe.

  Vyúčtovanie.

  Vyúčtovací dvor tiež zariadime a v ňom panovník každú dobu nájde plné vyúčtovanie štátnych dôchodkov a výdavkov, s výnimkou ešte nezostavenej mesačnej bilancie. Jediná osoba, ktorá nebude mať záujem okrádať štátne pokladnice, bude ich vlastník - panovník. Preto jeho kontrola odstráni všetky straty a márnenie.

  Zrušenie reprezentácie.

  Reprezentácia pri návštevách, odoberajúca panovníkovi drahocenní čas k vôli etikete, bude zrušená preto, aby panovník mal dosť času na kontrolu a uvažovanie. Potom jeho moc nebude rozdrobená na chvíľkové pozornosti ľudí, obklopujúcich pre lesk a prepych jeho trón a majúcich záujem na vlastných a nie na štátnych veciach.

  Viaznutie kapitálu.

  Hospodárske krízy u Gójov prevádzali sme púhym vyčerpaním peňazí z obehu. Ohromné kapitály hromadili sa cieľom vyčerpávania peňazí zo štátov, aby tieto znovu boli donútené obracať sa k nim o pôžičky. Tieto pôžičky zaťažovali financie štátov platením úrokov a robili ich otrokmi vyššie uvedenývh kapitálov . . .

  Vydávanie peňazí do obehu.

  Terajší obeh peňazí nezodpovedá vôbec všeobecným potrebám a preto nemôže vyhovieť pracovným požiadavkám. Vydanie peňazí do obehu musí zodpovedať prírastku obyvateľstva, k čomu pripočítať aj deti ako spotrebiteľov odo dňa narodenia. Revízia peňažného obehu je vážna existenčná otázka pre celý svet.

  Zlatá mena.

  Je vám známe, že zlatá mena bola záhubou pre štáty, ktoré ju zaviedli, keďže nemohla uspokojiť peňažnú potrebu a to tým menej, že my sme stiahli toľko zlata, koľko len bolo možné.

  Peniaze v cene robotníckej sily.

  U nás musí byť zavedená valuta v cene robotníckej sily, či už papierová alebo drevená. My prevedieme vydanie peňazí, zodpovedajúce požiadavkám každého občana, zväčšujúc toto množstvo s každým novonarodeným a zmenšujúc ho umretím každého človeka. Rozpočty bude riadiť každý department, každý okruh ( francúzske administratívne oddelenie ).

  Rozpočet.

  Aby sa vydávanie peňazí na štátne potreby nezdržovalo, budú sumy a termíny vydania určované nariadením panovníka. Týmto sa odstráni protektorát ministerstva nad jednými úradmi na úkor druhých. Rozpočty dôchodkov a výdavkov budú vedené vedľa seba, aby nezatieňovali jedny druhé. Nami navrhované reformy gójskych financií a princípov zabalíme do takých foriem, aby tieto nikoho nerozčuľovali. Ukážeme na nutnosť reforiem pre chaos, do ktorého prišli finančné neporiadky u Gójov. Poukážeme, že prvý neporiadok je v tom, že u nich začína sa s vypracovaním jednoduchého rozpočtu, ktorý rastie z roka na rok, z týchto príčin : Tento rozpočet dosahuje do polovice roku; potom žiadajú opravený rozpočet, z ktorým sú hotový za tri mesiace, na čo žiadajú doplňovací rozpočet a všetko toto končí likvidačným rozpočtom. A pretože rozpočet nasledujúceho roku predpokladá sa na základe celkového súčtu výdavkov minulého roku, teda každoročné zvýšenie oproti normálu dosahuje päťdesiat percent za rok, čím jednoročný rozpočet sa strojnásobuje za desať rokov. Vďaka týmto spôsobom, dopustením bezstarostnosťou gójskych štátov, ich pokladne sa vyprázdnili. Nasledujúca potom perióda vybrala zbytky a priviedla gójske štáty k bankrotu. Chápete veľmi dobre, že takéto hospodárstvo, ktoré sme našepkali Gójom, nepovedieme.

  Štátne dlhy.

  Štátny dlh dokazuje štátnu chorobu a neporozumenie štátnemu právu. Dlhy visia nad hlavami panovníkov ako Damoklov meč, ktorí namiesto toho, aby sa zadlžovali u svojich občanov dočasnou daňou, idú s natiahnutou rukou prosiť o almužnu u našich bankárov. Zahraničné dlhy sú pijavice, ktoré nemožno nijako odtrhnúť od štátneho tela, dokiaľ samé neodpadnú, alebo ak ich štát sám nezhodí. Ale štáty Gójov ich so seba nezhadzujú, ba pokračujú v ich prikladaní, čím musia sa nevyhnutne zničiť, krvácajúc od dobrovoľného púšťania svojej krvi. V skutočnosti čo iného, znamená dlh sám osebe a to ešte zahraničný?! . . . Dlh – je vydanie vládnych zmeniek, obsahujúcich percentnú povinnosť v pomere k sume vypožičaného kapitálu. V tom prípade, keď dlh je splatený päťpercentným úrokom za dvadsať rokov, štát zbytočne vypláca percentný kapitál, rovnajúci sa výške dlhu. Za štyridsať rokov vypláca dvojnásobnú, za šesťdesiat rokov trojnásobnú výšku a dlh ostáva stále jednako nezaplateným dlhom. Z tohoto rozpočtu vidieť, že štát pri všeobecnom zdanení čerpá posledné haliere chudákov, poplatníkov daní, aby sa mohol pokonať s cudzozemskými boháčmi, u ktorých si požičal peniaze, namiesto toho, aby zobral tieto haliere na svoje potreby bez úrokových doplatkov. Dokiaľ boli štátne dlhy len vnútorné, Góji prelievali peniaze z vrecák chudákov do vrecák boháčov vnútri v štáte, ale keď sme podplatili, koho bolo treba, aby dlhy previedli na zahraničnú pôdu, tu všetky štátne bohatstvá začali tiecť do našich pokladníc a všetci Góji začali nám platiť daň z poddanosti. Ak ľahkomyseľnosť ministrov k štátnym veciam a predajnosť ministrov alebo ich nerozumnosti vo finančných veciach iných vládnucich osôb zadĺžia svoje zeme naším pokladniam nesplatiteľnými dlhmi, tu je treba vedieť, koľko nás toto stálo námahy a peňazí!

