FORORD


Denne lille boken er ikke ment å skulle gi en uttømmende orientering om det rasistiske sionistiske problemet. Til det trengs flere bøker. Hensikten er å bidra til å åpne det norske folks øyne for dette alvorlige og betydningsfulle spørsmål og den store fare som det innebærer. Alle vi som kjemper for å åpne vårt folks øyne for den rasistiske sionistiske mafias verdenssammensvergelse, kan bare konstatere en rekke VIRKNINGER av deres innflytelse, f. eks. den usynlige sensur i pressen og forlagene, hvor det praktisk talt ikke slipper gjennom artikler eller bøker som inneholder kritikk av de rasistiske sionistene, deres metoder og mål. Hva angår denne boken så er den utgitt på eget forlag. Vi kjemper imidlertid for en god sak og for vårt folks kristne eksistens og forsatte selvstendighet, å gjenreise vårt folks kristne idealer og redde oss fra den undergang som truer. Vi er innstilt på å bli bekjempet til det ytterste og med alle midler. Men som kristi soldater skal vi som våre forfedre på Eidsvoll forsvare fedrelandet, enige og tro til Dovre faller. Olav den hellige, Norges evige konge og martyr, skal hjelpe oss i å kristne Norge på nytt.

Alfred Olsen

Har vi et sionistisk problem i Norge?

Det er en meget alminnelig oppfatning at det rasistiske sionistiske problemet angår oss alle her i Norge. Det rasistiske sionistiske problemet er internasjonalt og angår alle verdens folk. På grunn av at det står bak storfinansen er hele verden kommet i avhengighetsforhold til deres finansmakt.

Hele historien viser en ubrutt forbindelse mellom rasistiske sionister og kristne.

Messias Jesus så tingenes dype sammenheng, han forstod at den sionistiske fariseismen ville føre menneskeheten mot avgrunnen. Han tok opp kampen mot dem. Alt hva han forkynte, klart, stort og edelt, sto i rak motsetning til den sionistiske fariseismen. Messias Jesus sa til de sionistiske agitatører:

''Er de Abrahams barn, da gjør Abrahams gjerninger. Nu vil de drepe meg, en mann som har sagt dere sannheten, som jeg har hørt av Gud. Slik gjorde ikke Abraham. De har djevelen til far, og de vil handle efter deres fars lyster.''

Aldri før var det falt en frykteligere dom over dem enn gjennom Messias Jesus. Det var lysets og mørkets makt som møttes. Jesu ord og lære rammet den sionistiske fariseismen som piskeslag. De forsøkte å stene han, de satte ut onde rykter om ham, de sto ham alltid etter livet og forfulgte ham hans korte levetid, tørstende etter hevn.

Jesus gikk inn i templet, laget seg en svepe av tau og drev de sionistiske pengevekslerne ut av
synagogen. Mot sionistene var han uforsonlig. Men mot alle de av sionistene utbyttede og bedratte folk var han full av tilgivende godhet.

Sionistene begynte å nære alvorlig frykt for at Messias Jesus og hans lære skulle stanse deres vei mot verdensherredømmet og at folket skulle oppdage deres sanne karakter og hensikter. Sionismens yppersteprest Kaifas, uttalte derfor: ''Det er bedre for oss at dette menneske dør, enn at hele folket blir forført gjennom ham.''

Og vi vet alle hva som deretter skjedde.

Etter Messias Jesus' korsfestelse og død forsatte den fanatiske forfølgelse av de kristne (helt opp til våre dager). Sammen med den økende antikristne propaganda sattes inn en syndeflod av løgn og bakvaskelse om Messias Jesus og en systematisk forvrengning av hans lære. Det hat som etterhvert ble sprøytet inn i massene førte til de grusomme kristenforfølgelsene over hele det romerske verdensrike. De sionistiske fariseeres hat mot Jesus og de kristne har fra den første tid og til idag vært avgrunnsdyp. Talmud er fylt av skjellsord med slik bunnløs ondskap, at de bare kan oppstå i de mest fordervede sjeler. Talmudforskeren, den katolske biskop Konrad Martin, sier i en avhandling om Talmud:

''Det finnes neppe den skamplett som ikke hans (Kristi) minne er besudlet med, og det finnes neppe noe gement skjellsord som ikke er brukt for å gi uttrykk for det glødende og dødelige hat mot ham.''

Den internasjonale rasistiske sionistiske mafia infiltrerer idag alle kristne kirkesamfunn for så å utslette den universelle sanne kristne lære. Israelmisjonen driver med vranglære, det er
innlysende at denne utvei ikke fører fram. Tvert imot driver de sionistinfisering av de kristne.

Fransiskanermunken St. Bernardino da Feltre
(i en prediken 1487):

''Jødenes åger er så overveldende at de fattige blir kvalt. Og jeg, som spiser de fattiges brød, skulle være en stum hund på dette område av sannheten, jeg som spiser de fattiges brød skulle tie når jeg ser at de utplyndres?''

Hele nåtidens krise munner således ut i en kamp mellom to helt motsatte verdensanskuelser:

Den rasistiske sionistiske mafia og Den universelle kristne Kirke.

Det er en kamp ''for eller imot diktaturet'', ''for eller imot demokratiet'', det er en kamp mellom på den ene siden den internasjonale rasistiske sionistiske mafia og alle dens maktapparater og de store villedede masser - på den annen side kristendommens byggende krefter i hvert folk.

Det er en kamp mellom det gode og det onde, slik som det har vært fra tidenes morgen. Men det er den forskjell at det aldri tidligere i vår historie har stått en slik konsentrert penge- og pressemakt og slike overmektige organisasjoner bak de ødeleggende rasistiske sionistiske krefter.

En følge av den ''rasistiske sionistiske materialistiske historieoppfatning'' er også den mammondyrkelse som idag preger verden. Alt kan fåes for penger, og den som har penger kan få alt, særlig makt. Den som har penger har innflytelse
og anseelse, uansett vedkommendes personlige kvalifikasjoner, moral og dannelse, ærlighet, moralsk mot, idealisme, offervilje, hederlighet ansvarsfølelse, fedrelandskjærlighet, forsvarsvilje, selvdisiplin. Alt ofres på mammondyrkingens alter og kvalifiserer ikke til sosial anseelse. Tvertimot er forfallet så sterkt at dette er blitt begreper som det i store kretser trekkes på skuldrene av, og til og med blir latterliggjort. Man har større respekt for smartness enn for dyktighet, for smidighet enn for ærefølelse, for lettsindighet enn for ansvarsfølelse, man forakter fattigdommen og beundrer de rike og velstående selv om det er kjeltringer og bedragere.

Den rasistiske sionistiske mafias maktsystem er bygget på denne nesegruse tilbedelse av mammon,- en idé som i virkeligheten var helt fremmed for vårt folk.

Og dette sørgelige forfall i den norske folkekarakter kan i første rekke tilskrives den rasistiske sionistiske mafias agitasjon. At denne innflytelse har kunnet anta så faretruende dimensjoner skyldes ikke minst at vårt sekulariserte folk nettopp var så ufordervet, at det sto helt uforberedt, uforstående og vergeløst overfor en slik organisert ondskap som den rasistiske sionistiske mafia er.

Det store åndelige krise som tok sin begynnelse allerede med konsumismen, og som er innledningen til det store tidsskifte i menneskets historie som vi nå opplever, har vært en god grobunn for den rasistiske sionistiske materialismen. Det har vært en oppløsningens, forfallets og omvurderingens tid som har undergravet folkenes kristelige åndelige motstandskraft og er kommet de sionistiske materialistiske idéer i møte. Det alminnelige
sedenes forfall, mangel på personlig ansvar, gud-

løshet, pessimisme, kynisme, sjelelig rotløshet, korrupsjon, skolens og hjemmets frigjørelse fra kristen moral - alt dette er den rasistiske sionistiske mafias verk.

Ånden drar menneskene til gjennom lidelse og arbeid. Den mammonistiske rasistiske sionismen støter mennesket ned til det animalske plan. Ånd fordrer indre disiplin, sionismen skaper massepsykose, en faktisk epidemi.

Ånden lærer mennesket dets hellige plikt og viser grensene. Den mammonistiske rasistiske sionismen forkynner løssluppenhet og bryter ned alle hemninger. Ånden hever menneskets høyere verdier og appellerer til dets æresfølelse. Den mammonistiske rasistiske sionismen frister mennesket til æreløshet og fører det gjennom vanære og fornedrelse til slaveri.

Den alminnelige mann og kvinne i Norge kjemper ikke for hjem, barn, fedreland, religion, lov og rett i disse vanskelige tider; folket sover, mens den rasistiske sionistiske mafias forkjempere går inn med glødende fanatisme for en idé de er besatt - og blindet - av. De velsituerte i samfunnet er ikke bare selvopptatte og slått med blindhet, men mange lar seg også direkte bruke som redskap for den rasistiske sionistiske mafias fremmarsj. Det er blitt ''moderne'' å kokettere med prorasistiske sionister, som de ofte lar seg imponere av og selv støtter. Og det lag i vårt folk som skulle representere den kristelige åndelige elite, går i stor utstrekning i spissen for kulturoppløsningsprosessen. Det eneste som kan stanse prosessen og bryte denne utviklingen er Messias Jesus. Kun Jesus kan
gjenreise vårt folks moralske standard og redde det norske folk fra evig fortapelse. Å forkynne den kristne tro - som heiser kristendommens fane - som kan erstatte den rasistiske sionistiske gudløse materialisme.

Dette er forutsetningen for at vi kan frigjøres fra den rasistiske sionistiske internasjonale storfinans' kvelertak som fører oss mot avgrunnen.

Hemmeligheten ved den rasistiske sionistiske mafia er dens samhold. Talmud er de fariseiske rasistiske sionistenes alfa og omega, her finner de sin sataniske lære.

Aldri ga fascister eller nazister uttrykk for en så innbarket rasisme som rabbiner Yaacov Perrin da han forrettet ved massemorderen Baruch Goldsteins gravferd. Man finner antagelig ikke i historisk tid offentlig presisering av tilsvarende religiøst rasehovmod:''En jødes fingernegl er mer verdt enn en million arabere.'' Mange har tatt avstand fra Goldsteins handling. Men ingen jøde har til nå stått frem og avsverget Talmud, som er selve idégrunnlaget for rabbiner Perrins utsagn. Hva har talmudister å bebreide verdens rasister og nazister for øvrig? Man forsøker å gi offentligheten inntrykk av at talmudistene begrenser seg til små grupper ortodokse fundamentalister blant jødene. Riktignok er fler enn 50% av verdens jøder agnostikere eller ateister, men de holder sammen med de ortodokse og fundamentalistene i å leve etter Talmud. Det er altså små gradsforskjeller i oppfatningene blant talmudistene, hvilket jevnlig kommer til uttrykk hos norske jøder. Man følger de påbud som Talmud gir i det daglige liv og ved høy-tider, og forstander Kai Feinberg og rabbiner
Michael Melchior har på det grunnlag flere ganger understreket avstanden til kristne. ''Bare den som er født av en jødisk mor er jøde.'' Dette klare rasistiske postulatet har vært gjentatt gang på gang fra talmudisk hold i Norge. Araberne er semitter som jødene og dermed broderfolk. Når en million brødre ikke er verdt en fingernegl, hva er da fremmede verdt? For eksempel nordmenn?

Forkynnelsen av Talmuds lover og livssyn skjer overfor betydelige antall personer i alle aldre og av begge kjønn. Bl.a. skjer det ved Bar Mitzva, som best kan sammenliknes med konfirmasjon. Med utgangspunkt i Talmud undervises ca. 13 år gamle jødiske barn om jødenes fiender, hovedsakelig representert ved de kristne, inkludert Messias Jesus.

Den 9. august 1993 anmeldte jeg rabbiner Michael Melchior og forstander Kai Feinberg for overtredelse av str.lovens paragraf 135a, fordi de sprer rasistiske utsagn og oppfordrer til vold i sin undervisning. (Saken ble henlagt uten begrunnelse). De utsagn fra Talmud som min anmeldelse bygger på og som objektivt sett må være straffbare, er blant andre følgende:

''Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg.'' (Baba bathra 114b).

''Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenliknet med mennesker (d.v.s. jødene) (Schene luchot haberith 250b).

''Det er tillatt for jøder å gå til akum (ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem

og ta pengene deres. For akums (ikke-jøders)
rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den.''

''Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kveg-ætt.'' (Kabbala).

''Redd ikke en gojim (ikke-jøde) som er i dødsfare.'' (Hilkkoth Akum XI).

''Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr.'' (Sanhedrin 59a).

''Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept.'' (Abodah Zara 26b).

''En gojim (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv.'' (Sanhedrin 59a).

''Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst.'' (Libbre David 37).

''Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer.''

(Zohar,Shemoth).

''Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden.''

( Ibid., Vaikra Rabba 14b).

''Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen.'' (Kethuboth 110b).
''Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr.'' (Sanhedrin 74b, Tosepoth).

''Gojims (ikke-jøders) sæd har samme verdi som et dyrs.'' (Kethuboth 3b).

Når Michael Melchior og Kai Feinberg avhøres må man være klar over at de ifølge Talmuds lover ikke behøver å snakke sant. Ved Yom Kippur, jødenes nyttårsfeiring og deres helligste dag, innledes feiringen i synagogen i Oslo, ledet av Michael Melchior og Kai Feinberg, med at man messer følgende tekst:

''Alle løfter, forpliktelser, eder, forbannelser være kallet ''konam'', ''konas'' eller noe annet navn hvorved vi lover, sverger eller garanterer eller skulle bli bundet av, fra denne soningsdag til den neste, som vi imøteser med glede, trekkes tilbake. De skal ansees som opphevet, tilgitt, annullert og blottet for effekt; de skal ikke binde oss eller ha makt over oss. Løfter skal ikke betraktes som løfter, forpliktelser skal ikke være forpliktende, heller ikke eder skal være eder.''

Denne forhåndsavsvergelse for det kommende år, frem til neste Yom Kippur, fritar enhver jøde fra de inngåtte forpliktelser overfor ikke-jøder, herunder å tale sant under avgivelse av politiforklaringer.

Mange forferdes over lovbestemmelser i Talmud og om forholdet mellom jøder og ikke-jøder. Det finnes ikke et folk som engang kan sammenlignes med det rasehovmot og det rasehat som sionistenes Tal
mud står for. Sionistenes hovmod er således så overveldende at de til og med betrakter seg som de eneste mennesker på jorden.

Hvorfor opprøres ikke verden over slike ''moralforskrifter'' og dette sionistiske rasehat?

Ja dette kjenner vi jo ikke til, vil de fleste svare.

Men hvorfor kjenner ikke verden til det? Har det ikke gjennom all tid vært folk som har advart mot den rasistiske sionistiske mafias planer og dobbeltmoral?

Den rasistiske sionistiske mafia er ORGANISERT KRIMINALITET, og vi kristne må ta opp kampen mot deres onde lære i alle dens forkledninger.

Anti-sionisme er selvforsvar!

I 2000 år har den universelle Kristne Kirke advart alle kristne mot disse sataniske sionister.

I midten av det 13. århundret satte kong Ludvig den 9. av Frankrike i gang en omfattende undersøkelse for å finne årsakene til det kroniske hatet jødene led under. Det ble satt opp en undersøkelseskomité i 1240, og en kristen ved navn Nicolas Donin oversatte deler av Talmud som uttrykte hat overfor ikke-jøder. Rabbinerne Jechiel, Judah Samuel og Jacob ble invitert til å delta med forsvar for jødene og gjorde dette med energi. Med små forbehold innrømmet de at Donins oversettelse var korrekt, og undersøkelsen konkluderte med at Talmud er anti-kristen. Etter at komitéen hadde uttalt seg utstedte pave Gregor den Store et edikt

om å brenne Talmud overalt hvor den ble funnet. Ediktet må antas å være bindende for den Universelle Kristne Kirken fremdeles. Senere paver har fordømt Talmud. Martin Luther, grunnlegger av den protestantiske kirke, ga ordre om å brenne
den sataniske Talmud. Etter rettsavgjørelser har offentlig brenning av Talmud funnet sted i år 1233, 1244, 1248, 1299, 1319, 1322, 1553, 1554, 1558, 1559. Uoffisielt er den blitt brent mange ganger ved oppstander som skyldtes hat mot jøders handlemåter. Følgende sitater om kristenheten er hentet fra Talmud:

''Utryddelse av kristne er et nødvendig offer.''