  Jednopercentné série.

  Viaznutie obehu peňazí nebude u nás dovolené a preto nebude ani štátnych percentných papierov s výnimkou jednopercentných sérií, aby vydanie na úroky nevydávalo štátny blahobyt v nebezpečie vyciciavania pijavicám. Právo vydania cenných percentných papierov budú mať jedine priemyslové spoločnosti, ktorým nebude ťažkosťou platiť úroky zo zisku, lebo štát nezarába na vypožičaných peniazoch, ako tieto spoločnosti. Ale tieto stráca.

  Priemyslové cenné papiere.

  Priemyslové cenné papiere bude kupovať aj vláda, ktorá sa z dnešného dlžníka zmení na veriteľa. Takýto spôsob skráti viaznutie obehu peňazí, pohodlnosť a lenivosť, ktoré vlastnosti nám boli užitočné u samotných Gójov, ale v našej vláde nie sú žiadúce. Aká jasná je nedomyslenosť čisto zvieracích mozgov Gójov, prejavená tým, že keď robili u nás dlhy na úroky, nemysleli, že tieto peniaze budú musieť raz čerpať zo svojich štátnych poplatníkov na vyrovnanie s nami! Či nebolo jednoduchšie vziať tieto peniaze priamo u svojich?! . . . Toto znova dokazuje geniálnosť nášho vyvoleného rozumu tým, že sme im vedeli tak znázorniť vec robenia dlhov, že oni v nich videli ešte výhodu pre seba. Naše výpočty, ktoré predstavíme, až príde súca chvíľa osvetlenia vekových skúseností, docielených nami nad gójskymi štátmi, tieto budú sa vyznačovať určitosťou a jasnosťou, čím každému jasne ukážu úžitok našich nových za riadení. Tieto ukončia všetky zneužitia, zásluhou ktorých sme ovládali Gójov; v našom kráľovstve však dovolené nebudú. Zriadime taký účtovnícky systém, že ako panovník, tak i najnižší úradník nebude vedieť odviesť najmenšiu sumu nespozorovane od jej určenia alebo zameniť pre ňu určený smer a ten, ktorý bude raz zaznamenaný v určitom akčnom pláne. Bez určitého plánu vládnuť nemožno. Kráčajúc po určitej ceste s neurčitými zásobami, hynú na ceste tak vodca, ako i hrdinovia.

  Panovníci Gójov -- dočasníci -- Massonský agenti.

  Panovníci Gójov, ktorých sme kedysi odporúčali odtiahnuť od štátnych vecí reprezentáciou, návštevami, etiketou a zábavami, boli len španielskou stenou našej vlády. Účty dočasníkov zostavovali naši agenti, ktorí tieto zaslepené hlavy vždy uspokojovali sľubmi, že v budúcnosti predvídajú sa úspory, zlepšenie . . . Z čoho úspory? Z nových daní? Mohli sa spýtať a nespýtali sa , čítajúc naše účty a návrhy . . . Vy už viete, kam ich priviedla ich bezstarostnosť, do akého finančného neporiadku došli, nehľadiac na obdivuhodnú pracovitosť ich národov.


   

  Protokol č. 21.

  Vnútorná pôžička.

  Ku všetkému Vám v poslednom oznámenom zhromaždení ešte podrobne vysvetlím vec o vnútorných pôžičkách. O zahraničných viacej rozprávať nebudem, pretože tieto nás živili národnými peniazmi Gójov, pre náš štát však nebude cudzozemcov, alebo vôbec niečo zahraničného. Využívali sme predajnosť administratívou a nedbalosť vládcov, aby sme dostali dvojnásobné, trojnásobné i väčšie sumy, požičiavajúc gójskym vládam peniaze vôbec pre ich štáty nepotrebné. Kto by mohol toto robiť proti nám? . . . Preto budem vysvetľovať podrobnosti jedine jedných vnútorných pôžičiek. Ohlasujúc uzavretie takejto pôžičky, štáty prijímajú záznam proti svojím zmenkám, t. j. percentným cenným papierom. Aby tieto boly dostupné pre každého, budú označené hodnotou od sto do tisíc. Pri tom pre prvé záznamy je zrážka. Na druhý deň sa ich cena umele zvýši, čo bude zdanlivé, ako by pre nával záznamov. Za niekoľko dní sú štátne pokladne preplnené a peniaze niet kde ukladať. Záznam naoko niekoľko ráz prevyšuje vypísanú pôžičku; v tom je celý efekt -- hľaďte, aká je dôvera k vládnym zmenkám.

  Pasíva a dane.

  Keď bola komédia dohraná, tu vzniká fakt utvorených pasív pri tom citeľne. Na platenie úrokov treba sa obracať k novým pôžičkám, nepohlcujúcim, ale jedine zveľaďujúcim pôvodný dlh. Keď je úver vyčerpaný, treba novými daňami kryť úroky z pôžičky, ale nikdy nie pôžičku samu. Tieto dane sú pasíva, používané na krytie pasív . . .

  Konverzia.

  Ďalej prichádza doba konverzie, ktorá zmenšuje úrokové platby, ale nenahradzuje dlhy, k tomu nemôže byť prevedená bez súhlasu veriteľov. Pri ohlásení konverzie ponúka sa vrátenie peňazí tým, že ktorí nechcú konvertovať svoje papiere. V tom prípade, že by všetci majitelia papierov vyslovili svoj nesúhlas a žiadali späť svoje peniaze, vlády chytili by sa na vlastnú udicu a ukázali by sa nespôsobilými zaplatiť dlhujúce peniaze. Na šťastie nevedomosť gójskych národov vo finančných veciach dala vždy prednosť strate na


   

  Protokol č.22

  Tajomstvá budúcnosti

  Všetkým tým, čo Vám tu bolo oznámené, snažil som sa dôkladne odhaliť tajomstvá minulých, prítomných i budúcich udalostí a tie dôležité prípady blízkej budúcnosti, ktorým v prúde ťažkých kríz ideme v ústrety, tajomstvá zákonov našich vzťahov ku Gójom a finančných operácií. K tejto látke musím ešte niečo doplniť. V našich rukách je najväčšia súčasná sila - zlato; vo dvoch dňoch ho dostaneme z našich úkrytov v hociktorom množstve.