(Zohar, Shemoth).

''Enhver som utgyter hedningers (kristnes) blod er like akseptabel for Gud som den som bringer et offer.'' (Ialkut Simoni 245c.n.772).

Den kjønnsmoral som Talmud står for illustreres best med noen sitater:

''En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag.'' (Aboda sarah 37a).

''Seksuelt samkvem med døde slektninger er tillatt uansett om hun eller han var enslig eller gift.''

(Yebhamoth 55b).

''Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om

man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen;- og slik kommer jomfrueligheten tilbake hos den lille piken under 3 år.'' (Kethuboth 11b).

Ingen annen nasjon har som Israel skutt ned og drept tusenvis av barn fordi de kastet sten mot godt beskyttede og bevæpnede okkupasjonssoldater. Slik kan bare folk gjøre som støtter seg til det grusomste av alle skrifter, Talmud. Det må være nok å repetere to sitater: ''Å myrde gojim (ikke jøder) er som å drepe ville dyr.'' Og: ''Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg.'' Glem heller ikke at Israels folk begikk folkemord da de første gang trengte inn i Palestina for 3000 år siden. Jøder var overrepresentert i Sovjets ledelse og satt i ledende stillinger da de villeste myrderier på 60 millioner kristne sovjetinnbyggere fant sted.

Vold, drap og masseterror er Israels oppskrift på herredømmet i Palestina, støttet av løpegutten Clinton i USA hvor nå 56% av de ledende stillinger i administrasjonen er besatt med jøder, som bare utgjør 3,5% av landets befolkning og som i sin daglige gjerning etterlever Talmud slik den er beskrevet. Den som endelig forstår sammenhengen undrer seg ikke lenger.

Den rasistiske sionistiske mafia passer på at sannheten om deres makt ikke kommer frem i norsk presse, som de kontrollerer, deres fortielses-taktikk er årsaken til at de har kunnet erobre seg sin uhørte og unormale maktstilling. Det de frykter mest er sann opplysning.

Morderes nasjonaldag

Etter at 30 palestinere i bønn ble slaktet i Hebron er 150 barn og voksne kaldblodig skutt ned og drept av morderiske, rasistiske sionistiske okkupanter. Dette feiret politimester Willy Haugli og Edvard
Grimstad, som skal lede etterforskningen av norske hemmelige tjenesters kontakter med Mossad, ved å møte opp i ambassadens fest for sataniststatens 46-årsdag og spise kaviar og skåle i champagne med morderes representanter i Norge. Når ble Haugli og Grimstad våre utenriksrepresentanter? Kan det lenger være noen tvil om hvem de egentlig jobber for?

Stopp Mossadterror!

1) Hvem andre enn den rasistiske sionistiske stat Israel kunne høste fordeler av drapsforsøket på forlagsdirektør W. Nygård ved å skape hets mot Iran? Stod Mossad bak? (Våpen: Smith & Wesson).

2) Da Olof Palme ble myrdet var han i ferd med å bryte forbindelsene med terrorstaten Israel. Ble Palme myrdet av Mossad? (Våpen: Smith & Wesson).

3) Dommerne Borsalino, Falcone samt general Della Chiesa ble myrdet da de var i ferd med å avsløre at lederne av Mafiaen i Italia var sionister som hvitvasket sine penger i Israel.

4) ''De økonomiske reformer i Russland'' kontrolle-

res av sionister samtidig som den sionistiske Mafia kontrollerer den organiserte kriminaliteten, mens folket sulter.

5) Det eneste politiske mord som er begått i Norge etter annen verdenskrig ble utført på Lillehammer av Mossad. Den eneste organisasjon som er avslørt
som infiltratør i norsk overvåkingspoliti og politiet for øvrig er Mossad. Men Edvard Grimstad, som skal kontrollere de hemmelige tjenester, og politimesteren i Oslo, Willy Haugli, møter opp i Mossads ambassade og skåler for Israels 46-års nasjonaldag.

6) De rasistiske sionister i alle land er potensielle agenter for Mossad. Foruten norsk pass har sionister i Norge israelsk pass og mange har tjenestegjort i den rasistiske israelske armeén som har drept tusenvis av kvinner og barn. Vi forlanger at alle med israelsk pass sendes tilbake til Israel og at ingen tillates å ha dobbelt statsborgerskap.

7) Fredsmegleren grev Folke Bernadotte ble myrdet i 1947. Sannheten om hans død kom ikke fram før fredag 9. september 1988, da morderne sto fram i det israelske forsvarets TV-stasjon og skrøt av det. Morderne het Meshulam Makover og Yeshoshua Zetler og de tilhørte den rasistiske sionistiske terrororganisasjonen STERN.

En av mordernes (Makover) TV-uttalelser viser klart hvilken menneskeforakt de rasistiske sionister representerer: _ Det var ikke mord, men en henrettelse (???????????).

Alt dette førte ikke til noe brudd med terrorstaten Israel p.g.a. den innflytelsen den rasistiske sionistiske mafia har over alle politikere i Sverige.

8) Den rasistiske sionisten Robert Maxwells (hans virkelige navn var Ludwig Hoch, en jøde født i en tsjekkisk by den 10. juni 1923) mystiske død er uten tvil det beste eksempel på at den rasistiske
sionistiske Mafia også er villig til å myrde sine egne, hvis de blir for grådige, eller står i veien for dens internasjonale kriminelle planer.

Maxwell svindlet alle overalt han kunne i verden med hjelp fra sine rasistiske sionistiske sammensvorne, og etterlot etter hans død et underskudd på 3 milliarder dollar.

Da Mordechai Vanunu ville avsløre Israels atomgalskap i DIMONA atombase og dets samarbeid med KGB og kommunistene i østblokken, ble han kidnappet i Roma av Mossad etter ordre fra Maxwell, uten at verdenssamfunnet reagerte.

Men da Maxwell i 1991 ville avsløre hvordan Israel via sitt hemmelige selskap NORDEX i Østerrike i all hemmelighet var i ferd med å kjøpe opp den høyteknologiske våpenindustri i det tidligere Sovjetunionen, ble han myrdet. Sammen med ham, under mystiske omstendigheter, ble også hans medsammensvorne myrdet (Boris Pugo, Nicolai Krutjina og andre).

Vi går ut fra at hele Russlands våpenindustri nå er i Israels, og dermed den rasistiske sionistiske Mafias hender, uten at de vestlige etteretnings-tjenester verden over har reagert. Dette beviser klart deres satanistiske makt.

9) Vi må ikke glemme at i Norge har den rasistiske sionistiske Mafia, inkludert Mossad og den amerikanske etteretningstjeneste, siden 60-åra overtatt den politiske kontrollen, i samarbeid med overvåkingspolitiet og Forsvarets etteretnings-tjeneste.

Takket være en slik kontroll kan de fare fram akkurat som de ønsker uten å møte virkelig motstand. Tungtvann og salg av kanonbåter til Israel (kanonbåter som er blitt brukt i bombingen av Libanon, der kvinner og barn ble slaktet) viser klart deres makt.

Haakon Lie er uten tvil mannen som har bidratt mest til at Norge er blitt en koloni for Israel. Mannen har sammen med den rasistiske sionistiske Mafias hjelp gjort Arbeiderpartiet til et springbrett for deres makt.

For slike forræderiske tjenester har Golda Meir erklært ham som Israels store venn; mannen har også fått flere utmerkelser fra terrorstaten Israel.

Nå lever denne judas, som har dolket hele arbeiderbevegelsen i ryggen med en hensynsløs makiavellistisk politikk, i Florida, USA, og lever i beste velgående sammen med sine rasistiske sionistiske venner, takket være de judaspenger han fikk for å angi og ødelegge folk som satte seg i mot hans landsforræderi.

Denne mannen må stilles for retten og dømmes etter paragraf 83 i straffeloven, og for forbrytelser mot menneskeheten.

VI FORLANGER AT ALLE RASISTISKE SIONISTER STILLES FOR RETTEN OG DØMMES FOR FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN!

Den rasistiske sionistiske Mafias verdenssammen-

svergelse har som mål å underminere ytringsfriheten, rettssikkerheten, den akademiske friheten, arbeiderbevegelsen og demokratiet.

Goethe:

''Og du arme kristne, hvor ille vil det ikke gå deg når jødene etterhvert har stekket dine vinger.''

Pave Innocens III (d. 1216):

''Det er en absurd tanke at bespottere av Kristus skal herske over de kristne.''

Profeten Muhammed:

'' Gud har tidligere sluttet et forbund med Israels barn...Fordi de har brutt denne overenskomst, derfor har du forbannet dem og forherdet deres hjerter. Men du må ikke opphøre med å avsløre deres bedrageri, bedragere er de på få unntagelser nær.'' (Fra Koranen)

Jødespørsmålet:

Det finnes både bra og dårlige jøder, men desverre er det de dårlige som har, og alltid har hatt, makten. Denne makten bruker de til å undertrykke alle folkeslag i verden. Takket være storfinansens råtne operasjoner ledet av B'nai B'rith-Rotschild-imperiet og dets Bilderberger-lakeier, dør 60 millioner barn hvert år av sult i den tredje verden. Samtidig utsettes vi for intens propaganda og infiltrasjon i kristne organisasjoner og kirkesamfunn for å gjøre dem til lydige tjenere for storfinansen, altså den rasistiske sionistiske mafias interesser. Vi kristne må i Guds navn motarbeide disse Antikrist-tilhengere og gjøre verden moden for Guds rettferd, HER OG NÅ.

Her følger så noen av de dårlige jødenes rasistiske uttalelser:

''Det er tillatt å bedra en gojim.''

( Babha Kama 113b)

''Den jødiske lære (Talmuds lære) skal bre seg over hele verden. Israelitter! Hvorhen skjebnen enn fører dere, hvor spredt dere enn kan være over hele jorden, alltid må dere betrakte dere som en del av det utvalgte folk. Vår sak er stor og hellig og dens seier er sikker. Kristendommen, vår urgamle fiende, ligger i støvet, dødelig rammet.

Vår makt lar seg ikke måle, la oss lære å bruke denne makt i vår saks tjeneste. Hva har de å frykte? Den dag er ikke lenger så langt borte, da all verdens rikdommer, alle verdens skatter skal være Israels eiendom.''

Uttalelse av høygradsfrimurer og jøde Aron Itsig Cremieux, tidl. fransk krigsminister, ved grunnleggelsen av den jødiske frimurerlosje ''Allianse Israelite Universelle'' i 1860 i Paris.

''Jøden er ikke fornøyd med avkristning; han judaiserer, han ødelegger den katolske og den protestantiske tro, og fremkaller likegyldighet.

Men samtidig med at han ødelegger disse menneskers tro, påtvinger han dem sine idéer om moral og liv. Han arbeider med sin urgamle oppgave, nemlig utryddelsen av kristendommen''.

Jøden Bernard Lazare, L'Antisemitisme s. 350.

''Vi jøder har fremstilt oss som verdensfrelserne, men er i dag verdens forførere, dens ødeleggere, dens brannstiftere og dens bødler.''

Jøden Oskar Levy.
''Deres avgudsbilder må ødelegges, eller omtales med spottende ord.'' ( Iore Dea 146,15)

''Med gull kan vi kjøpe selv de mest opprørske sjeler, subsidiere alle statslån, og deretter holde statene i vårt grep. De største bankene, hele verdens børsvirksomhet, og regjeringenes kreditter, er allerede i våre hender''.

Jøden Rabbi Reichhorn.

''Vi jøder, ødeleggerne, vil for alltid forbli ødeleggere. Intet av det dere gjør vil tilfredsstille våre behov og krav. Vi vil alltid ødelegge, for vi trenger vår egen verden.''

Jøden Maurice Samuel.

''Den internasjonale finans og den internasjonale revolusjon arbeider ivrig og er den internasjonale jødedoms to fronter. Det er en jødisk konspirasjon mot alle nasjoner.''

Jøden Rene Groos.

''Dere er ennå ikke klar over omfanget av vår skyld. Vi er inntrengere. Vi er undergravere. Vi har ødelagt deres naturlige verden, deres idealer, og endret deres skjebne. Vi er den grunnleggende årsak til ikke bare den siste store krigen, men til alle andre større revolusjoner og kriger i deres historie. Vi har bragt strid, forvirring og frustrasjon inn i deres private og offentlige liv, og vi gjør det fremdeles. Ingen kan si hvor lenge vi vil forsette å gjøre det. Hvem vet hvilken stor og ærerik skjebne som kunne ha blitt dere til del, hvis vi hadde latt dere være i fred.''

Jøden Marcus Eli Ravage.
''Det jødiske folk vil bli sin egen Messias. Det vil oppnå verdensdominans gjennom oppløsningen av andre raser, fjerningen av grenser, utryddelsen av monarkiet, og opprettelse av en verdensrepublikk der jødene overalt vil nyte godt av sine statsborgerlige privilegier. I denne nye verdensorden vil Israels barn utpeke alle ledere uten å møte motstand. De forskjellige folkenes regjeringer vil uten vansker falle i jødenes hender. Det vil dermed bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe den private eiendomsrett, og overalt gjøre bruk av statens ressurser. Slik vil Talmuds løfte bli oppfylt. Der heter det at når den messianske tid er kommet, vil jødene ha hele verdens rikdommer i sine hender.''

Jøden Baruch Levy.

''Vi er ett folk, til tross for de tilsynelatende rivningene og uoverensstemmelsene mellom det amerikanske og det sovjetiske demokrati. Vi er ett folk, og det er ikke i vår interesse at Vesten frigjør de østlige nasjoner. Gjennom frigjøringen av disse slavelenkede nasjonene, ville Vesten uunngåelig berøve jødedommen den østlige halvdelen av dens verdensherredømme.''

Jøden Chaim Weizmann.

''Jødene kunne ha fått Uganda, Madagaskar, og andre steder til opprettelsen av et jødisk hjemland, men de ville ikke ha noe annet enn Palestina, ikke fordi Dødehavet gjennom fordampning kan produsere metalloider og metallstøv til en verdi av fem billioner dollar, ikke fordi det fins tyve ganger mer olje i Palestina enn i Nord- og Sør-Amerika tilsammen, men fordi Palestina er krysningspunktet
for Europa, Asia og Afrika, og fordi landet utgjør et veritabelt sentrum for det politiske herredømme, det strategiske sentrum for verdenskontroll.''
Jøden Nahum Goldman,

President i Den Jødiske Verdenskongress.

''Jeg vil vie mitt foredrag på dette seminaret til muligheten av at vi nå går inn i et jødisk århundre, en tid da fellesskapets ånd, den ikke-ideologiske blandingen av det følelsesmessige og det fornuftige, og motstanden mot grupper og klasser vil bryte frem ved hjelp av anti-nasjonalismens krefter for å gi oss en ny type samfunn. Jeg kaller denne prosessen judaiseringen av kristendommen, for kristen-dommen vil bli et hjelpemiddel til å gjøre dette samfunnet jødisk.''

Jøden Rabbi Martin Siegel.

''La oss betrakte den virkelige verdslige jøden, hverdags - og ikke helligdagsjøden. - La oss ikke søke jødens hemmelighet i hans religion, men tvertimot religionens hemmelighet i jødens virkelige vesen! Hva er er nu jødedommens verdslige grunnvold? Materielle behov, selviskhet. Hva er jødenes virkelige kult? Handelen. Hvem er deres jordiske gud? Pengene.''

Jøden Karl Marx.

I boken til jøden Ben Chaim, ''Juda våkner'', finner vi en klar bekreftelse på den rasistiske sionistiske mafias verdensmaktplaner, deres hovmod, deres dobbeltmoral og deres materialisme. Fra denne bok

gjengis nedenstående korte utdrag:

''Vårt folks Messiastanke (tanken om det verdslige verdensherredømmet) er slangen som vi nærer ved vårt eget bryst og ved hvis snikende gift vårt folk går langsomt, men sikkert til grunne.'' (side 17).