  Dlhoveké zlo ako základ budúceho blaha

  Treba Vám ešte dokazovať, že naša vláda je predurčená Bohom?! . . . Či takým bohatstvom nedokážeme, že všetko zlo, ktoré sme museli po toľké roky robiť, aby napokon slúžilo skutočnému blahu - privedením všetkého do poriadku?! . . . Hoci prostredníctvom nejakého násilia, ale poriadok jednako zavedený bude. My budeme vedieť dokázať, že sme dobrodinci, vrátiaci zemeguli skutočné dobro i osobnú slobodu , ktorú ľudia budú mať v pokoji, mieri a dôstojnom chovaní s podmienkou plnenia všetkých nami vyhlásených zákonov. Ľudu vysvetlíme, že sloboda nepozostáva z rozpustilosti a bezuzdnosti práve tak, ako dôstojnosť a sila človeka nedáva práva hlásať každému ničiace zásady slobody svedomia, rovnosti a im podobné, že osobná sloboda nedáva práva rozčuľovať seba aj iných ohyzdným rečením prostred nahromadeného ľudu. Skutočná sloboda pozostáva z osobnej bezpečnosti, čestného a presného plnenia zákonov spolužitia, potom ľudskej dôstojnosti v poznaní svojich práv a nie v bezprávnosti, smerujúcej na látku svojho - ja. Naša vláda bude slávnou, lebo bude mohutná, bude skutočne vládnuť a nebude sa plaziť za vodcami a rečníkmi, vykrikujúcimi šialené slová, nazývajúc ich veľkými zásadami, ktoré niesu nič iného, ako svedomite povedané - utópie . . . Naša vláda bude plniteľom poriadku, v ktorom spočíva skutočné šťastie ľudstva. Svätožiara tejto vlády vnúti mystickú úctu k nej, prečo ju národy budú zbožňovať. Skutočná sila neustupuje od nijakého práva, hoci i božského; nikto nesmie k nej pristúpiť, aby odobral čo aj najmenšiu časť jej moci.


  Protokol č.23

  Obmedzenia výroby prepychových predmetov

  Aby národy privykli k poslušnosti, treba ich priučiť ku skromnosti a obmedziť priemyslovú výrobu prepychových predmetov. Tým zlepšíme mravy, demoralizované konkurenciou v prepychu. Znovu zriadime ručnú výrobu, ktorá podkopáva súkromný kapitál priemyselníkov. Toto potrebné aj preto, lebo často vládnu priemyselníci, keď aj nie fakticky, aspoň myšlienkami ľudu proti vláde.

  Nezamestnanosť

  Ľud nepozná výrobcu nezamestnanosti a je spokojný s jestvujúcimi poriadkami, čiže stálosťou vlády. Nezamestnanosť je najnebezpečnejšou vecou pre vládu. Pre nás bude úloha nezamestnanosti dohraná, akonáhle bude vláda v našich rukách.

  Zákaz opilstva

  Opilstvo bude zakázané a trestné ako priestupok proti ľudskosti ľudu, premieňajúceho sa pod vplyvom alkoholu na zvieratá. Ešte raz opakujem, ľud slepo poslúcha jedine silnú, od neho celkom nezávislú ruku, v ktorej cíti meč na ochranu a pomoc proti sociálnym bičom . . . Načo potrebuje on anjelskú dušu v tele panovníka? Ľud chce v nich vidieť prejavenie sily a moci.

  Zničenie starej spoločnosti a vzkriesenie v novej forme

  Vladyka, ktorý nahradí teraz jestvujúce vlády, vlečúce svoj život prostred nami demoralizovaných spoločnosti, odrieknutých sa aj moci božskej, prostred ktorých vystupuje zo všetkých strán oheň anarchie, musí najprv pristúpiť k haseniu tohoto všetkého ničiaceho ohňa. Preto bude povinný zničiť tieto spoločnosti, i keď zaliatím ich vlastnou krvou, aby ich potom vzkriesil v podobe správne organizovaného vojska, zápasiaceho vedome s každou nákazou, ktorá môže zničiť štátne telo.

  Vyvolenec boží

  Tento vyvolenec Boží určení je k tomu, aby zlomil šialené sily, vládnuce inštinktom a nie rozumom, svojou zvierackosťou a nie ľudskosťou. Tieto sily teraz víťazia v prejavení krádeže a každého násilia pod pretvárkou a maskou slobody a práva. Tieto rozrušili všetky sociálne požiadavky, aby na nich zdvihli trón židovského kráľovstva; ich úloha bude dohraná a skončená vo chvíli jeho vstúpenia na trón. Potom môžeme národom povedať: " Ďakujte Bohu a pokloňte sa pred tým, ktorý nosí na svojom čele pečať predurčenia, ku ktorému sám Boh viedol jeho hviezdu, aby nikto iný okrem neho nemohol vás oslobodiť od všetkých vyššie uvedených síl a zla ".


  Protokol č.24

  Upevnenie koreňov kráľa Dávida

  Teraz pôjdeme k pojednaniu toho, ako majú vnikať korene domu Dávidovho až do najhlbších vrstiev zeme . . . Táto dynastia ešte dnes prepožičala moc našim mudrcom, vychovávateľom a vodcom všetkého ľudského myslenie, aby panovali nad svetovými udalosťami.