''Det står fast at det var oss, som ved proklamering av vårt folk som det ''utvalgte'', har lagt grunnen til denne grufulle misforståelse, vi har altså først, og uprovosert, ført det første slag mot men-neskeheten.'' (side 19)

''Den dag da denne uhyrlige Messiastanke ble født, fødtes også antisemittismen.'' (side 20)

''Et helt folk går gjennom historien belastet med den forbannelse og villfarne idé å være det utvalgte folk og blir derved et ærekrenkende eksempel på åndelig og moralsk selvlemlestelse.'' (side 22).

''Hvis man oppdrar f. eks. et barn, uansett rase, i den tro at det står høyere enn alle andre, at det er bedre og klokere enn alle andre, at det ikke en gang kan sammenlignes med andre, så vil det utvikle seg til et menneske, hvis stormannsgalskap kommer til å prege hele dets senere liv, og forholdet til andre ved dets hovmod, arroganse og hensynsløshet, så det ikke kan komme ut av det med noen. Slik et forferdelig oppdratt barn ville utvilsomt mere og mere utvikle seg til en alvorlig hindring for et fredelig forhold til andre, så de til slutt i rent selvforsvar ble tvunget til å ta avstand

fra den stormannsgale og bestrebe seg på å uskadeliggjøre en slik person.

På samme måte med vårt folk.'' (side 27).
''......da jeg kom fra Krakau og fikk se den veldige og kostbare katedralen Sacre-Coeur reise seg på Montmartre, forsvant min uro. Folk som legger ned 50 millioner på bygningssten, men ikke har 50.000 til å støtte en anti-jødisk avis, er ikke farlige.

Endelig har vi (jødene) funnet folk som er mer underlegne enn vi, mer krypende enn vi, feigere enn vi: de innfødte i Frankrike.

Nå er det vi som regjerer og kommanderer i Frankrike, hvor de innfødte lyder oss, tjener oss og gjør oss rikere. Frankrike tilhører oss. Det fine aristokrati er signert av oss. I og med 1900-tallet trådte vår makt frem i dagens lys. Vi regjerer, og vi har ingenting imot at verden vet det.''

Jøden Isaac Blümchen, fra hans bok: ''Den høyere rasens rett''.

''Man skriker opp om jødenes utilbørlige innflytelse i deres teatre og kinoer. - Vel innrømmet. Men hva har det å bety sammelignet med vår overveldende innflytelse i deres kristne kirker, i deres skoler, i deres lovgivning og deres regjeringer, til og med i deres trosliv.......?''

Jøden Marcus Eli Ravage.

''Vi kan spare oss å lage bankerotter eller å gi statslån. Så lenge ikke verdenspressen er på våre hender, så vi kan bedra og forvirre alle folk, blir vårt herredømme bare hjernespinn.'' Montefiore.

Men hva sier kjente personligheter om denne rasistiske sionistiske verdenssammensvergelsen:

I 1887 profeterte Dostojevski:

''Deres (jødenes) rike nærmer seg, deres eneherre-

dømme. Det begynner en tid da deres idéer skal herske uinnskrenket. Som følge av disse idéer visner enhver følelse av menneskelighet, tørsten efter sannhet, kristelige og nasjonale følelser, ja endog følelsen av nasjonal stolthet hos de euro-peiske nasjoner.''

Erasmus av Rotterdam:

''Det foregår en plyndring og et flåeri av den fattige mann gjennom jødene, at det ikke mere er til å holde ut - Gud forbarm deg over oss.''

Giordano Bruno:

''Det er sant at jeg aldri har funnet en lignende rettsanskuelse uten hos ville barbarer, og jeg antar at den først er oppstått hos jødene. Ti disse danner en så forpestet, spedalsk og samfunnsfarlig rase, at de fortjener å bli utryddet fra fødselen av.''

Goethe:

''Og du arme kristne, hvor ille vil det ikke gå deg når jødene etterhvert har stekket dine vinger.''

Voltaire:

''Huronerne, kanadierne, irokeserne var hu-manitetens filosofer sammenlignet med israelit-tene.''

''Min onkel hadde samkvem med Asias lærdeste

jøder. De tilstod overfor ham, at de gjennom sine forfedre var befalt å avsky alle andre folk.''

Filosofen Arthur Schopenhauer:

''Den evige jøde Ahasverus er intet annet enn personifikasjonen av hele det jødiske folk... Jødenes fedreland er de øvrige jøder. Derfor kjemper han for dem som pro ara et focis, og intet fellesskap på jorden holder så godt sammen. Derav fremgår hvor absurd det er å gi dem andel i en stats regjering og forvaltning.''

Av Luthers bordtaler:

''Kanskje noen vil si: jeg taler for meget! Jeg taler ikke for meget, tvertimot altfor lite, når jeg ser deres skrifter: de forbanner oss gojim (ikke-jøder, kristne) og ønsker oss i sin skole og bønner alle ulykker, de stjeler våre penger og vårt gods ifra oss og bruker all mulig list imot oss, og mener dermed å ha gjort rett og riktig, d.v.s. derved har de tjent Gud, og de læres opp til slikt. Ingen hedninger har noensinne gjort noe lignende, og heller ingen annen enn djevelen selv, eller de han har besatt slik som han har besatt jødene.

''Vit, kjære kristne, og tvil ikke på det, at du etter djevelen ikke har noen bitrere, heftigere fiende enn en ekte jøde, som for alvor vil være jøde. Derfor, vokt deg for jødene, og vit hvor de har sine skoler, da disse intet annet er enn satans reder, hvor de opplæres til forfengelig egoisme, hovmod, løgnaktighet og alle laster, forhånelse av Gud og alle mennesker på det aller giftigste og bitreste vis, som djevelen selv gjør det, Vokt deg for dem!

Og Eder, mine kjære herrer og venner som er prester og predikanter, vil jeg erindre om i Eders embeder, at også I advarer Eders folk mot evig ødeleggelse - nemlig at de må vokte seg for jødene.

Hva skal vi forkynnere gjøre? - først og fremst vil vi tro vår Herre Jesus som uttalte om jødene, der ikke antok, men korsfestet ham, denne dom: I er slangeyngel og djevelens barn!''

Martin Luther

(utdrag fra boken: Jøderne og deres løgner. 1543).

William Shakespeare:

Jøden Shylock: ''Jeg hater ham fordi han er kristen,

men mer for at han i lav enfoldighet låner penger gratis og bringer ned rentefoten her hos oss i Venezia.''

''Hvis jeg en gang får et riktig tak på ham skal jeg mektig nære det gamle nag jeg bærer til ham.''

Utdrag fra boken: Kjøpmannen i Venezia.

Immanuel Kant:

''De midt iblandt oss boende jøder har ved sin ågermentalitet etter eksilet, også hva den store massen angår, fått ord på seg som bedragere. Det synes fremmed å tenke seg en en hel nasjon som bedragere. Men likeså vanskelig er det å tenke seg en hel nasjon av handelsfolk, som for størstepartens vedkommende er bundet sammen av overtro, anerkjent av den stat hvori de lever. Det er folk som ikke søker noen borgerlig ære, men gir avkall på denne for de fordeler han kan oppnå ved å overliste det folk han finner gjestfrihet hos.''

Frimureriet

Europas nyere historie kan bare den skrive som er innviet i de okkulte selskapers hemmeligheter. Dette
århundres statsmenn har ikke bare å gjøre med regjeringer, keisere, konger, ministre, men også med de HEMMELIGE SELSKAPER. Disse kan i siste øyeblikk tillintetgjøre enhver beslutning. De har agenter over alt, som ikke går av veien for mord, og som igangsetter blodbad, om de finner det hensiktsmessig.

Verden blir regjert av ganske andre personer enn de som ikke forstår å se bak kulissene innbiller seg.

Og det er jøder som befinner seg i ledelsen av ethvert av disse selskaper.

Jøden Benjamin Disraeli, i en tale i Aylesbury 20.9.1876.

''Frimureriet er bygget opp på en ganske enestående måte, vi kan trygt si genial, når det gjelder å skjule dets egentlige innhold for både egne medlemmer og alle utenforstående. Det bygger på en serie av grader, hvor den som befinner seg i en høyere grad, ved ed har forpliktet seg til intet å røpe om sin viten til den som står en eller flere grader lavere. Også den laveste grad er ved ed forpliktet til intet å røpe om frimureriet til de ''profane'' (d.v.s. oss ikke-frimurere). Det er et så gjennomført hemmelighets- kremmeri at det er uforklarlig at folk som ellers er i besittelse av alminnelig sunn fornuft ikke blir mistenksomme. Det er jo innlysende at hvis frimureriet ikke arbeider for andre mål enn de of-

fisielle: veldedighet, humanisme, ''menneskerettig- heter'' o lign., så var ikke dette utspekulerte, tilsy- nelatende barnslige hemmelighetskremmeri nødvendig. De frastøtende eder som avlegges har heller ingen fornuftig begrunnelse, såfremt det bare dreier seg om veldedighet og ''humanitet''.

Det er forbausende at så mange voksne, og ofte betydelige menn, går inn i en organisasjon som de ikke vet hva er og binder seg til den ved ed. Ingen får jo vite noe på forhånd. Og det er også merkelig at så få frimurere, som er gått der inn i god tro og kanskje i tankeløshet, viser så liten interesse for å undersøke hva frimureriet er, siden den Hellige Romerske Katolske Kirke betrakter alle frimurerlosjer verden over for å være sataniske, uansett hvilket system de tilhører, det samme gjelder for: Oddfellows, Rotary, Lion, Rosen-kreuzere, etc. etc.

At der er de som ikke tør gå ut av frimureriet når de en gang er kommet inn, beviser også at det ikke er noen søndagsskole.

Det kan heller neppe være tvil om at frimureriet er grunnlovsstridig i Norge.

FRIMURERIETS HEMMELIGE RITUALER

Frimurerhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo. Den norske store landslosje. Millionbygget fullført i 1894. Losjen har 10 grader. Broderskapet består vesentlig av den pengesterke overklasse.

Frimureriets Arbeidsoppgaver.

Frimurerne murer, ifølge sine egne tradisjoner, på

bygningen av kong Salomos ''tempel''. Og dette store frimurerske byggverk er den rasistiske sionistiske mafias verdensherredømme. Vinkelen, passeren og murerskjeen symboliserer redskapene til fullførelsen av dette verk. Ifølge matrikkelen for
''Den norske store landlosje'' er Norge 10. provins av det store verdensfrimureri. Og den øverste leder av hver provins kalles: ''Viseste Salomos Vikarius''.

Frimurerseremonier

1. grad

Den ''søkende broder'' sitter i en halvtime i et redselskabinett. På kabinettets vegg er det et vindu med et opplyst bilde av et dødningehode. Etter å ha gjennomgått sjelelige pinsler i halvnaken tilstand her, blir den ''søkende bror'' ført inn i 1. gr. salen. Blant annet må han her avlegge eden, etter å ha gått gjennom en rekke sinnsvake seremonier, som vi av plasshensyn må gå forbi. Eden som leses opp av losjens ordførende mester setning for setning, som så gjentas av ''broderen'', lyder som følger:

''Jeg lover og sverger for den allmektige byggmester Jehova, og inn for denne St. Johanneslosjen at jeg alltid skal bevare frimureriets hemmeligheter og aldri åpenbare hva som blir meg bekjent, uten til en fri og antatt broder, hvilket jeg etter streng og nøye prøve har forvisset meg at han er. Jeg lover videre aldri å skrive, la trykke, tegne eller gravere i noen slag av materie disse hemmeligheter, så de ikke kommer til noens kjennedom. Skulle jeg på en eller annen måte allikevel ha skyld i at dette skjer, så godkjenner jeg og vedtar at min strupe

blir overskåret, mitt hjerte under mitt venstre bryst blir slitt ut, mine innvoller tas ut og kastes i sjøen til fiskemat, og min kropp blir brent til aske, og at denne aske strøes ut for vindene, således at intet spor av meg finnes igjen, ikke bare blandt
frimurerne, men også i hele verden, såsant hjelpe meg ved liv og sjel den allmektige tredobbelte byggmester Jehova.''

Denne uhyggelige eden leses altså opp av ordf. mester setning for setning og gjentas så av ''broderen.''

I 2. grad foregår ikke noe nytt av vesentlig betydning. Vi kommer så til 3. grad, den såkalte St. Johannesmestergraden. Her blir ''broderen'' lagt ned i en likkiste idet ordf. m. slår ham i pannen med en klubbe idet han uttaler på sin blasfemiske måte ordene: Det er fullbragt. Deretter dyttes ''broderen'' overende og opp i kisten. Så bredes et likklede over ham. Fire andre brødre bærer så kisten med den ''døde'' broder bort i et likkapell i salens andre ende til tonene av en sørgemarsj. Etter hvert har man på denne måte fylt 6 likkister med hver sin broder. Etter et timelangt opphold i kistene i likkapellet, blir brødrene oppvekket fra de døde en etter en på følgende måte. Ordf. m. løfter opp broderens høyre hånd og uttaler: "Se, liket er allerede i forråtnelse. Negler løsner fra fingerspissene. Men ved min og Kleopatras hjelp skal jeg vekke ham til live igjen." Broderen blir så halt opp av kisten igjen. Han er så blitt Johannesmester.

Ved opptakelsen i 4-5. grad, som er slått sammen til én grad, må den søkende broder vandre ensom

og redselsslagen, med en liten lykt i hånden, gjennom en uendelig lang og belgmørk katakombe dypt under jorden. Denne katakombe, som kalles Akasjens vei, er fylt med skjeletter, dødningehoder
og likkister. Her skal broderen, etter å ha vandret forbi ''Hebrons Bekk'' som renner ut fra ''Fjellsiden'', finne Akasjekvisten.

Redsselslagen og med kvisten i hånden kommer han så opp i 4-5. gradssalen. Her ser vi Kleopatra, taushetens gudinne. Her blir frimureren symbolsk omskåret ved at man brått river skjødeforkledet av ham. Mennesket dør nemlig i 3. grad for så å fødes på ny i 4-5. grad som en kunstig sionist. Denne symbolske overgang til sionismen er det mest sentrale i frimureriet.

I den 6. graden blir broderen symbolsk hengt i en stor galge. Dette skjer for å minne ham om den straff han går i møte dersom han bryter sin frimurered. Strikken legges om halsen på broderen og strammes lett til.

I 7-8. grad foregår ingen flere sensasjonelle ting. Vi bare merker oss den sykelige sammenblanding av sionisme og kristendom, som er særlig fremtredende i 8. grad, hvor alteret er prydet av et krusifiks. Under dette står selveste paktens ark og Arons stav, samt et par bøddeløkser.

I 8. grad mottar broderen ringen.

I 9. grad drikker brødrene hverandres blod. De stikkes med en kniv i venstre tommelfinger. Blodet fra flere brødre tappes i et større glass med vin. Dette røres om, og helles så opp i mindre vinglass som tømmes av brødrene, tilsynelatende med velbehag.

9-10. grad holder til i den store festsalen i 2. etasje, vis á vis Stortingsbygningen. Salen prydes med hvite draperier med røde kors på.

FRIMURERNES ''VELDEDIGHET''

Frimurerne taler så meget om sin veldedighet. Men enhver som har avlagt besøk i frimurerhuset kan sikkert bevitne at alt snakk om veldedighet bare er skalkeskjul for å dekke over frimureriets virkelige formål. Var det bare veldedighet frimurerne tenkte på, hadde det vel vært mere riktig å benytte litt mindre til bygging av losjepalassene og litt mere til bedre og mere landsgavnlige formål.

Uavhengig av okkulte, bakstreverske frimurerinte- resser skal staten bygges opp. En stat hvor mennesker samarbeider på et ærlig grunnlag for å tjene fellesskapets interesser. Det er opp til hver enkelt norsk mann og kvinne om dette store og edle mål skal bli til virkelighet.

Hvis prester eller biskoper er medlemmer av frimurerlosjen er dette en dødssynd.

Hvis disse individer ikke angrer sin synd og gjør bot (ved at de straks forlater frimurerlosjen) er de evig fortapt. Skulle de dø uten at de har angret sin synd er de dømt til Helvete. Skulle det derimot vise seg at disse mennesker gjør dette med fullt overlegg

for å ødelegge og splitte og dermed forfører sjeler fra den sanne Kristne Lære og bringer dem til evig fortapelse, er dette å betrakte som en synd mot den Hellige Ånd. En slik synd er utilgivelig!

Frimureriet har ikke bare vært en stat i staten, men en stat over staten. Innen alle politiske partier førte frimurerne det store ord. Og enhver opposisjon mot frimureriet sørget de for å få kvalt i fødselen.

Den første virkelige antifrimurer i Norge var Bjørnstjerne Bjørnson. Han kjempet en tung og
håpløs kamp mot frimurerne. Han sa selv at de år han drev sin kampanje mot frimurerne, var de vanskeligste år i hans liv. Etter B. Bjørnsons kraftige angrep mot frimureriet, kom en del venstre-tingmenn med et framlegg om å forby frimureriet, men det ble ikke vedtatt i stortinget.

Frimurerne benekter alltid at frimureriet har noe med den internasjonale rasistiske sionistiske mafia å gjøre, men at frimureriet er deres kamp-organisasjon er idag kjent av alle som har studert problemet. Alle frimureriets tegn, seremonier og hele mytos viser at det er tvers igjennom rasistisk-sionistisk. Innerst inne i nettet sitter verdens mektigste og pengesterkeste rasistiske sionister, og på toppen den sionistisk- sataniske frimurerlosje B'nai B'rith (Paktens Sønner), bestående av høygradsbrødre.

B'nai B'rith - Norgeslosjen ledes av Ken P. Harris, Trollhaugen 24, 1370 Asker, som for øvrig har sterke kontakter med den israelske ambassade og Mossad.

At frimureriet er rasistisk-sionistisk fra ende til annen bekreftes av utallige uttalelser fra sionistisk hold.

''Frimureriet er en jødisk institusjon hvis historie, grader, tegn, passord og forklaringer er jødiske fra begynnelse til ende.'' Landsrabbiner Wise:

''Israelite of America'', 3 aug. 1866.

''Frimureriet er bygget på jødedommen. Hva blir tilbake av de frimurerske ritualer, når man eliminerer judaismens doktriner?''

''The Jewish Tribune'', New York, 29 okt. 1925.

''Frimureriet er født av Israel.''

''The Jewish Guardian'', 12 april 1922.

I frimurerbladet ''Le Symbolisme'', Revue mars 1928, står det:

''Det må være frimureriets første bud å forherlige den jødiske rase som har oppbevart hem-melighetens guddommelige innhold uforandret.''

Isolerte nasjonale losjer finnes ikke. Alle frimurerbrødre i hele verden deltar i gjenreisningen av Salomos tempel, hvilket symboliserer det rasistiske sionistiske verdslige verdensherredømme

-sionistenes Messiastanke:

Jødene er det ''utvalgte folk'' som skal regjere verden, og en mann av jødisk ætt skal bli verdens hersker.

Fra mange kanter har den rasistiske sionistiske mafia i århundrer arbeidet for denne sataniske stormannsgale idé.

Frimurer Svein Alsakers forfølgelse av Alfred Olsen.

Etter at avisene Dagen og Vårt Land viste sitt sanne ansikt ved å ta parti med en satanisk frimurer som Svein Alsaker ( Krf. ) gikk det opp for mange kristne i Norge, at ikke alt som skinner er gull.

Pressemelding. Oslo, 20.6.1994.

Anmeldelser mot Alfred Olsen pånytt henlagt.

Den 9. november 1992 omgjorde riksadvokaten sin egen avgjørelse om å opprettholde Eidsivating statsadvokatembeders vedtak om henleggelse av anmeldelser mot Alfred Olsen og Folkets Motstandsbevegelse, det kristne Alternativet! Siden har saken vært etterforsket av Oslo politikammer. Det ble reist siktelse mot Alfred Olsen, man innhentet rettens samtykke til å foreta ransaking, husransaking har vært foretatt, kontroll av post og postboks har vært gjennomført. Olsen har vært stevnet til rettslig forhør og bevisopptak, som Oslo byrett administrerte.

Det hele ender nå med at Eidsivating statsadvokat-

embeder henlegger saken pånytt med den begrunnelse at det ikke foreligger noen straffbart forhold etter paragraf 135a.

Etter paragraf 227 henlegges saken ifølge bevisets stilling. Da saken ble henlagt første gang og deretter gjenopptatt, skjedde det etter omfattende påtrykk fra personer, organisasjoner og medier tilknyttet den rasistiske sionistiske mafia i Norge, blant annet: frimurer Svein Alsaker, Ken P. Harris i frimurerlosjen B'nai B'rith, Leif Røssaak (Myrveien 21, 1470 Lørenskog) i den israelske ambassade, Finn Jarle Sæle og Odd Sverre Hove i avisen Dagen, Helge Kjølledal og Johannes Morken i avisen Vårt Land, og sist men ikke minst sionistenes spyttslikkere: Ole Bernhard Sørbøe i Felleskomiteen for Israel og den patologiske løgneren Helge Aarflot i Israelmisjonen og Leif A. Wellerop i den
Internasjonale kristne ambassade, VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK, etc.

Det ble drevet en kampanje mot Alfred Olsen uten sidestykke i norsk rettshistorie.

Katolikkene og Frimureriet

Hva er egentlige det katolske standpunkt?

Det synes fremdeles å være stor forvirring blant mange katolikker når det gjelder spørsmålet om de har lov til å gå inn i frimurerlosjene. Den uttrykkelige fordømmelsen av medlemskapet i slike losjer i Den gamle kanoniske lov finnes ikke i Den nye. Denne alvorlige utelatelsen ble påpekt overfor Pave Johannes Paul II, og dagen før Den nye loven ble satt i verk, ble følgende uttalelse offentliggjort av Kongregasjonen for Troens Doktrine. Denne deklarasjon gjør det absolutt klart at ingen katolikker under noen som helst omstendigheter, hverken nå eller i fremtiden, kan bli medlem av noen frimurerorganisasjon. Deklarasjonens tekst ble trykket 5. desember 1983 i avisen L'Osservatore Romano, og vi gjengir her hele teksten:

''Den Hellige Kongregasjonen for Troens Doktrine.''

Det har vært et spørsmål om Kirken har forandret holdning med hensyn til frimurerske forbund, siden Den nye kanoniske lov, til forskjell fra Den gamle loven, ikke nevner slike forbund uttrykkelig. Den Hellige Kongregasjon kan herved gi det svar, at denne omstendigheten skyldes et redigeringsmes-

sig kriterium som ble fulgt også for andre unevnte
forbund og organisasjoner, i og med at de nevnes i en mer generell og omfattende forstand.

Kirkens negative bedømmelse av frimurerlosjene forblir dermed uendret, siden disse organisasjone- nes prinsipper alltid er blitt ansett for uforenlige med Kirkens doktrine, og derfor er medlemskap i disse fortsatt forbudt. Den troende som slutter seg til en eller annen frimurerlosje, begår en alvorlig synd og kan ikke motta Den Hellige Kommunion.

Lokale kirkelige autoriteter har ingen hjemmel til å bedømme frimurerforbundenes natur på en måte som ville medføre avvik fra den linje som er angitt her og som er i overensstemmelse med den Deklarasjon som den Hellige Kongregasjon utstedte 17. februar 1981.

I audiens for undertegnede kardinal prefekt hos Kirkens overhode, Johannes Paul II, gav paven sin tilslutning og forordnet offentliggjørelse av denne Deklarasjon, som var blitt utferdiget på et ordinært møte i Den Hellige Kongregasjon.

Roma, fra kontoret til Den Hellige Kongregasjon for Troens Doktrine, 26. november 1983.

Kardinal Josef Ratzinger, prefekt.

''Frimureriets prinsipper og grunnleggende ritualer legemliggjør en naturalistisk religion, der aktiv deltakelse er uforenlig med kristen tro og praksis. Den som med vitende og vilje godtar slike prinsipper, begår en alvorlig synd.''

Kardinal Bernard F. Law, RNS 21. juni 1985.

Oslo 30.1.1993

Til Politimesteren i Oslo Willy Haugli

Oslo Politikammer, Pb. 8101 Dep. 0032 Oslo.

Anmeldelse av Den Norske Frimurerorden.

Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo.

Reportasjer i aviser, radio og fjernsyn har avslørt at menneskeskjeletter er installert i frimurernes lokaler i Oslo (Akasjens vei) og andre steder i Norge. Er skjelettene ekte, skriver de seg fra mennesker som har levet en gang og er å betrakte som vedkommendes jordiske levninger.

Selv om anskaffelsen lar seg forklare er den i seg selv særdeles anstøtelig og offentlige hensyn tilsier at etterforskning settes i gang. Det kan foreligge forbrytelser mot straffelovens paragraf 143 og 341. Dessuten kan det reises tvil om hvordan de mennesker er kommet av dage hvis skjeletter befinner seg i frimurlosjer i stedet for å ligge på kirkegårder. De kan dessuten ha etterkommere blant nålevende norske borgere og ved hjelp av moderne DNA-undersøkelser vil dette kunne fastslås. Enhver norsk borger vil ha interesse av å få dette bekreftet eller avkreftet. Det finnes neppe noe samfunn som ikke viser avsjelede legemer ærbødighet og aktelse. De blir begravet, man benytter dem ikke som anonyme skrekksymboler. Bruk av jordiske levninger på en slik måte strider mot menneskelig verdighet og kristen etikk.

Under henvisning til ovenstående anmelder jeg Den Norske Frimurerorden for forbrytelser mot straffe-

lovens paragraf 143, 341 og andre straffepåbud som har med norske borgeres endelikt og behandling
av deres avsjelede legemer å gjøre. Rent personlig mener jeg å ha krav på myndighetenes forsikring om at ingen av mine forfedres levninger befinner seg i frimurernes besittelse og nyttiggjøres til formål som avdøde ikke har akseptert. Likeledes krever jeg at samtlige skjelettdeler som befinner seg hos frimurerne fjernes og begraves i vigslet jord.

Etter en uke ble denne anmeldelse henlagt...... uten begrunnelse.

Den rasistiske sionistiske ånds innflytelse på frimureriet kommer klart til syne i symbolikken (kabbalaen og Talmud), her blir de undervist av selveste rabbiner i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Michael Melchior.

''......... Pressen en den eneste vei til å forkynne de opphøyde jødiske tanker og den oss stadig vederfarne urett (!). Vår kamp gjelder ikke bare vårt levebrød, men også om å bevare hele vår jødiske eksistens, vår ALLMAKT, som er overgitt oss for to tusen år siden."

Rabbiner Fischl,

i ''Leipziger israelitischen Familienblatt'' nr. 3/1926.

Helt fra oldtiden av er uredde kjempere som har tatt opp kampen mot den rasistiske sionistiske

mafia, blitt truet, forfulgt og hemmet på alle måter, ikke bare av rasistiske sionister selv, men også av de tusener på tusener som, takket være den alminnelige begrepsforvirring, takket være en falsk toleranse, falsk humanitet og dårlig anbragt medfølelse, er de rasistiske sionistenes beste
hjelpere i deres kamp for verdensherredømmet og deres utbytting av alle ikke-jødiske folk.

ADVARSEL!

Det må gjøres fullstendig klart at staten Israel strider mot jødisk lov og tradisjon, det hele er blasfemi mot jødedommen. Ledende jødiske rabbinere har gjort det klart at sionismen er satanisme, og staten Israel er en satanisk stat. Ifølge jødisk lov og tradisjon må nemlig Messias komme før staten Israel kan opprettes. Ved å ignorere dette teologiske faktum har de nazistiske, ateistiske, blasfemiske, sataniske, rasistiske sionistene brutt med den jødiske tro.

Det var den rasistiske sionistiske mafia som finansierte Hitler før hans maktovertagelse, og nazipartiet fikk store pengebidrag fra den sionistkontrollerte storfinansen. Planen var klar: Sanne ortodokse jøder måtte elimineres ( de ortodokse hadde på den tiden stor innflytelse og representerte en hindring for opprettelsen av staten Israel ). Under hele annen verdenskrig samarbeidet sionistene med Hitler ved å spionere blant de allierte, og takket være opplysninger fra slike spio-

ner døde hundretusener av allierte soldater. Mange ortodokse jøder forsøkte å redde livet ved å flykte, men den sataniske verdenssionismen oppnådde gjennom sin innflytelse på regjeringene i de aktuelle land å få sendt flyktningene tilbake til Tyskland.

En dag vil hele sannheten om disse sataniske sionistene komme frem for fullt, og da vil disse menneskene bli dømt for sine forbrytelser mot menneskeheten.

Mange av dagens ledende ''nazi-jegere'' var i virkeligheten capos og overbeviste nazister, og drepte og torturerte selv ortodokse jøder. Dette er de samme sionistene som styrer den sataniske staten Israel i dag, og de bruker de samme metoder som de brukte under krigen: drap og tortur mot alle som ikke deler deres nazi- rasistiske og blasfemiske ideologi, samt løgner om sine onde handlinger og mål.

Krev derfor at den norske regjeringen straks bryter de diplomatiske forbindelser med den sataniske staten Israel.

Jeg anbefaler alle sanne jøder og alle de som ønsker å vite mer om saken å sette seg i kontakt med:

Neturei Karta ( Orthodox Jews Against Zionism)

P.O.Box 81, MONSEI, Ny. 10952, USA.

Når man ser hva som foregår ustraffet og upåtalt i Norge av rasistisk sionistisk terror og overgrep mot landets egne borgere (f.eks. saken mot Alfred Olsen), da forstår man deres makt over norske media. Dette er noe man må legge merke til. Det som passer inn i den rasistiske sionistiske mafias propaganda, det kommer frem. Det andre forties.

Den rasistiske sionistiske mafia og deres Mossadagenter regjerer i norske medier.

Hva enkelte visste og mange ante er nå åpenbart for alle: - det som norske aviser, ukeblader, radio og fjernsyn skal offentliggjøre eller fortie blir bestemt
av den rasistiske sionistiske mafia og deres lakeier og spyttslikkere. Les hva James Reston uttalte i New York Times: ''Man kan betrakte det som en generell regel at enhver kritikk av Israels politikk vil bli angrepet som anti-semittisme.'' Les hva den rasistiske sionisten Leo Eitinger uttalte i et radioprogram om anti-semittisme/ anti-sionisme i 1975, nemlig at man godt kan kritisere Israels politikk uten å være anti-semitt, såfremt kritikken ikke går på selve staten Israels eksistens. Hvem skal definere forskjellen? Eitinger?

Les hvilke uttrykk den ''kristne'' avisen Dagen bruker for å karakterisere Folkets Motstandsbeve- gelse, Det Kristne Alternativet! og dets leder Alfred Olsen, så skjønner man hvem som styrer norsk presse, til og med den delen som prøver å innbille folk at de setter kristendommen foran sionismen, hvilket den ikke gjør siden den tjener den sataniske sionismen og Mossad med alle sine midler, og fullt bevisst tilsidesetter Guds Sønn, Messias Jesus og Hans Lære.

Og mest avslørende er deres fortielser: Hvilken mur møter ikke norske kristne hvis de fremfører den aller mest beskjedne og forsiktige kritikk mot den

den rasistiske sionismen og Mossad.

Hvor mange innlegg er ikke returnert eller sendt rett i papirkurven på grunn av det meste ydmyke pip som kan tolkes som misnøye med norske mediers herrer og kontrollører, Mossad og den sataniske rasistiske sionismen. De er alle styrt av en sentral, bestående av Mossadagenter, rasistiske sionister og deres feige lakeier og medløpere i norske medier, helt opp i Pressens faglige utvalg.

Svarinnlegg til avisen DAGEN.

Den 18. august 1992 brukte Dagen hele side 8 for å rette usedvanlig kraftige angrep på Folkets Mot-

standsbevegelse, Det Kristne Alternativet! og i særlig grad mot meg personlig. Angrepene ble fremført redaksjonelt og av tre offentlig kjente personer. Uttrykk som ''nazist'', ''fanatisk jødehat'', ''menneskeforakt og jødeforakt som nazistene viste'' ble benyttet, og det ble mer enn antydet at jeg ville komme til å utrope meg til Kristus, hvilket må tolkes som påstand om sinnsforvirring.