  Príprava kráľa

  Niekoľko členov z plemena Dávidovho bude pripravovať kráľa a ich následníkov, vyberajúc nie podľa práva následníctva, ale podľa vynikajúcich spôsobilostí, zasväcujúc ich do drahocenného tajomstva politiky, do plánov vlády tak, aby tieto tajomstvá nemohol nik poznať. Cieľ tohoto spôsobu je ten, aby všetci vedeli, že vládna moc nemôže prísť do rúk ľudí, ktorí nie sú zasvätení do tohoto umenia. Len týmto osobám bude prednášané praktické upotrebenie spomenutých už plánov, prostredníctvom porovnania mnohovekých skúseností, všetkých pozorovaní politicko-hospodárského života a sociálnych poriadkov, ako aj duch zákonov, nemeniteľne ustanovených samou prírodou pri regulovaní ľudskej ekzistencii.

  Odstránenie priamych následkov

  Priami následníci budú často odstraňovaní od vstúpenia na trón, keď za svojho vzdelania prejavia ľahkomyseľnosť, mäkkosť a iné vlastnosti, - zhubné pre vládu, ktoré ukazujú nespôsobilosť pre vedenie a sú škodlivé kráľovskému významu. Jedine bezpodmienečne spôsobilí k tvrdej, i keď surovej, nekolísajúcej sa vláde, dostanú veslá od našich mudrcov. V prípade ochorenia úpadkom sily, vôle alebo iným spôsobom spôsobilosti, kráľovia budú povinní podľa zákona odovzdať do nových spôsobilých rúk . . . Kráľovské plány pre vedenie bežnej doby a tým viacej budúcnosti budú neznáme i tým, ktorí budú menovaní jeho najbližšími radcami.

  Kráľ a jeho traja zasvätenci

  Len kráľ a jeho traja zasvätenci budú poznať budúcnosť. V osobe kráľa, vládnúceho nekolísajúcou sa vôľou sebou samým i ľudstvom uvidia všetci ako by osud s jeho neznámymi cestami. Nikto nebude vedieť, čo chce kráľ docieliť svojimi rozkazmi, a preto nesmie ani vstúpiť protivným smerom na neznámu cestu. Je jasné, že treba, aby duševný rezervoár kráľov odpovedal vedeniu v ňom umiestnenému plánu. Preto budú vstupovať na trón len po vyskúšaní svojho intelektu mudrcmi. Aby ľud poznal a miloval svojho kráľa, je potrebné, aby kráľ rozprával so svojim ľudom na verejných miestach. Toto povedie k otuženiu dvoch síl, teraz nami terorom oddelených od seba. Tento teror nám bol potrebný dočasne preto, že každá z týchto síl podľahla nášmu vplyvu.

  Bezúhonnosť vonkajšej mravnej tvárnosti židovského kráľa

  Židovský kráľ nesmie byť v moci svojich vášní, najmä zmyselnosti; ani jedinou vlastnosťou svojho charakteru nesmie dať prevahu zvieracím inštinktom nad rozumom. Zmyselnosť najhoršie porušuje duševnú spôsobilosť a jasnosť názorov, odvlieka myseľ na zvieracú stranu ľudskej pôsobnosti. Opora ľudstva v osobe všesvetového vladára zo svätého plemena Dávidovho musí priniesť v obeť svojmu národu všetky osobné pohnútky a musí byť pre príklad bezúhonný.


  III.

  Protokoly sionských mudrcov

  v teórii a v praxi.

   

  Dôkaz, že židovská otázka jestvuje.

  Židia sa snažia v celom svete dokázať, že židovská otázka, ako taká, vôbec nejestvuje. Keď bol L e o N. L e v y prezidentom " B’nei Brithu ", ktorý je medzinárodným slobodomurárskym rádom rezervovaný len pre Židov, vyhlásil " Jedna zo židovských požiadaviek, ktorá je s najväčším dôrazom hlásená, je tá, že niet židovskej otázky, že Žid je takým občanom, ako hocikto iný a že dokiaľ poslúcha zákony a nevystavuje sa trestnému alebo civilnoprávnemu prenasledovaniu, dokiaľ jeho činy nepodliehajú oprávnenej kontrole verejnosti ".

  Podľa tvrdenia týchto ľudí nežidia spokojne môžu vo svojich posteliach spať, lebo nejestvujú nijakí zlí Židia, ktorí by ich chceli vytlačiť.

  Ale aj A d o l f C r é m i e u x , zakladateľ najvyššej židovskej organizácie v Európe " Alliance Izraelite Univerzalle ", vydal pre svojich prívržencov v roku 1860 manifest, v ktorom medzi iným hovorí:

  " Sieť, ktorú Izrael vrhá cez celú zemeguľu, sa stále rozširuje a zachvacuje väčšiu a väčšiu časť tejto . . . Je blízko čas, kedy bude Jeruzalem modlitebnou pre všetky národy sveta. Nie je ďaleko deň, kedy všetky bohatstvá a poklady sveta stanú sa vlastníctvom Izraela ".

  Tak vidíme, že sieť, ktorú vrhol Izrael na celú zemeguľu, má v krátkej dobe všetko bohatstvo a poklady zeme priniesť do vlastníctva jedného národa, ktorý má do 20 miliónov duší! Zbytok ľudstva, počítajúci vyše 1.800 miliónov duší, bude nútený uveriť, že s týmto jestvovanie židovskej otázky nie je spojené.

  Poznávame ten sebavedomí tón v tomto manifeste. Víťazstvo je už ako dobyté, lebo talmudisti už vôbec nepočítali na to, že sa ešte môžu medzi Gójmi nájsť jednotlivci, ktorí by im vedeli a mohli urobiť čiaru cez rozpočet. Aby som tento zvláštny bod vyzdvihol, budeme ešte jedného veľkého Žida. Spisovateľ dr. M u n z e r v Nemecku v roku 1912 povedal:

  " Skazili sme krv všetkých rás v Európe . . . My už nemôžeme byť vyhnaní . . . My sme sa do národov zahryzli . . . My sme zlomili ich moc a zatiahli do bahna . . . Urobili sme zo všetkých bláznov, skazili, rozložili a rozbúrali sme ich ".

  Takýchto židovských svedectiev je mnoho, ale myslím, že aj toto plne postačí, aby som dokázal, že " niet židovskej otázky ", lebo toto jasne dokazuje, že ona jestvuje a že je oveľa vážnejšia a nebezpečnejšia ako si to nezasvätený človek vie predstaviť.


   

  Vojny a revolúcie.

  V tejto stati z rozličných prameňov uvedieme dôkazy pre požiadavky, uvedené v Protokole čís. 7., že Židia skutočne po celom svete podpaľujú vojny a revolúcie.

  D i z r a e l i (anglický štátnik ) k revolúcii, ktorá sa v roku 1844 v Európe chystala a svojho vrcholu mala dosiahnuť v roku 1848, poznamenal toto:

  " Táto mohutná revolúcia, ktorá sa v Nemecku pripravuje a o ktorej doposiaľ v Anglicku tak málo vie, vyvíja sa celkom pod vplyvom Židov. "

  Ďalší výrok Dizraeliho, potvrdzujúci, že Židia chcú civilizované národy sveta zapliesť do vojen a revolúcií:

  " V posledných revolučných výbuchoch možno pozorovať mocný židovský vplyv . . . Národ, ktorý sa prehlasuje za boží, drží s ateistami . . . Najhúževnatejší zhromažďovatelia majetkov a kapitálov spolčujú sa s komunistami. "


  O počiatkoch ruskej revolúcie S. R o s s o v  v roku 1907 píše toto:

  " Vplyvom a úsilím židovskej tlače postupne boli pripravené tie ťažké udalosti vo vnútornom živote Ruska, aké sa stali za posledné dva roky. Všetky tie zmätky, vzbury, stávky, všetky tie národohospodárske poškodenia Ruska, vraždy vysokých hodnostárov, barikády a tisíce ruských smrtí - to všetko je dielom židov, ktorí idú za jediným cieľom: vydobyť si rovnoprávnosť a s tým aj iné výhody: moc, vládu nad ruským národom a slobodu vykorisťovať ho. Židia len preto zosnovali revolučné hnutie v Rusku, ktoré ostro vypuklo najmä v dobe rusko-japonskej vojny. Je jasné, že Židia za najsučejšiu chvíľku považovali dobu, kedy Rusko bolo vojnou doma zoslabené. V tejto dobe židovský " Kahal ", vystupujúci pod menom " Bund ". Zobral celú armádu bojovníkov, ktorých rozoslal po celom Rusku. Armáda bola prísne solidárna, jej členovia boli v stálom styku medzi sebou a počínali si presne podľa presne načrtnutého plánu. Do tejto armády patrili v prvom rade bohatí a vplyvní Židia. Židovskí inteligenti, zaujímajúci rozličné postavenia, lekári, advokáti, študujúci, to všetko je preniknuté revolučným duchom a svoje zásady hlása otvorene alebo tajne. Podľa policajnej štatistiky zo 100 revolucionárov je 90 Židov a len 10% patrí k iným národnostiam. Pašeráci, prevážajúci pumy z cudziny do Ruska, sú len Židia a Židovky. Židia s hrdosťou tvrdia o sebe, že vždy a všade vyvolávali anarchie a revolúcie, ale vždy stáli ďaleko v úkryte za bitevnou čiarou.

  Faktami o účasti Židov v revolučnom hnutí hemžia sa naše noviny. Uvedieme len niektoré prípady:

  Židia vyvolali železničnú stávku. V Odese židovský študenti agitovali tak energeticky, že vzbúrili aj časť námorníkov v čele s  S c h m i t o m . V Moskve podnikli Židia ozbrojené povstanie, hoci na barikádach nebol ani jeden Žid. Židia vedeli sa skrývať na bežných miestach! V baltických provinciách búrili sa v Lotyši a hlavným veliteľom vzbury v Rige bol Žid - Maxim. V mestách, ktoré boli preplnené Židmi ( Minsk, Vilno, Varšava, Kyjev a Odesa ) je podobných faktov mnoho a mnoho. Nebolo mesta, mestečka a dediny, kam by Židia zavliekli revolučné hnutie. Tam strieľali, inde rabovali, hádzali pumpy atď. V západnom Rusku podniknutá bola celá výprava proti policajným dôstojníkom a proti policajtom vôbec. Zákerná guľka odpravila zo sveta mnohých ľudí, stojacich v službách polície. Zákernými vrahmi veľmi často boli Židia. Vraždili aj vyšších hodnostárov: V Saratove zavraždili generála S a c h a r o v a , v Tamcove miestoguvernéra B o g d a n o v i č a , v Černigove gubernátora C h v o s t o v o v a , v Penze generála L i s o v s k é h o atď. Aj tu boli vo väčšine vrahovia Židia a Židovky. Takto Židia pôsobia všade!

  Celú revoluččinnosť riadi židovský " Bund ". Jeho hlavným cieľom je nadobudnutie teritória a samostatnosti v Rusku. Majúc po ruke ohromné sumy, neľutujú peniaze na organizovanie revolučného hnutia. Podľa " Moskovských Vedomostí " " Bund " vydal už na revolúciu v Rusku vyše 6 miliónov dolárov. Usilovnou revolučnou činnosťou a cestou hrozieb chcú si Židia vynútiť od ruskej vlády tie práva, ktoré potrebujú na ovládnutie celého Ruska. V čís. 19 " Moskovských Vedomostí " čítame:

  " Ruské zmätky " hovoria Židia " sú nám predovšetkým vítané. Akonáhle dosiahneme to, čo dosiahnuť chceme, nevydáme viac už ani kopejky na nepokoje, lebo budeme musieť využiť všetky sily, aby sa nám zasa vrátili milióny, ktoré sme dosiaľ na zmätky vydali. Potom rozpriestreme po Rusku svoje obchodné, priemyslové, úradnícke, školské a súdne siete. Potom nebudeme vôbec ruskej inteligencie. Ba my ruskej inteligencii zavrieme pred nosom svoje pokladne a ruská inteligencia uviazne na melčine. Je pravda, že udelenie nám rovnoprávnosti vzbudí nevôľu ruského ľudu, že začnú krvavé dni a vraždenia Židov. Toto budú naše nevyhnuteľné obete. Ale za to nadobudneme v Rusku práv, ktoré nám ostanú navždy a ktoré nám stonásobne vynahradia straty, ktoré utrpíme! Keď dobyjeme Rusko, dobyjeme celý svet! Preto je nám Rusko nevyhnutne potrebné. "