Det skal ikke koste meg meget å tilbakevise påstandene og erlegge sannhetsbevis. Så snart Mossads håndlangere i Norge slipper opp for argumenter henger de nazist-plakaten på motstanderen. Enhver som fremfører den ringeste kritikk av den rasistiske sionismen og Mossad blir skjelt ut som nazister.

For å være nazist må man først og fremst være nasjonalist. Det er jeg ikke. Derenest må man være sosialist. Det er jeg heller ikke. Jeg er kristen, jeg er ydmyk i min tro, som er universell, og jeg søker sannheten. Uten det minste snev av dekning bruker

Dagen betegnelsen nazist på meg, og det er ikke første gang.

Dernest blir jeg beskyldt for jødehat, menneske- og jødeforakt. Men ingen vil kunne påvise at jeg ligger under for jødehat, menneske- og jødeforakt. Jeg er kristen menneskevenn som ber for alles frelse og især for at jøder skal omvende seg til den kristne tro slik Messias Jesus har sagt.

Men jeg har sagt tydelig ifra om den rasistiske sionismen, som ikke er noen religiøs men en politisk
bevegelse, som ved den sataniske, israelske stat og terrororganisasjonen Mossad har ansvaret for de verste overgrep og myrderier. Med frimure-rorganisasjonen B'nai B'rith som bare består av rasistiske sionister, ved ADL, Anti-Defamation League, som sørger for at sannheten om den rasistiske sionistiske mafia aldri får komme frem i media, Trilateral- og Bilderberger-gruppene som behersker den politiske elite i USA og andre steder, har sionistene spunnet et nett over hele verden som ''kristne'' organisasjoner og deres forførte ledere er blitt en del av. Ved sin uttalelse den 18. ds. har psykologen Gustav Mjåland gitt et bedre bevis enn jeg kan gi. Han sa: ''Kristendom høyrer uløyselig saman med sionismen, og dersom ein ikkje ser det, har ein ikkje forstått profetane.'' Klarere kan man ikke vedgå at kristne organisasjoner og deres ledere i Norge har underkastet seg den rasistiske sionistiske mafia og Mossad.

At det virkelig forholder seg slik bevises dessuten ved at man lar en funksjonær og Mossadagent fra Den israelske ambassaden i Norge gå ut offentlig

med angrep på en norsk borger i et internt norsk anliggende. Det strider mot diplomatisk kotyme og er vanligvis utvisningsgrunn, men hos oss skjer det så ofte at ingen reagerer, nettopp fordi Mossad-agentene Røssaak og Melchior stadig står frem og forteller hva norske kristne skal tro og tenke. Derved er ytringsfriheten i Norge blitt et offer for den rasistiske sionistiske mafia. Men det klareste beviset for rasistisk sionistisk spyttslikkeri finner man i behandlingen av ''dødslistene.'' Publikasjonen Smørsyra har vært i salg med en ''dødsliste'' på Karl Johansgt. i et halvt år. Listen inneholdt et medlem
av kongefamilien og publikasjonen blir utgitt av Blitz-gjengen, som virkelig har forstått å sette voldelige handlinger bak ord. Hva gjorde Mossad-agentene, med rikspolitikeren og stortings-representanten Svein Alsaker, som skal ivareta kongedømmets interesser, i den anledning? Lot de høre fra seg? Løftet de en finger? Først da en tilsvarende liste med navn på Mossad-agenter så dagens lys hylte de opp og fikk raketter i baken. Nå var det plutselig blitt en dypt alvorlig og betyd-ningsfull sak for politiet og påtalemyndighetene,- å du, å du hvor ille dette var. Mer selvavslørende enn disse rasistiske sionistlakeiene kan ingen opptre. La oss be for deres sjels frelse.

Frimurer Svein Alsakers falske anmeldelse og anklage.

Norske politikere står ikke særlig høyt i kurs for

tiden, og stortingsmann for Krf. (og frimurer) Svein Alsakers seneste meritter skal ikke nettopp bidra til noen bedring. Han har anmeldt Alfred Olsen og hans publikasjon JA JA, NEI NEI for overtredelse av paragraf 135a som påbyr straffereaksjoner mot den som utviser hat og ringeakt mot enkeltpersoner eller grupper på grunn av tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse. Bortsett fra hyklerske politikere og mediafolk har våre angrep vært rettet mot rasistiske sionister. Vi har aldri angrepet noen på grunn av religiøs tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse. Og slett ikke har vi angrepet jøder fordi de er jøder. Tvert imot ber vi hver dag for deres omvendelse og sjels frelse. Dette har vi stadig undertreket, så ofte
at det må være å håpe at det snart blir oppfattet, selv av en stortingsmann. Uansett hva årsakene kan være så turer imidlertid Alsaker frem og setter nye bunnrekorder. Etter at hans anmeldelse ble henlagt av politiet anket han til riksadvokaten som opprettholdt politiets avgjørelse. Dette har fått Alsaker til å gå amok. Han rettet sterke anklager mot riksadvokaten og insisterte på at denne måtte omgjøre sin beslutning for ellers ville Alsaker bringe saken inn for Kongen i statsråd. For å styrke sin tynt begrunnede aksjon fikk han avisene Dagen og Vårt Land til å engasjere jusprofessor Henning Jakhelln i saken med mektige intervjuer. Andre aviser, hefter og blad fulgte opp med reportasjer og lederartikler. Aldri tidligere i norsk rettshistorie og politikk har noe tilsvarende funnet sted. Aldri har noen norsk politiker utnyttet sin posisjon til de grader for å ramme ett enkelt menneske, Alfred Olsen. For hva? For å kopiere et oppslag som det

betente og voldshenfalne Blitzorganet Smørsyra hadde markedsført i mer enn fire måneder uten at politiet, påtalemyndighetene, stortingsmennene og slett ikke Sven Alsaker oppfattet det som noen trussel mot noen, ikke engang mot kongehuset, selv om tronarvingen var avbildet under overskriften ''Wanted Dead'' sammen med 14 andre. Men da en tilsvarende plakat med bilder og navn på 15 rasistiske sionister ble sendt til et lite antall avisredaksjoner fikk pipen en annen lyd. Da hylte man på vanlig sionistisk vis. Alsaker har benyttet enhver anledning til å beskytte sine rasistiske sionistiske allierte og har sikkert gjort seg fortjent til en høy, sionistisk utmerkelse. Sammen med den likesinnede rasistisk-sionistiske journalisten
John Harbo fra Aftenposten møtte han opp i TV-programmet ''Holmgang''. Emnet var rasisme og det lyktes ikke Alsaker og Harbo å få vridd det over på Folkets Motstandsbevegelse, Det Kristne Alternativet! og plakaten. I sin fortvilelse skrek da Harbo mot slutten av programmet navnet Alfred Olsen og et uklart budskap uten at noen reagerte.

Svarinnlegg fra Alfred Olsen til avisene blir returnert eller neglisjert, og anker blir avvist av Pressens Faglige Utvalg. Ytringsfrihet i demokratisk forstand har media sluttet å praktisere. Lesere, lyttere og seere er underkastet et gjennomført Media-diktatur hvorved visse emner er tabubelagt. Den private sensur i Norge er minst like effektiv som i noen diktaturstat.

Her gjengir vi svarinnlegget ''Jussprofessor etterlyser handlekraft mot rasismen'' som avisene Dagen, Vårt Land og Aftenposten nektet å ta inn etter at Alfred Olsen var angrepet i store oppslag.

Det er jo aldeles utmerket at en kjent og aktet mann som jusprofessor Henning Jakhelln vil la seg engasjere i kampen mot rasismen. Men når han har latt seg forlede til å delta i angrepene på meg er han bragt på villspor. Jakhelln avbildes med plakaten ''Wanted dead'', gir en uttalelse om teksten og tar parti på ufullstendig og sviktende grunnlag. Antagelig skyldes dette at mine oppskremte og uetterrettelige motparter har unnlatt å gi ham full informasjon.

Hva som ikke kommer frem er at en identisk plakat med nøyaktig de samme ''trusler'' ble distribuert
som en del av publikasjonen ''Smørsyra'' i anledning den voldsbekjennende Blitz-gruppens 10 års jubileum (Smørsyra Nr. 13, 1992). Man hadde bare andre navn og bilder. Et av dem viste et medlem av kongefamilien, vår nåværende kronprins. Jubileumsnummeret utkom i februar og ble frembudt på gaten i full offentlighet til enhver som ville kjøpe. Salget foregikk kontinuerlig i månedsvis før den plakat som Jakhelln ble avbildet med så dagens lys.

Man må spørre seg: - Hvorfor unnlot stortings-representanten og frimurer Alsaker å aksjonere mot denne plakaten som, ifølge de vurderinger han siden har bragt til torvs, måtte innebære en trussel mot arvingen til tronen i kongeriket Norge? Den person som Alsaker i kraft av sine plikter skal beskytte?

Den ''plakat'' som Folkets Motstandsbevegelse, Det Kristne Alternativet! senere presenterte går ikke ut over de rammene som Blitz-utgaven hadde lagt og som bl. a. Alsaker og andre har akseptert. Tvert imot er den mildere siden det ikke utloves noen belønning, hvilket Blitz-utgaven gjør. Dessuten ble den ikke distribuert offentlig, men sendt til redaksjonene i et begrenset antall aviser. Det offentligheten har fått vite kommer fra avisene. Etter TV- radio presentasjon har plakaten vært gjengitt i vår publikasjon JA JA, NEI NEI nr. 8 1992 med kommetarer.

Det kan nevnes at butikker med morosaker har solgt plakater med ''Wanted Dead'' hvor man kunne sette inn bilder av seg selv eller andre. For tiden selges T-skjorter med teksten ''Drep de kristne''. En rock-gruppe har gjort seg verdensberømt ved innspillinger som inneholder oppfordringer til vold
og drap, etc. etc. Mot dette ligger verbet ''kverke'' nokså tynt an.

Motivene for å angripe oss bunner i våre anklager mot kristne organisasjoner og deres ledere om å løpe de rasistiske sionistenes ærend. Nærmest midt under julehandelen uttalte rabbiner Michael Melchior: ''.......Troen på Jesus er en annen religion. Det går ikke an å være kristen og jøde. Kristendommen er en annen vei til Gud og for jøder er den en AVGUDSDYRKELSE.......''. Denslags klare uttalelser gjør ikke inntrykk på dem som nå leder kristendommen og kirken mot avgrunnen.

Vi angriper også den rasistiske sionismen for vold og løgnaktighet. I nr. 9 1992 påviste vi at professor

Leo Eitinger har kolportert løgner i 47 år. Nr. 10 handlet om løgneren Simon Wisenthal. I nr. 11 kunne vi avsløre Wannsee-løgnene og fortelle at ingen av deltakerne ble stilt for retten og dømt. I nr. 12 brakte vi nyheten om svindleren Elie Wiesel som trakk 1 milion kroner ut av norske skattebetaleres lommer i et forsøk på å bekjempe ytringsfriheten. Hele holocaustmyten er produsert av de rasistiske sionister og Holocaust er den rasistiske sionistiske mafias pengemaskin. Dette er sakens kjerne.

Når det fremholdes kommer skrikene om nynazisme, om antisemittisme. Da blir gravsteder skjendet og hakekors malt på jødiske gravstener. For kort tid siden ble det malt hakekors på Menachem Begins grav. Av hvem? Jo,-av ultra-ortodokse jøder. De gjør det altså selv. For hvem skulle ha fordel av det? Ny-nazistene?

Jeg er ingen rasist eller antisemitt. Jeg ber for jøders omvendelse og frelse. Jeg ingen nazist. Jeg er
hverken nasjonalist eller sosialist. Jeg er ganske enkelt kristen. Men hva med motparten? Jackie Feinberg sto frem i TV og forkynte at ingen kunne være jøde uten å være født av en jødisk mor. Er dette rasisme eller ikke? Hvilke reaksjoner kan den vente seg som sier at ingen kan være norsk uten å være født av en norsk mor? At ingen kan være tysk uten å være født av tysk mor? Skal De, professor Jakhelln, engasjere Dem i spørsmål som har med rasisme å gjøre må det være en rimelig forventning at De ser på sistnevnte problemstilling før De fordyper Dem i bokstav-og begrepsfortolkninger om verbet ''kverke''. Særlig respektabelt er det ikke når stortingsrepresentanten Svein Alsaker setter sin

autoritet og prestisje inn for å begrense ytringsfriheten for enkelte utvalgte etter vaklende skjønn. Skulle jeg bli tillatt å velge overskrift i åndskampen mellom norske rasistiske sionister, deres lakeier og meg ville den lyde: ALFRED OLSEN BITER VERGELØS KROKODILLE!

Ellers er nå anmeldelsen mot Alfred Olsen pånytt henlagt (se side 36).

Her er svaret til den rasistiske sionistiske spyttslikker Oskar Skarsaune fra Det teologiske Menighets-Fakultetet, etter hans angrep på min person i bladet Lutherske Kirketidende.

Oskar Skarsaune ofrer mange ord på min person og Folkets Motstandsbevegelse, Det Kristne Alternativet!

Han harselerer uten å lykkes. Han nedvurderer, og heller ikke det lykkes. Hvorfor lykkes han ikke? Ganske enkelt fordi han unngår å ta opp sakens kjerne, sannhetsgehalten i min forkynnelse. Blir ikke Messias Jesus fornektet av de rasistiske sionister? Blir ikke Messias Jesus fremstilt som en bedrager født av en hore i Talmud? Blir ikke sanne kristne nektet å misjonere i Palestina, under trussel om hard fengselsstraff ? Når Skarsaune ønsker å hjelpe sionistene i Norge med penger, skjer da det til gavn for den kristne forkynnelsen og omvendelsen av vantro i verden? ( Her må tilføyes at Israelmisjonen ikke driver misjon i Israel, alle de milioner de får av staten går rett i de rasistiske sionistiske lommer som bestyrer det hele. Det finnes

ikke en statistikk som beviser at deres arbeid har ført til oppriktig omvendelse av jøder, tvertimot finnes nok av beviser for at de jobber for sionistene, som benekter at Jesus er den SANNE MESSIAS, for å sionistifisere de kristne i Norge. Disse karikaturer av ''kristne'' forteller ikke sannheten: nemlig at hvis jødene ikke tar imot Messias Jesus er de dømt til helvete).

Har det rasistiske sionistiske Mossad infiltrert den norske politietat, eller ikke? Er de kristne infiltrert av Mossad og de rasistiske sionistene, eller er de ikke? Representerer sionistene alle jødene, eller gjør de det ikke? Behersker sionistene norsk presse, forlag, norsk radio og fjernsyn gjennom sine norske løpegutter/-jenter, eller gjør de ikke ? Stenger redaksjonene for kritikk av den rasistiske
sionistiske mafia, eller gjør de ikke? Blir folk brennemerket og utstøtt når de forteller ubehagelige sannheter om sionistene, eller gjør de ikke? Hvem forkynner sannheten? Hvor befinner ytringsfriheten seg? Våre kristne brødre og søstre blir daglig drept i Palestina. Siden 1948 har Israel drept 6 millioner palestinere, og hva gjør Oskar Skarsaune? Han støtter sionistiske mordere og løgnere. Som nordmann og kristen skammer jeg meg over Oskar Skarsaune, en mann som frivillig har valgt å selge Messias Jesus til den rasistiske sionistiske fariseisme. For å kunne bekjempe slike forrædere mot den kristne lære har jeg skapt en kristen teokratisk politisk bevegelse, nemlig Folkets Motstandsbevegelse, Det Kristne Alternativet! som ikke kan tape i kampen for de evige kristne verdier, mot sionistisk løgn og hykleri. Jeg kjenner til at

Oskar Skarsaune, etter ordre fra mossad-agenten nr. 1 i Norge, herr Michael Melchior og herr Leif Røssaak fra den israelske ambassade i Oslo, skal starte seminarer på MF for å sverte og ødelegge oss med evindelige rasistiske sionistiske monologer, sammen med oss skal også den 2000 år gamle kristne Lære og Forkynnelse undergraves. (Det er kommet så langt at Det Nye Testamente blir betraktet som antisemittisk av sionistiske ''kristne'' og erstattet av Talmud.)