  Žid H e n n a l i n vo svojej prednáške v New-Yourku v roku 1917 povedal o ruskej revolúcii toto:

  " Ruská revolúcia bola od nás - Židov - vyvolaná . . . My Židia sme organizovali regimenty hrôzy . . . My Židia sme priviedli evolúciu s našou presvedčujúcou propagandou, pomocou teroru, vrážd a inými prostriedkami s úmyslom utvoriť vládu pre nás. "

  I svetová vojna bola dielom Židovstva, aby mohla po nej vzniknúť svetová boľševická revolúcia. Oni s pomocou svojich paholkov - slobodomurárov - ju vyvolali a aj riadili na všetkých stranách. Na frontoch zasadali poľné slobodomurárske lóže. Vojna mala jedine pre Židov význam. Najlepšie to dokazuje jej bilancia. Kresťanov padlo 10 miliónov, 20 miliónov bolo zranených a svetové židovstvo zarobilo 4.500 miliárd francúzskych frankov. Z toho vidieť, že jediným víťazom v tejto vojne na všetkých frontoch bolo Židovstvo, ktoré sa týmto dostalo o tristo rokov napred ku svojmu Talmudom vytýčenému cieľu - svetovláde.

  Vojny a revolúcie majú aj iný veľký význam pre Židov. Tento spočíva v tom, že vo vojne vyvražďuje sa výkvet národov. Do vojna idú iba muži od 20 do 50 rokov, telesne i duševne celkom zdraví. Doma ostávajú len starci a mrzáci, ktorí nemôžu splodiť zdravých a zdatných potomkov. Týmto sa docieľuje degenerácia národov, čo Židia potrebujú aby mohli ľudstvo ovládať. Židia do vojny nejdú, lebo tí sa už dávno pred ňou postarali o to, aby boli neschopní, a tak ostávajú doma, aby zatiaľ, čo naši bratia a otcovia na frontoch padajú, oni mohli " kšeftovať " a przniť našu krv!!!

  I to sa dá ľahko pochopiť, prečo trvala svetová vojna tak dlho. Svetové Židovstvo nie len že ju riadilo celú, ale finančne vydržiavalo všetky strany, aby sa európske národy hospodársky i fyzicky celkom vyčerpali. Takto zničené mali ešte po skončení vojny previesť doma boľševické revolúcie, aby klesli celkom na zem a aby tak vrhli pod jarmo židovské ako národ ruský.

  Túto stať môžeme skončiť s tým, že všetky vojny a revolúcie od prvej francúzskej revolúcie z roku 1790 sú pôvodu židovského. Všetky boli inšpirované Židovstvom, aby Židia takto urýchlili príchod dňa víťazstva nad všetkými národmi!


  Vraždy

  >>Smrť je nevyhnuteľný koniec každého človeka. Lepšie je tento koniec priblížiť k tým, ktorí prekážajú našej snahe, ako k nám i našim ľuďom, tvorcom tejto snahy... <<

  Prostriedkom k dosiahnutiu cieľa sú neraz i vraždy. Vidíme po celom svete, že stávajú sa atentáty na panovníkov, prezidentov, ministrov a iných významných ľudí. Je isté, že niekde je to záujem robotníkov, roľníkov alebo iných malých ľudí, aby takíto velikáni boli násilne odpravení, ale to musia byť vyššie ciele, ktoré potrebujú, aby ten alebo onen panovník, minister v tom alebo onom štáte bol násilne pozbavený života. Sú to vždy vyššie záujmy ž i d o v s k e j s v e t o v l á d y a preto kto sa im postaví do cesty k dosiahnutiu tohoto cieľa, postarajú sa o to, aby jeho smrť prišla skôr. Im sa v takýchto prípadoch nechce čakať na tú prirodzenú, lebo zatiaľ by ten človek mohol pre nich mnoho zla narobiť. Takýchto prípadov máme veľmi mnoho. Uvediem aspoň tie najdôležitejšie a hlavne tie, ktoré sú ešte v pamäti.

  Americký prezident L i n c o l n prekážal Židom. Poznal zákernosť židovských bankárov na finančné hospodárstvo, a preto rozhodol sa pomocou nového finančného programu vylúčiť ich z amerického finančníctva. Tento nový finančný program mal štátom umožniť zadovažovať peniaze priamo u národa, teda bez medziobchodu, ale aj naopak. >>Pháni<< tomuto veľmi rýchle porozumeli: vedeli, že týmto opatrením by sa im Severoamerické štáty vyšmykli z rúk. Tu musíme si pripomenúť slová Teodora Herzla:

  >>Teraz by to bola ešte neslýchaná drzosť, keby nám chceli zavrieť burzy. Kam by sa potom obrátili nešťastní burzoví Židia.<< Toto si mysleli aj americkí burziáni a preto uzniesli sa na zavraždení Lincolna, aby takto znemožnili uskutočnenie tohoto veľkého programu, ktorým by boli na poli finančnom a tým aj na poli politickom porazení. Na prevedenie takéhoto zločinu ľahko sa už nájde nejaký fanatik, alebo majú po ruke svoje anarchistické organizácie, ktoré im vždy dodajú takého človeka.

  Lincolnova smrť bola skutočne nešťastím pre kresťanstvo celého sveta, lebo od tohto štátnika iste by sa boli učili aj iní a tak Židia za krátku dobu celkom mohli byť vyradení z finančníctva. Títo by boli stratili svoju moc aj na poli politickom, lebo túto si zadovážili len silou kapitálu. Preto aj my dokiaľ nevytrhneme financie - banky, poisťovne a kapitál - z rúk židovských, nebudeme slobodní a nebudeme vedieť zvýšiť životnú úroveň nášho ľudu.