Med dette som bakgrunn utfordrer jeg alle lærere som underviser på MF til en debatt, dere med deres liberale teser overfor kristendommens fiender, og jeg med den Evige Kristne Lære slik den har eksistert i 2000 år og som de rasistiske sionister anklager for å være antisemittisk. En offentlig debatt vil klargjøre hvem av oss som tjener Messias
Jesus.

Siden den rasistiske sionistiske mafia har infiltrert den Kristne Kirke har de ikke gjort annet enn å melke den for penger. Hvert år samles det inn ca. 600 milioner kroner som går til fremme av det sionistiske diktatur i Norge. Tallet på jøder i Norge er nærmere 10.000 enn 900, som Oskar Skarsaune og DMT sier. Uforholdmessig mange sitter i profitable stillinger, så fattige er de ikke. De trenger ikke å utnytte naiv, norsk giverglede.

Her må vi kristne gjøre det helt klart at vi ikke akter å selge Messias Jesus for 30 sølvpenger til dagens rasistiske sionistiske fariseisme.

NB! Staten Israel har absolutt ingen legitimitet på grunnlag av judaismen.

VI FORDØMMER SATANISTEN, marxisten og Mossad-agenten SALMAN RUSHDIES hets mot verdens ledende religioner: Kristendommen, Islam og Judaismen.

Hans anti-religiøse propaganda er så provoserende ateistisk og materialistisk at den oppfordrer til SELVFORSVAR.

Hans syn er at alle mennesker skal påtvinges en sekularisert samfunnsstruktur der alle mennesker skal underkastes mammon.

Dermed fordømmer vi også UD for å ha invitert satanisten Salman Rushdie til Norge for å bidra til å HETSE mot religionen, og bruke millionbeløp til dette formålet. Pengene kunne ha vært brukt til andre formål, f. eks. hjelpe de arbeidsløse i Norge.

Ellers når det gjelder ytringsfriheten, er den fraværende når man forteller sannheten om den
internasjonale rasistiske sionistiske Mafia, og deres utbytting av alle folkeslag i verden.

VI ANKLAGER MASSEMEDIA FOR MEDVIRKNING TIL MASSEMORD PÅ DET PALESTINSKE FOLK.

Den løgnaktige og umoralske fremstilling av hva som skjer i Palestina avslører hvordan den rasistiske mafia jobber: - Villige tjenere av den sionistiske stat Israel, gift med sionister, innsettes som redaktører.

For å kamuflere sine hensikter sier de at de er for en palestinsk stat på samme måte som de er for en israelsk stat. Men den sataniske stat Israel har gjort det klart at noen palestinsk stat vil det aldri bli noe av, og den myrder palestinske kvinner og barn.

For å innbille folk at de føler noe i den anledning gråter massemedia krokodilletårer, for så å la det gå i glemmeboken.

Slik viser massemedia at de består av udemokratiske løgnere, moralske evnukker som støtter opp om den sataniske, rasistiske sionistiske mafia.

Alle artikler og innlegg til avsløring av den rasistiske sionistiske mafia refuseres slik at folk indoktrineres med en ensidig skjønnmaling av den sataniske, rasistiske sionistiske staten Israel.

Vi anklager massemedia for medvirkning til massemord på det palestinske folk.

ISRAELSK MASSEMORD PÅ DET PALESTINSKE FOLK ER EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEHETEN!
DIREKTESENDT, RITUELT FREDSTEATER.

At TV-overføringen av seremonien foran Det hvite Hus, hvor avtalen mellom Israel og PLO ble undertegnet, hadde stor psykologisk og dermed politisk virkning over hele verden er hevet over tvil. Det var velregissert, rituelt teater. En annen side av saken er hvor meget substans det inneholder, og hvordan det står til med moralen?

Palestinere oppnår et visst selvstyre i Gaza og Jeriko etter først å være fordrevet etter FNs foræring av deres landområder til Israel i 1948 og deretter å ha ligget under for israelsk okkupasjon i årtier.

Overført til norske, historiske erfaringer vil man kunne trekke denne parallellen:

La oss si at den tyske okkupasjon av Norge hadde vart i flere tiår hvoretter tyskerne hadde funnet ut at de måtte finne på noe for å berolige oss nordmenn og redusere sine okkupasjonsutgifter. I den anledning blir vi tilbudt et slags selvstyre i Finnmark samt i Halden med omegn. Bortsett fra visse områder som tyskerne betraktet som sitt til evig tid skulle etter et par år forhandles videre om administrasjonen av de øvrige områder. Spørsmålet er: - Ville en slik avtale ha noen mulighet for å bli varig godtatt av det norske folk?

Med god grunn tviler mange på holdbarheten av den avtalen som Arafat inngikk med Israel. Mange palestinere oppfatter fremdeles hele Palestina som sitt land, særlig de som ble drevet på flukt i 1948 og årene deretter.

De vil ikke la seg avspise med smuler, og deres talsmenn har ytret seg markant mot avtalen. De
betrakter Arafat som forræder mot det palestinske folk. Avtalen har oppstått av økonomisk nødvendighet for Israel og er basert på maktutøvelse. Endrer maktforholdene seg vil den være uten noen som helst verdi. Grunnlaget for den vellykkede, norske diplomatiske innsatsen er norske oljepenger som selvfølgelig fristet israelerne i en trengt situasjon.

At norske skatteytere kunne tenke seg en milliard og 400 millioner brukt til andre og mer nærliggende formål bryr ikke regjeringen seg om.

Oslo 28.11.92

SIONS VISES PROTOKOLLER:

Vårt Land opplyser den 26.11.1992 at jeg nylig skal ha stått for utgivelse av Sions Vises Protokoller. Det medfører ikke riktighet. Derimot har jeg utgitt en liten bok om den sionistiske frimurerlosjen B'nai B'rith og den rasistiske sionistiske mafias planer for overtagelse av verdensherredømmet.

Om protokollene er et falsum skal jeg ikke ta standpunkt til. Enhver kan jo lese den og danne seg sin egen oppfatning. Man trenger ikke å la seg belære av et partsinnlegg fra den rasistiske sionisten Dagfinn Rian (jobber for Israelmisjonen).

Imidlertid er det ganske oppsiktvekkende hvilke oppfylte forutsigelser man kan trekke ut av teksten når man tar i betraktning at den snart er 100 år gammel.

Hvem som benytter seg av vold i den åndskampen som raser illustreres best med følgende eksempel:

Da Ahmed Rami, Robert Faurisson, David Irving, Fred Leucher og Louis Farrakhan (de tre sistnevnte kom ikke p.g.a. sikkerhetsproblemet) var i Oslo i forbindelse med det møtet jeg hadde planlagt om den ''rasistiske sionistiske mafia og revisjonismen'' viste det seg umulig å skaffe seg møtelokale nettopp på grunn av voldstrusler (jeg ble personlig truet på livet flere ganger), og jeg siterer fra et brev som ble skrevet av en advokat på vegne av en hotelleier:

''........ Jeg nevner også at hotellets adm. direktør....

forleden fikk en anonym telefonhenvendelse med trusler om alvorlige represalier mot ham selv og hans familie hvis man tillot at dette arrangementet ble avholdt på hotellet......''. Da professor Robert Faurisson besøkte Stockholm ble han regelrett overfalt av rabulistiske aktivister til åpenlyst bifall fra rasistiske sionister, vist på svensk TV. Under et diskusjonsprogram om uroen i Tyskland foreslo en rasistisk sionistisk deltager å skyte motstanderne i knærne. Kjennsgjerningene taler for seg. Å fremstille seg som stakkars forfulgte uskyldigheter er et gammel og gement rasistisk sionistisk trick som har vært benyttet i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år, og som noen fremdeles biter på.

Mossad-agenten Salman Rushdie har blamert Islam og fornærmet 1 milliard muslimer. I ytringsfrihetens navn blir han forsvart av alle medier i Norge. Men ønsker man å kritisere den rasistiske sionistiske mafia aldri så lite stenger avisene sine spalter og tyr til løgn og forvrengninger, og man blir til og med dødstruet av drapskommandoer utsendt fra religiøse fanatikere i Israel.

Vi er blitt nektet å holde et demokratisk møte tre
forskjellige steder. Vi ble nektet å holde to møter på Youngstorget, samtidig ble vi nektet å demonstrere sammen med muslimske venner. Når det gjelder selve Al-Quds-demonstrasjonen , var jeg og Ahmed Rami invitert av muslimer til å være til stede. P.g.a. voldstrusler fra Blitz-miljøet, de truet med å angripe selve den islamske demonstrasjonen, valgte vi å forlate stedet av hensyn til våre muslimske venner. Dette illustrerer klart at Norge er et rasistisk sionistisk diktatur.

NY RASISTISK SIONISTISK GRUPPE I NORGE! FLERE PENGER FRA NORSKE SKATTEBETALERE TIL MOSSAD OG DEN RASISTISKE SIONISTISKE MAFIA!

Gruppen mot ''antisemittisme'' som Arve Faye Bisgaard har stilt seg i spissen for er ikke noe annet enn et nytt i rekken av rasistisk-sionistisk påfunn.

Det første Bisgaard gjorde allerede før gruppen hadde konstituert seg var å reise til Stockholm for å hente instruksjoner og planer fra nordens erke-sionist, Per Ahlmark. Denne angivelig rent ikke- jødiske gruppen er styrt av Mossad og den rasistiske sionistiske mafia, for hva hadde ellers Bisgaard hos ''svensken'' Ahlmark å gjøre når gruppen skal være norsk? Den internasjonale mossad-agenten og rasistiske sionisten, ''rabbiner'' Michael Melchior er selvfølgelig glad for initiativet. Fra før av har vi følgende pro-rasistiske sionistiske organisasjoner som presser norske skattebetalere for penger:

Det Mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim.

Den norske Israelmisjon.

Fellesinnsamlingen for Israel.

Felleskomitéen for Israel.

Hjelp jødene hjem.

Den internasjonale ''kristne'' ambassade i Jerusalem.

Den jødiske kvinneforening - WIZO.

Jødisk nasjonalfond i Norge.

Karmel-Instituttet.

Med Israel for ''fred''.

Ordet og Israel.

Shalom-gruppen i Oslo og andre grupper over hele landet.

ÆRLIG TALT: - hva skal nok en gruppe kunne utrette som ikke alle de øvrige gruppene har prøvd seg på hele tiden? Er ikke overfloden av allerede eksisterende rasistiske sionist-grupper i seg selv beviset for at selve Mossad står bak den nye, personifisert ved Mossad-agenten Per Ahlmark?

Hvor mange norske skattekroner har gått til de gruppene som eksisterer? Hvor mange skattekroner skal gå til de rike rasistiske sionistene fra arbeidsløse, gjeldsofre og andre trengende? Skal vi få lov til å mene hva vi selv finner ut eller skal også det sensureres av Mossad, betalt av norske skattebetalere?

KRISTNE FOR EU!

Vi kristne ønsker EU velkommen som et tegn på samling av alle kristne i Europa. Vi tar avstand fra enkelte individer som kaller seg ''kristne'', og som
betrakter EU som årsak til alt galt i verden. Disse individene har etter Kirkens lære ikke rett til å uttale seg i det hele tatt; de er å betrakte som vranglærere. Det er nå på tide å samle Europa, slik at vi europeere kan bestemme i eget hus og slippe å være lakeier for USA og dets interesser. CIA støtter motstandere av EU i alle europeiske land, inkludert Nei til EU - bevegelsen i Norge. Målet er at vi skal bli politisk, økonomisk og kulturelt lenket til USA. CIA har ved hjelp av det norske overvåkingspolitiet klart å stanse nesten all argumentasjon for EU. Nei-siden råder dermed grunnen nesten alene i den offentlige debatten, noe som selvfølgelig medfører fremgang på meningsmålingene.

Vi oppforder alle kristne til å bekjempe denne sabotasjen av fri meningsytring, og til å arbeide for fullt EU-medlemskap!

DEN RASISTISKE SIONISTISKE MAFIA EROBRER DET KRISTNE NORGE.

Nordmenn i ledende posisjoner innenfor kristne organisasjoner og publikasjoner har identifisert kristendommen med rasistisk sionisme. Mange forskrudde forestillinger innen religiøs forkynnelse har man måttet tåle, men dette er dramatisk nytt. ''Kristendommen hører uløselig sammen med sionismen, og dersom en ikke ser det, har en ikke forstått profetene.'' - ''Men bibelen lærer om sionisme.''

Disse og lignende uttalelser ble understøttet ved
den underkastelse under rasistisk sionisme som religiøse ledere foretok den 26.10.1992.

Direkte tilknytning til våre dagers rasistiske sionister og deres politiske mål, militær terror, mord på tusenvis av barn på Vestbredden, massakrer, atomopprustning, utpressing, løgnpropaganda, Mossad-terror, neglisjering av den nød og sultedød som ikke rammer dem selv, fornektelse av Messias Jesus, Jomfru Maria, våre kristne høytider, Evangeliene og den kristne Tro er uakseptabelt for de troende. Heretter må kirken derfor betegnes som:

DEN RASISTISKE SIONISTISKE NORSKE STATSKIRKE.

I en verden hvor titalls milioner mennesker lider og dør hvert år er de rasistiske sionistene bare opptatt av seg selv, av penger, av sine egne, selvforskyldte problemer og sine høyst subjektive fremstillinger av hendelser som er 50, 100, 200, 500, og for den saks skyld gjerne 3000 år gamle. Intet annet interesserer dem, og aviser, ukeblader, radio og TV flyter over av deres selvopptatthet. Støttet av Den rasistiske sionistiske norske Statskirke og norske, sionistiske lakeiorganisa-sjoner ledet av den israelske ambassadøren og rabbiner Michael Melchior i Bergstien, fokuseres det uopphørlig på de rasistiske sionistenes grense-løse klager og selvmedlidenhet, mens verre lidelser forties. For eksempel Gulag og masseutryddelsene i Sovjet som de rasistiske sionistene bærer et stort ansvar for.

Kjennsgjerningene taler for seg selv og lar seg ikke benekte. De står på trykk og kan avspilles fra bånd.
Deres egoisme er åpenbar for alle som ikke lukker øynene og stikker fingrene i ørene. Og nordmenn som identifiserer seg med dette gemene hykleriet er freidige nok til å betegne seg selv som kristne.

Fra Apostlenes gjerninger:

51. I hårde halser og uomskårne på hjerte og ører! I står alltid den Hellige Ånd imot , som eders fedre, således også I.

52. Hvem av profetene forfulgte ikke eders fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettfer-

dige skulle komme, han som I nu har forrådt og myrdet,

53. I som mottok loven gitt ved engler og ikke har holdt den!

MESSIAS JESUS ER VEIEN TIL HIMMELEN!

RASISTISK SIONISTISK FARISEISME

ER VEIEN TIL HELVETE!

Den kristnes holdning.

DE KRISTNE OG ISRAEL

''Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen, den som fornekter Faderen og Sønnen.''

Noen av dagens kristne er stilt overfor et samvittig-

hetsproblem på grunn den nåværende staten
Israel. Noen, følsomme for det jødene kaller det ''Hitlerske holocaust'', skyndte seg å anerkjenne denne staten, men noen nekter å gjøre det av to årsaker:

1) På grunn av at de har innsett uretten som er gjort mot det palestinske folk, som med vold er blitt jaget ut av sitt land.

2) Av årsaker forbundet med kristen tro og vitnesbyrd. Siden dette er et svært følelsesladet emne, egnet til å vekke sterke reaksjoner, må det på forhånd sies at problemet ikke er behandlet i en anti-semittisk ånd, men er fremtvunget av en lidenskapelig interesse for sosial og religiøs rettferdighet. Vi er for religiøs frihet for alle og hvor som helst, også i Israel, hvor vi håper at de flere millioner palestinere i eksil - kristne og muslimer - vil bli tillatt å vende tilbake av de israelske myndig-

heter, som nå nekter å repatriere dem på grunn av at de ikke er jøder.