  Po Lincolnovi nebolo v Amerike človeka, ktorý by ho bol vedel v tomto nahradiť a tak Júda ďalej spokojne mohol zhromažďovať bohatstvo sveta. Dnes židovské banky kontrolujú bohatstvá Ameriky a celého sveta, s ktorými potom umožňujú ich dlhotrvajúci boj o nadvládu sveta.

  Lincoln veľmi dobre poznal ich zákernosť a preto jeho hospodárska politika bola pre nich >>prekážkou<<, a to bola dostatočná príčina, aby bol zavraždený.

  G a r f i e l d bol druhým prezidentom, ktorý toho tiež viacej vedel, ako Židia mohli potrebovať. Jeho vynikajúci výrok:

  >>Kto kontroluje financie národa, ten kontroluje národ<< postavil sa do radov tých, ktorí musia byť odstránení, lebo bol veľkému plánu >>prekážkou<< a tak aj on bol zavraždený.

  Z európskych prípadov uvediem len tie, ktoré sa odohrali v novšej dobe a ktoré sa stali osudné pre mnoho miliónov árijských obyvateľov Európy.

  Najťažší prípad v tomto zmysle bol prípad zavraždenia rakúskeho následníka F r a n t i š k a F e r d i n a n d a a jeho manželky Ž o f i e z Hohenbergu.

  V roku 1912 istý francúzsky časopis uverejnil článok, ktorý oznamoval: >>V jeden deň azda objasnia sa slová istého vysokého švajčiarskeho slobodomurára, vzťahujúce sa na rakúskeho následníka trónu: >>On je významný muž, Je nešťastím, že je odsúdený. On zomrie na schodoch trónu.<<

  V krížovom výsluchu vraha sa dokázalo, že tento čin je dielom slobodomurárstva, ktoré sa v tomto prípade tak pečlivo nestrážilo, lebo aj gróf Č e r n i n zisťuje vo svojej knihe >>Vo svetovej vojne<<:

  >>Arciknieža vedel veľmi presne, že nebezpečie atentátu na jeho život bolo veľké... Rok pred vojnou mu bolo hlásené, že slobodomurári uzniesli sa na jeho zavraždení.<<

  Aj on bol >>prekážkou<< na ceste k svetovládnemu plánu. Prekážal mu len svojím jestvovaním. A preto bol zavraždený v súhlase s protokolom čís. 15. odst. 10.

  Teraz mi prichádza na myseľ náš generál Š t e f á n i k, či aj on nebol takou >>prekážkou<<, aby sa tá >>humanitná demokracia<< mohla nerušene vyvíjať.

  Aj minister Rašin musel vyhnúť z cesty, lebo bol dobrým strážcom štátneho a národného majetku. Pri jeho smrti štátna pokladňa vykazovala skoro 2 miliardy hotovosti. Takto sa medzinárodní a tiež domáci zločinci nemohli dostať ku štátnej pokladni a preto ten, ktorý ju chránil, musel zmiznúť. Gazdovanie po jeho smrti najlepšie charakterizuje tá okolnosť, že republika mala už v roku 1937. 45 miliárd štátnych a 120 miliárd všetkých dlhov.

  Ďalšou takouto >>prekážkou<< bol aj kráľ A l e x a n d e r - z j e d n o t i t e ľ.

  I ten životom musel zaplatiť tú neposlušnosť, že chcel urobiť pakt s boľševickým Ruskom a nechcel toto uznať >>de jure<<. Bol vylákaný slobodomurármi do Francúzska, aby ho tu mohli skoliť, lebo doma by sa im to nebolo tak ľahko podarilo. Nech nás nemýli, že bol aj francúzsky minister Barthou zavraždený. Tohoto slobodomurára zasiahla len zablúdená strela.

  Medzinárodní kučeraví zločinci nepotrebovali na Balkáne nijakého >>Zjednotiteľa<<, lebo oni potrebujú národy rozoštvané, aby ich v potrebný čas mohli vohnať do vojny a revolúcie.

  Kráľ Alexander na výzvu uznať SSSR a urobiť s ním pakt, odpovedal takto:

  >>Nikdy neuznám vládu vrahov, lupičov, podpaľačov a Židov, ktorá vyvraždila cársku rodinu a ktorá vyvraždila a hladom vymorila desiatky miliónov bratského ruského národa. Taktiež nikdy neuznám židovskú nadvládu nad svetom!<<

  Týmto vyslovil sám nad sebou ortieľ smrti. Týmto ešte viac pohneval Židov a ich pacholkov, aby vykonali to, na čo sa už dlho pripravovali.

  Židia už dlho pripravovali smrť kráľa Alexandra. Dokazuje to aj článok, ktorý uverejnil istý môj priateľ v časopise >>Moravsko-Slezká Stráž<< z 10. augusta 1929 pod titulom:

  >>Varovný odkaz do SHS.<<

  >>Z dobre informovaného prameňa podarilo sa mi dozvedieť o pripravovanom pláne na odstránenie blahodárneho kráľa SHS pomocou atentátu. Západným slobodomurárom a ich juhoslovanským spolupracovníkom nepáči sa kráľom Alexandrom zavedený sporiadaný režim, a preto pripravujú zákerné nástrahy, kde by po spôsobe iných panovníkov bol zničený tento vysoko kultúrny juhoslovanský kráľ. Úlohou teroristov a pomstiteľov majú previesť komunistické elementy, ktorým vplyvní slobodomurári Juhoslávie a cudziny majú umožniť vyplnenie zákernej úlohy. Medzi týmito podlými zradcami je bývalý minister SHS, telom i dušou záujmom Juhoslávie celkom cudzí. Uprostred bezpečnostných orgánov slobodomurári majú zakuklených pomáhačov, ktorí sú v Belehrade, Záhrebe a Ľublani, z ktorých väčšina je pôvodu neslovanského.

  Organizácia je široko rozvetvená tak v Juhoslávii, ako i v cudzine, nechýba v nej ani niekoľko revolucionárov a slobodomurárov Rusov - zaujímavé - tiež pôvodu neslovanského... Hlavný štáb je vo Viedni a vedený je pomocou niekoľkých sovietskych boľševikov - slobodomurárov - nie Rusov.