For å klargjøre problemet må vi stille oss selv følgende spørsmål:

Hva betyr anerkjennelse av staten Israel for en kristen? Er det å anerkjenne ''fait accompli'' av dens tilstedeværelse i Palestina, eller legitimiteten av dens tilstedeværelse her idag? Når det gjelder dette ''fait accompli'', som en historisk begivenhet, kan man ikke gjøre annet enn å merke seg tilstedeværelsen i Palestina - og bare siden 1948 - av et politisk vesen, som de Forente Nasjoner - som en verdslig institusjon - gikk med på anerkjenne som ''staten Israel''.

Men hva med legitimiteten av denne tilstedeværelse på palestinsk territorium?

La oss ta et eksempel: En mann besitter et stjålet
objekt. Vi anerkjenner det faktum at dette objekt er i hans besittelse, men kan vi godta dette faktum ved å anerkjenne ''legitimiteten'' av det uten å begå en alvorlig urett?

På denne måten blir samvittighetsproblemet vi kristne i dag stilles overfor følgende:

Kan vi godta legitimiteten av staten Israel i Palestina? Når vi snakker om legitimiteten av en stat, henviser vi til en historisk rett i et bestemt land, i Israels tilfelle blir også en bibelsk rett fremsatt. Vi må derfor snakke om Israels historiske og bibelske legitimitet.

DEN HISTORISKE LEGITIMITET

En kan ikke finne historiske argumenter som er

tilstrekkelig gyldige til å rettferdiggjøre en israelsk stat i Palestina i det 20. århundre.

Dette landet tilhører palestinske innbyggere, slik alle land tilhører sine egne innbyggere. Fire milioner palestinere krever sine legitime historiske rettigheter over den palestinske jord. Disse rettighetene er før-Bibelske, og Bibelen nevner Palestina og palestinerne. Deres kriger mot de jødiske angriperne er kjente (1 Samuel 28).

Før Jesu komme prøvde jødene flere ganger å skape en israelsk stat i Palestina på palestinernes bekostning. Denne staten tok form av et kongedømme ca. 1000 f. Kr. Men etter mindre enn hundre år ble kongedømmet delt i to: Nordriket i Samaria og Sørriket i Judea. Senere forsvant begge riker. Det første ble ødelagt av assyrerne i 722 f.Kr.,
200 år etter sin opprettelse, mens det andre ble utslettet i 586 f. Kr. ved den babylonske invasjonen, ca. 400 år etter at det ble opprettet. Jødene ble deretter landforvist til Babylonia, og bare et lite antall av dem ble igjen i landet. De opprinnelige innbyggerne, palestinerne, ble derimot boende i Palestina. Det jødiske kongedømmet gjenoppstod ikke før med Herodes den store i år 37 f. Kr. Ca 100 år senere, i år 70 e. Kr., ble dette kongedømmet erobret av Titus" romerske tropper. En del jøder (noen få tusen), hovedsakelig fra Jerusalem, ble tatt som krigsfanger av romerne. I denne forbindelse er det viktig å påpeke at jødiske bosetninger allerede før år 70 fantes i hele det romerske imperium. I Alexandria alene bodde det over 1 million jøder. Etter oppstanden mot romerne i år 135 var det først og fremst Jerusalem-jødene som ble fordrevet, og det var mange nok igjen i Palestina til å sette opp et religiøst senter - riktignok ikke i Jerusalem. Landets opprinnelige palestinske befolkning ble tilbake.

Nesten 2000 år senere, i 1948, ble det opprettet en ny israelsk stat i Palestina. Denne staten gjorde krav på landet, på bekostning av palestinerne, som alltid hadde bodd her. Jødene, som vendte tilbake i store mengder fra hele verden, kastet ut palestinerne med voldelige midler. Disse måtte forlate sine hjem under tragiske omstendigheter. De ble landsforvist til de omkringliggende arabiske land, der de måtte bo i telt under elendige forhold. Stormaktene var behjelpelige ved den jødiske innvandringen til Palestina, mens palestinerne ble tvunget ut. 14 mai 1948 ble så staten Israel proklamert. Et kvarter etter proklamasjonen ble
staten anerkjent av stormaktene, som om Palestina og palestinerne aldri hadde eksistert.

Likevel er de historiske bevisene på det klare og overveldende ( Bibelsk: 4. Mosebok Nb. 13,21 - sosialt, kulturelt, folkloristisk, gamle og samtidige palestinske penger, osv.).

Vi legger merke til at de som støtter Israel har dårlig samvittighet overfor jødene, og for å lette sin samvittighet stemte de for en jødisk stat i Palestina. Men det kan ikke skapes rettferdighet ved å nekte palestinerne deres legitime rettigheter til fordel for andre. Som før nevnt: Man kan ikke disponere over noe som tilhører en annen. For å ta et eksempel: En amerikaner eller en nordmann, for eksempel, har ikke rett til å disponere over palestinsk jord, som selvsagt ikke tilhører ham. Et spørsmål kan dermed stilles til dem som vil tilfredsstille sin egen samvittighet ved å plassere jødene i et jødisk hjem-

land: Hvorfor ikke gi dem et stykke av ens eget land, europeisk eller amerikansk, som de så kan disponere fritt? Det vanlige svaret er å bringe frem en ''bibelsk legitimitet''. Ifølge denne har israelerne en bibelsk rett til Palestina. På denne måten blir vi flyttet fra en historisk til en åndelig, eller teologisk, plattform, og dette ofte av mennesker som ignorerer Bibelen og teologien. På denne måten krever man av oss at vi som kristne må anerkjenne at sioniststaten Israel har en bibelsk rett. Dagens apostler oppfordres til å vitne i favør av slike som åpent benekter at Jesus er Messias, og som venter på en annen Messias. Denne oppfordringen blir fremlagt i den hellige Bibels navn. Dette er et alvorlig samvittighetsproblem. For judaismen er hverken en rase eller et geografisk land, men en religion
som finner sin fullkommenhet i Jesus Kristus.

Sett fra et kristent synspunkt er det like absurd å anerkjenne en jødisk stat for jøder, som å anerkjenne en kristen stat for kristne.

DEN BIBELSKE LEGITIMITET

Mange kristne støtter Israel fordi de, i god tro, mener at de hjelper Guds utvalgte folk til å reise tilbake til det lovede land. Vi synes derfor det er viktig å minne dem om hvem som er Guds folk og hva som er det lovede land sett i lys av Evangeliet.

DET LOVEDE LAND

Palestina er ikke et land som av Gud er lovet bort til dagens israelere. Grunnen til det er følgende:

1) Det lovede land er et åndelig symbol, ikke en geografisk realitet.

2) Løftet ble gitt på visse betingelser.

DET LOVEDE LAND ER ÅNDELIG:

Gud lovet Abraham og hans etterkommere et land. Men begrepet ''det lovede land'', som ment av Gud, ble gjennom alle århundrer forklart av Bibelen på denne måten: Det skulle til slutt komme som en åndelig realitet, ikke som et geografisk sted. Derfor sier forfatteren av Hebreerbrevet: Ved tro oppholdt han (Abraham) seg som utlending i det lovede land som i et fremmed land, idet han bodde i telt sammen
med Isak og Jakob, medarvingene til det samme løfte, for han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper av (Hebr. 11,9 - 10). Landets åndelige karakter har sine røtter i det Gamle Testamentet. Således var Levi stamme ikke ment å få noen del av det palestinske land. Gud var deres del. Bibelen sier om dette: Men til Levi stamme gav Moses ingen arv: Herren, Israels Gud, er deres arv, således som han hadde sagt til dem (Jos. 13,33). Dessuten sier salme 36,37 at de ydmyke og rettskafne skal arve jorden, og vi kan ikke si at alle israelere som lever i Palestina i dag er ydmyke og rettskafne. Videre kan vi finne disse egenskapene hvor som helst. Jesus forklarer denne kjennsgjerningen ved å si at Guds rike ikke er av synlig eller politisk art, men at det finnes i den troendes hjerte. Når fariseerne spurte ham om når Guds rike ville komme, visste han at de mente det universal-politiske sionistiske keiserriket. Han svarte: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øyne, heller ikke skal de si: Se her eller der er det! For se, Guds rike er inne i eder (Luk. 17,20 - 21).

I moderne judaisme finner vi mange rabbinere som understreker det lovede lands åndelige dimensjon. Følgende utsagn av den store rabbi Jonathan Eybeschutz er typisk: Det er skrevet: I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders gud (Esek. 36,28). Gud lovet Abraham å gi ham Kanaans land. Men da Sara døde hadde han ikke noe land å begrave henne i. Hvordan var så løftet oppfylt?

Det er to land som bærer Israels navn: Israels land i Himmelen, og Israels land på jorden. Det hellige
land er det himmelske land, hvor det hellige slott finnes, hvorfra overflod av sannhet og visdom springer ut. Det er dette åndelige land som er blitt lovet våre fedre, og ikke den materielle jord (Le Royaume de Dieu et le royaume de Cesar, av rabbi Emmanuel Levyne). Som vi videre skal se er Abrahams avkom, som er det lovede lands arvinger, også medlemmer av en åndelig slekt. Denne åndelige arv har altså ikke noe å gjøre med slektslinjer i biologisk forstand, men avhenger av troen på Jesus. Paulus sier: Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger etter løfte (Gal. 3,29). Således kan ikke jødene, som nekter å anerkjenne at Jesus er den sanne Messias og uttrykkelig venter på en annen Messias, av en kristen bli betraktet som Abrahams ætt, ei heller som arvinger til det lovede land, enten det nå er

åndelig eller geografisk.

LØFTET ER BETINGET

Gud fratok jødene arven allerede før Jesu komme. For landet ble lovet på betingelse av trofasthet mot pakten. Betingelsene ble ikke innfridd, og pakten ble på denne måten ødelagt av jødene, og ikke av Gud, som da forkynte opprettelsen av en ny pakt. Denne nye pakten blir fremdeles fornektet av jødene.

BETINGELSEN:

Forutsatt at landet er geografisk, må vi ikke glemme at det er blitt lovet på bestemte vilkår. For Moses
sa til jødene: Dersom du ikke gir akt på å holde alle ordene i denne lov......da skal Herren sende uhørte plager over deg og uhørte plager over din ætt.....Konjunksjonen ''dersom'' fastslår med tydelighet betingelsen. Moses tilføyet så: Dersom du ikke frykter dette herlige og forferdelige navn:Herren er din Gud.....således skal Herren nu glede seg ved å forderve eder og ødelegge eder, og de skal rykkes opp av det land du kommer inn i og skal ta i eie (5 Mos. 28,58-63). I tilfelle utroskap er det klart at utkommet av løftet er helt annerledes, og det som da er lovet jødene er forferdelige plager for dem og deres slekt, såvel som fordrivelse fra landet. Dette er paktens vilkår.

FORRÆDERIET

Jødene overholdt ikke alle ord i denne pakten, slik Moses ba dem gjøre. Bibelen sier rett ut at de forrådte Gud ved å tilbe avgudsbilder fra nabolandene, som ikke kjente Gud. De etterlignet til og med deres skikker og ofret sine barn til disse gudene, istedenfor å prise Gud. Dette er en av årsakene til profeten Elias opprør da Jeriko ble gjenoppbygget til prisen av menneskeofringer til Baal (1 Kongebok 16,30-34, henviser til Jos. 6,26). Salme 106 forteller om de mange utslagene av Israels utroskap: De gjorde en kalv ved Horeb...... De glemte Gud, sin frelser......og de bandt seg til Baal-Peor....men de blandet seg med hedninger og lærte deres gjerninger, og de tjente deres avguder..... og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene (dvs. avgudene), og de utløste uskyldig blod, sine
sønners og sine døtres blod. Dette er grunnen til at profetene ropte ut sin fordømmelse av forræderiet og kunngjorde Guds vrede over Israel: Hør dette, I høvdinger over Jakobs hus og I dommere for Israels hus, I som avskyr rett og gjør det kroket alt som er bent, I som bygger Sion med blod og Jerusalem med urett!......og sier: Er ikke Herren midt iblandt oss? Derfor skal for eders skyld Sion pløies som en aker.....(Mika 3,9-12). Esaias profeterte også mot Israel ved å si: Hør, I himler, og lytt til, du jord! For Herren taler: Barn har jeg oppfødd og fostret, men de er falt fra meg. En okse kjenner sin eiermann, og et asen sin herres krybbe. Israel kjenner intet, mitt folk forstår intet. Ve det syndige folk, det folk med tung misgjerning, den yngel av ugjerningsmenn, de vanartede barn! De har forlatt Herren...............

(Esaias 1.2-4).

AVSKAFFELSEN AV DEN
GAMLE PAKT,

OG OPPRETTELSEN AV DEN
NYE PAKT:

Etter å ha fordømt Israels forræderi, erklærte Gud, ved å tale gjennom Jeremias, at pakten var opphevet av jødene, og forkynte opprettelsen av en ny pakt. Den skulle ikke være lik den gamle, siden den troendes del er Gud selv, og ikke noe land: Se, dager kommer,sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens
land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter.....(Jeremias 31,31-33). Det er helt tydelig at denne nye pakten er forskjellig fra den som ble avskaffet, siden den ikke ville være ''som den pakt jeg opprettet med deres fedre''. Forskjellen ligger i den kjennsgjerningen at den nye pakten ikke lover jødene noe geografisk land. Istedet kommer hvert menneske som tror på Jesus, grunnleggeren av den nye og universelle pakt, til å få del i Gud. Jødene avviser fremdeles Messias Jesu pakt fordi den ikke lover dem noe geografisk land, eller tilstår dem det privilegium å etablere det verdensomspennende sionistiske keiserrike de ønsker å opprette,

DET UTVALGTE FOLK

Guds valg falt aldri på den jødiske nasjon som mange fremdeles tror. Bibelen sier i virkeligheten at Gud valgte en mann, Abraham, som var araméer, og ikke jøde, for det fantes ikke noen israelsk nasjon før Abraham. Det er derfor galt å tro at judaismen er en rase. Moses understreket dette ved å si til jødene: ''Da skal du ta til orde og si for Herrens, din Guds åsyn: Min far var en omvankende araméer....(5 Mosebok 26,5). Meningen med Abrahams kall var dannelsen av et sosialt miljø for å ta imot Messias. Guds mening var ikke å velge et folk av politiske grunner, men for å sende Messias, ''som kom til sitt eget'', og hans egne tok ikke imot
ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn (Joh. 1,11-12). I følge kristen teologi er derfor Guds folk internasjonalt og bygger på troen på
Jesus.

Tidligere hadde Jesus sagt til jødene: ''for tror I ikke det er meg (Messias), da skal I dø i eders synder (Joh. 8,24). Videre sa ham til dem: ''Var Gud eders far, da elsket I meg.... I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster'' (Joh. 8,42-44). Hva forteller vi dem i dag? I henhold til Bibelen er Jesu disipler de sanne jøder og Kirken det ekte Israel. Fordømmer ikke Jesus hebreerne som falske jøder og synagogen som satans hus? (Joh. åp. 2,9-3,9). Dette er grunnen til at Paulus sier: ''Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt (Gal. 3,29). Han inviterte derfor jødene til å ''omvende seg'' ved troen på Jesus, for derved å bli medlemmer av Guds folk (Rom 11,23). Det er derfor ikke tale om å forkaste jødene som mennesker, men Israel som stat. Jødene er tvert imot invitert til å tre inn i Jesu hjord for å bli

en del av Guds universelle folk! Kristen nestekjærlighet forbyr oss å la dem begraves i sine egne feil ved å oppmuntre dem til å tro at de er Guds utvalgte folk, tilbake i det lovede land. For vi må forstå at jødene, som fremdeles benekter at Jesus er Messias, bærer i seg Antikrists særegne karakter. Som forkynt av Johannes: ''Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er Antikristen (1 Joh. 2,22). Kristne og muslimer anerkjenner Jesus som Messias. Vi finner også tilhengere av Jesus i buddhismen og hinduismen. Gandhi snakket ofte om sin beundring for ham og om sin skuffelse over kristne: ''Gi meg
Jesus Kristus, og behold de kristne for dere selv!'' Johannes' profeti om Antikrist kan ikke ha gyldighet for dem som tror at Jesus er Herren, men derimot for dem som fornekter hans messianisme. Antikrists særegne karakter kan bare finnes hos jødene, som bent frem fornekter Jesus, og som venter på en annen Messias, nemlig Antikrist.