  Veľké nádeje si robia od cesty kráľa do cudziny... Rozdelení sú na niekoľko medzi sebou neznámych skupín a v ich strede je niekoľko advokátov, finančníkov, politikov a študentov.

  Prosím redakciu MSS o uverejnenie tejto dôležitej správy, ale sa ospravedlňujem, že sa nepodpisujem ohľadom na svoje nebezpečné postavenie vlastným menom a ostávam v plnej úcte oddaný: Marikovič.<<

  Tieto vraždy, ktoré som uviedol, vzťahujú sa len na jednotlivé osoby. Ale židovsko-boľševický režim, ktorý bol v Rusku v roku 1917 a 1918 nastolený, dokázal, čo sa môže pomocou hromadných vrážd vykonať, keď k tomu príde príležitosť.

  V Rusku bolo len od roku 1923 násilne zavraždených:

  28 biskupov

  1219 kňazov

  6000 profesorov a učiteľov

  70 000 policajtov

  12 590 veľkostatkárov

  535 250 duševných pracovníkov

  193 290 robotníkov

  618 000 sedliakov

  Ako sa môže tvrdiť, že pomery vynútili toto hromadné vraždenie?

  Jedna odpoveď na toto je:>>Strach pred kontrarevolúciou<<.

  V protokole č.5 odst.11 Židia hovoria:

  >>Niet väčšieho nebezpečia nad osobnú iniciatívu. Keď je táto geniálna môže vykonať viacej, ako milióny ľudí, medzi ktorých sme zasiali rozpor... <<

  Preto usmrcovali najviacej tých, ktorí mohli túto iniciatívu mať, alebo u ktorých dala sa predpokladať.

  Kto pozná diabolské učenie Talmudu a pozná židovskú históriu, vie si to ešte aj inak vysvetliť.

  Talmud učí židov takto: >>Najpoctivejšieho z neveriacich priprav o život. Ten dobre robí, kto Gója vlastnoručne zmárni. Kto prelieva krv bezbožných (tj. kresťanov), Bohu obeť prináša.<<

  Na základe toho Židia všade, kde prídu k moci, alebo sú vo väčšine, bezcitne vraždia nežidov. Toto neurobili prvý raz v Rusku, ale celá ich história je vyplnená takými strašnými zverstvami.

  V druhom storočí Židia mali na ostrove Cyprus väčšinu moci. Chcejúc tam založiť židovské kráľovstvo, zneužili dôveru praobyvateľov a povraždili 220 000 obyvateľov. Aj na ostrove Kréta zavraždili 240 000 ľudí. I v Egypte povraždili mnoho obyvateľstva. Tu sa dopúšťali strašných ukrutností: rezali telá, jedli mäso zabitých, pili ich krv, opásali sa ich vnútornosťami atď.!!! Tu vidieť najlepšie, aké následky má talmundská výchova. Preto je celkom na mieste, oprávnené a potrebné, keď ideme žiadať to, aby Židia boli odstránení z árijskej spoločnosti. Musia byť celkom izolovaní od árijských národov a preto najlepším bude pre nich M a d a g a s k a r !

  *

  Toto všetko jasne dokazuje, že protokoly sa realizujú, a že Židia tento svetovládny boj skutočne vedú, to najlepšie dokazuje reč rabína E g e r a, ktorú mal v Prahe na starom židovskom cintoríne, kde sa raz za sto rokov zhromažďujú zástupcovia 12 kmeňov Izraela:

   

  >>Bratia! 800 rokov trvá boj národa izraelského o nadvládu, sľúbenú Abrahámovi, ale kresťanmi Židom vzatú. I keď sme nepriateľmi potlačovaní a pohŕdaní, jednako nie sme zničení. Sme roztrúsení po celom svete a preto nám má patriť svet celý. Naši učenci vedú o to neustály boj. Naša sila rastie. Nám patrí ten pozemský boh, tá zlatá modla, ktorej sa dnes všetko klania. Zlato je moc sveta, je silou, radosťou i náhradou. V mnohých európskych mestách Židia vládnu niekoľkými miliardami frankov. Dnes všetci cisári, králi a kniežatá sú u nás až po uši zadĺžení, aby si mohli vydržovať veľké armády. Musíme vládam umožňovať čo najviac pôžičky, aby sme ich mali tým väčšmi v rukách. Roľníctvo vždy bude hlavnou studnicou bohatstva, preto bratia, zadovažujte si čo najviac ornej pôdy. Náš jeruzalemský chrám padol, ale my sme vybudovali mnoho nových chrámov. Hovorí sa, že mnoho Židov dáva sa pokrstiť. To je len dobré. Pokrstený Žid vždy ostáva spojencom. Hlavným našim nepriateľom je katolícka cirkev, preto zo všetkých svojich síl musíme ľudu natískať slobodomyseľnosť, nedôveru ku katolíckemu kňažstvu a opovrhovanie tým, že budeme vyťahovať škandálne historky z ich súkromného života. Predovšetkým celkom sa musíme zmocniť obchodu s liehovinami, obilím, maslom, kožou a potom budeme mať v rukách celý roľnícky ľud. Keď sa sedliaci budú búriť proti drahote, zvalíme vinu na vládu a vyvoláme protivládne vzbury. Hlúpe a slepé masy ľudu vždy sa dajú riadiť krikľúňmi. A kto vie lepšie kričať a hádzať piesok do očí, ako my? Čím je slabšia vláda, tým lepšie pre nás, a preto hľaďme podkopať každú vládu a skoro príde deň, ktorí splní naše ciele, deň, kedy dosiahneme vlády nad celým svetom! <<

  *

  Toto nám musí plne stačiť, a preto aj my árijci musíme pracovať, aby skoro prišiel deň, kedy pôjde posledný, kučeravý, krivonosý Žid z Európy von!!!

   

  KTO CHCEŠ, aby slovenský národ naveky bol očistený a oslobodený od židovskej zločineckej pliagy, poď so mnou do boja za árijský paragraf.