Vi må ikke bli forbauset over denne radikale forandringen i jødenes skjebne, og la oss huske hva Jesus sa da en romerske offiser uttrykte sin tro på ham: ''Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelens rike; men rikets barn (Israel) skal kastes ut i mørket....(Matt. 8,11-12). Begrepet ''det utvalgte folk'' ble derfor, med Jesu komme, forandret fra å gjelde et fanatisk stammefolk til å bli en internasjonal realitet. I teksten ovenfor fordømmer Jesus ''rikets barn'' (Israel) fordi de vil forstå judaismen på en politisk og rasistisk måte. Dette er årsaken til at Jesus nektet å bli konge i en jødisk,

politisk stat: ''Mitt rike er ikke av denne verden'', sa han. Mange jøder anklager ham fremdeles fordi han ikke ville lede den sionistiske bevegelse mot romerne. De mener at hvis han hadde vært en ''god jøde'' ville han ''forstått og hatt medlidenhet med de jødiske menn, kvinner og barn som hadde gitt ham sin tillit på grunn av hans overnaturlige krefter. De håpet, akkurat som Judas Iskariot, at han ville bruke disse kreftene til å tjene Israels politiske kongedømme, herav deres skuffelse og sorg. Johannes forteller oss hva som skjedde etter underet med de 5000 som ble mettet i ørkenen: Da Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem og
opp i fjellet, han selv alene (Joh. 6,15). Motsetningen mellom Guds rike og Israels rike er tydelig i Jesu tale, der han anklager sønnene av det sionistiske rike ved å dømme dem til å kastes ''ut i det ytterste mørke'' (Matt. 8,12). En av sidene ved konflikten er rikets universalitet. For Jesus betyr universaliteten alle troende menneskers inntreden i Guds rike, uavhengig av deres rase eller språk. Men for jødene betyr det at de er førsterangs borgere, og at de er forbeholdt universelle privilegier. Allerede hundrevis av år før Kristus hadde profetene utvidet utvelgelsen til å gjelde folk av alle raser. Gud talte gjennom Esaias 800 år f.Kr., og sa: .......'' den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål.....også av dem vil jeg ta meg nogen til prester, til levitter, sier Herren'' (Esaias 66,18-21). Dette valget av religiøse prester blant ikke-jødiske nasjoner er et ubestridelig bevis på ektheten av Jesu Kristi universelle presteskap. Hvilken konklusjon kan vi trekke? Paulus svarer:

''Hvorledes altså? Det som Israel attrår det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det (Rom. 11,7). Med de utvalgte menes Jesu disipler.

ISRAEL: ET TEGN I TIDEN

Siden jødene som er samlet i Palestina fra alle kanter av verden ikke er Guds folk tilbake i sitt lovede land, hva er da den profetiske mening med gjenopprettelsen av en israelsk stat? Det er ''et tegn i tiden.'' I religiøse kretser er det ofte snakk om ''tegnene i tiden'', uten at det er presisert hvilke tider som menes med uttrykket ''tidenes ende''.

Jesus talte om disse tidene ved å si: ''Jerusalem
skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende (Luk.21,24). Tidene det er snakk om er derfor tidenes ende for hedningene, og Israel er et tegn på slutten av den tid som er utmålt for dem. Etter at Jesus kom ned til jorden er de hedninger, som benekter at Jesus er Messias. Denne fornektelsen gjør dem til et symbol på hedenskapet i alle dets aspekter. Dette er Antikrist. Da jødene forbød apostlene å snakke om Jesus, ba apostlene til Gud ved å si: '' .......ja i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk......''(Ap.gj. 4,27). Ordet ''mot'' avslører det Antikrist-sinnelag som bor i Israels folk. Dette sinnelaget var aktivt allerede før opprettelsen av en jødisk stat. Dette er årsaken til at Johannes sier at Antikrist skulle komme i fremtiden (den jødiske stat), men at Antikrists ånd, som er fornektelsen av Jesus, allerede var i verden

på hans tid, i jødene som motarbeidet Kristi apostler.......... ''og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud, og dette er Antikristens ånd, som de har hørt kommer, og den er allerede nu i verden (1 Joh. 4,3). Dette er, i følge Paulus, den ''lovløshetens hemmelighet som alt er virksom, og som skulle manifestere seg med styrke ved Antikrists tilsynekomst, han som Paulus kaller ''fortapelsens sønn'' (2 Tess. 2,17). Ved tidenes ende vil det åpenbares for hedningene at Antikrist vil vise seg ''og gjøre store tegn og under'', slik som Jesus sa: ......''så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig'' (Matt. 24,24).

Jødene vil ha oss til å tro at Israels gjenoppstandelse er et ''stort tegn'' og en oppfyllelse av profetiene i
det Gamle Testamente. Men vi vet at profetiene som de trekker frem handler om jødenes tilbakekomst fra eksilet i Babylonia i det sjette århundre f.Kr.

Vi må ikke la oss bedra på dette punkt. For nettopp nå er tiden inne til å forstå profetiene i Det Nye Testamente angående slutten av hedningenes tid, før Jesu tilbakekomst. Vi vil oppdage hvem disse hedningene er. Jesus sa om denne tiden: ''Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn....''(Matt. 24,15). Johannes taler på den annen side om Antikrists gjenopptreden. (Joh. åp. 17,8).

Dette vil hende i de ''helliges leir'', eller det hellige land, Palestina, og særskilt i den ''elskede by'', hvor det ifølge Johannnes åpenbaring er Satan, og ikke Gud, som skal samle Antikrists tilhengere fra alle verdens kanter til kamp, ikke for å skape fred (Joh.åp. 20,7-9).

Gjenopprettelsen av staten Israel, hvis borgere kommer ''fra verdens fire hjørner til det hellige land'', er et tegn på de apokalyptiske tider. Dets nærvær gir forvarsler om den forkynte Antikrists komme. Nå er tiden inne til å forstå Johannes gåte: ''Her er visdommen. Den som har forstand, kan regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall.....''(Joh.åp. 13,18). Dette er Antikrist.

DEN KRISTNES HOLDNING.

Hva må så bli den kristnes holdning overfor den nåværende israelske stat? Tiden for meditasjon er kommet, for dermed å kunne bruke disse ord som av Åpenbaringenes bok er rettet til dem som fremdeles vil være Jesu vitner: ''Og de sier til meg:
Du skal atter spå om mange folk og ætter og tunger og konger '' (Joh.10,11). Når Gud i våre apokalyptiske tider har sendt en befaling til sine apostler, hvor han igjen ber dem om å profetere imot hans fiender, så er det fordi de fleste apostlene er bedratt av Antikrist, som de ikke gjenkjenner. Istedenfor å true ham har de etablert gode forbindelser med ham.

Johannes åpenbaring minner dem derfor om deres plikter som apostler og Jesu vitner: Etter å ha tiet stille, må de igjen bære vitnesbyrd og tale imot Kristi fiende: Israel. Da Kristus kom ble han ikke mottatt av sitt folk. ''Hans eget folk'' tar i dag imot Antikrist.... Ingen kristne kan anerkjenne legitimiteten av en israelsk stat i Palestina uten å fornekte seg selv som kristne, for ved å gjøre det, innrømmer de samtidig at Kirken ikke er det sanne Israel og at Jesus ikke er Messias.

Jesus sa: ''Ingen kan tjene to herrer.''

Vi kan ikke tjene Jesus Kristus og Israel på samme tid. Vi kan ikke beholde vårt vitnesbyrd om Jesu Kristi sanne messianisme uten å fordømme Israels falske messianisme. Dette vet jødene. I en så viktig sak er taushet og nøytralitet et tegn på lunkenhet: ''Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm; gid du var kald eller varm! Derfor, da du er lunken, vil jeg utspy deg av min munn'' (Joh.åp. 3,15). Det må derfor gjøres et valg, og vi skal bli dømt i samsvar med våre gjerninger. Det er ikke ved å anerkjenne Israel at en kristen forblir sitt vitnesbyrd tro, men ved å innby jødene til å anerkjenne Jesus.

Paver som har satt seg kraftig imot den rasistiske sionistiske mafia og deres anti-kristne aktiviteter.

Sylvester I. Gregor I. Gregor VIII. Benedict XIII. Julius III. Paul IV. Pius IV. Pius V. Gregor XIII. Clement VIII. Aleksander VIII. Benedict XIV. Pius VII. Leo XIII. Benedict XV. Honorius III. Gregor IX. Innocent IV. Clement IV. Gregor X. Nikolas IV. Johannes XXII. Urban V. Martin V. Eugenius IV. Calistus III. Paul III. Julius III. Pius IV. Sixtus V. Paul V. Urban VIII. Alexander VII. Innocent XII. Clement XI. Innocent XIII. Clement XII. Clement XIII. Pius VI. Pius VII. Leo XII. Pius VIII. Gregor XVI. Pius IX. Pius X. Pius XI.

Kirkefedre, teologer og lærde som med sine skrifter advarte oss kristne mot den rasistiske sionistiske mafia:

Alfonso de Vallodilid: Batallos de Dios.

Alonzo de Spina: Fortalitium fidei.

St. Ambrose: De Tobia.

Amolon: Epistola seu liber contra Iudaeos.

Ariston de Pella: Altercatio contra Iason et Papiscus.

St. Augustine: Oratio adversus Iudaeos.

Bede: Geistlige historier.

St. Bernard av Clairvaux:

Det andre korstogs prekener.

Cedrenus: Disputatio contra Iudaeos.

Commodian: Instructiones adversus gentium Dios.

Gibert Crepin: Disputatio Iudei cum christiano de fide christiana.

Ciprianus Carthagensis: De Catholicae ecclesiae unitate.

St. Cyril: S. Baron, Den russiske jøde.

Dagobard: De Insolentia Iudaeorum.

Eusebius: Demonstratio evangelica; Preparatio evangelica.

Evagrius: Altercation av Simon og Theophilus.

Francisco de Torrejoncillo: Continela contra Judíos.

Gregory av Nyssa: Testimonium adversus Iudaeos ex testere Testamento.

Isodoro av Sevilla: De Fide Catholica ex votere et novo Testamento.

St. Jerome: Epistolae.

Jerome de Santa Fe: Hebreomastyx.

St. John Chrysostom: Taler og skrifter.

S. Justin Martyr: Dialog med Thyphon;

Brev til Diognetus.

Justinianos: Noveller.

Lactantius: Divinæ Institutiones.

Simone Maiol: Dierum canicularium.

Nicolas de Lyra: Postilla; De Messia.

Paulo de Santa Maria: Undersøkelse av den hellige Skrift.

Paulo de la Caballeria: Tractatus zelus Christi contra Iudaeos, Saracenos et infideles.

Pierre de Blois: Liber contra perfidia Iudaeorum.

Pierre de Cluny: Tractatus adversus Iudaeorum inveteratam duritiam.

Pfefferkorn: Hostis Iudaeorum.

Theophanus: Contra Iudaeos.

I 2000 år har den Universelle Kristne Kirke advart oss kristne.

I Amerika førte Benjamin Franklin sin forgjeves kamp mot den rasistiske sionistiske mafia. Han tok opp kampen mot jøders innvandring. I en stor tale i den amerikanske kongress i 1787 uttalte han blant annet:

...............Mine herrer! Denne større fare er jødene.

I hvert land hvor jøder har slått seg ned i større antall har de alltid senket det moralske nivå, de har innført sin handelsånd. De har avsondret seg og aldri latt seg assimilere. De forhåner den kristne religion som denne nasjon bygger på, og ved mostand mot dens forskrifter har de forsøkt å undergrave den. De har opprettet en stat i staten.

Har man imidlertid motarbeidet dem noe sted, har

de satt alt inn på å ødelegge dette land finansielt, slik som tilfellet er med Portugal og Spania.

.............De er vampyrer, og vampyrer kan ikke leve på vampyrer. De kan ikke eksistere alene, de må vegetere på nakken av de kristne og andre folk. Hvis dette folk i det foreliggende forfatningsutkast for De forente Stater ikke blir utelukket fra vårt land, da vil de i løpet av mindre enn 200 år strømme inn i slike mengder at de behersker og sluker landet.

Jeg advarer Dere, Mine herrer.

Hvis vi ikke for alltid utelukker jødene, da vil deres barns barn forbanne dere i deres graver!

.......Selv om de lever ti generasjoner blant amerikanere, så vil de ikke bli amerikanere..........
De er en trussel mot dette land, når man tillater dem å komme inn...........

I Norge førtes før 1851 den samme forgjeves kamp av de få som forstod betydningen av dette skjebnesvangre spørsmål. Gunnlovens bestemmelse om at jøder ikke hadde adgang til riket, var ikke en helt tilfeldig bestemmelse, men sikkert satt der etter en grundig overveielse av menn som forstod det store ansvar som var forbundet med å holde et helt folks skjebne i sin hånd.

I forbindelse med opphevelsen av denne paragraf i vår grunnlov i 1851, uttalte stattholder Severin Løvenskiold:

''Jeg anså ikke dengang (1814) innlemmelse av det fremmede jødiske element i vårt folk, i vår stat, som

gavnlig, men tvertimot, fra flere synspunkter betraktet, utilrådelig. Denne min anskuelse er ikke alene uforandret, men den er bestyrket av de siste 37 års mange europeiske begivenheter, hvori vitterlig jøder, især jøders penger, har utøvet en vesentlig innflytelse.''

Det er ingen som helst tvil om at denne forandring i vår grunnlov har hatt skjebnesvangre følger for vårt folk. Ikke minst er det iøynefallende, når det gjelder senkningen av handelsmoralen.

Den rasistiske sionistiske mafia har i dag gjort Norge til et diktatur, dette takket være en svekkelse i den kristne folkekarakteren som man kan iaktta i dag.

''Vi må forby den fordervelige lidelse og kreftfremkal-
lende ågerslange, som har eksistert i 60 år i Firenze, styrt av den hatefulle - Gudshatere - Hebraiske sekt.''

Girolamo Savonarola

''Det må ikke bli tillatt jøder å beholde hva de har fått i besittelse p.g.a. deres åger.''

St. Thomas Aquinas.

Nesten alle store personligheter i verdenshistorien har advart oss mot den rasistiske sionistiske mafias utbytting av folket gjennom sin ågerviksomhet. Her er noen navn:

Cicero, Churchill, Bismarck, Céline, G.K. Chesterton, Dostojevskij, Gogol, T. Jefferson, R. Kipling, A. Pusjkin, Seneca, Leo Tolstoj, Holberg,

Wagner, Voltaire, Mark Twain, A. Solzhenitsyn, Ezra Pound, Montesquieu, F. Liszt, C. Lindbergh, St. Juan av Capistrano, V. Hugo, Hemingway, Lord Byron, H. Belloc, etc. ect.

Fra tidenes morgen har den rasistiske sionistiske mafia fått sine motstandere:

Abd al - Quadir al Jilani, al Fath ar Rab - bani wal-Faid ar - Rahmani (Arabia, 545 e. Kr.):

''Jødene, som bor spredt over hele verden og dog holder fast sammen, er listige, menneskefiendtlige og farlige skapninger som man må behandle som giftige slanger - nemlig, så snart de viser seg, å sette hælen på deres hode, hvis man lar dem bare et øyeblikk heve hodet, da vil de uten tvil hugge, og deres bitt er dødbringende.''

Cæsar (d.år 43 f. Kr.):

I en rettssak i Rom var Cæsar forsvarer for den ene part. Under sitt forsvar trådte han plutselig hen mot dommeren og sa: ''Jeg vil nå snakke så lavt at bare dommeren hører meg. For denne foraktelige jødiske hop bekjemper enhver anstendig romer. Forakter man dem imidlertid i republikkens interesse, så lager de stor ståhei. Da opptrer de i folkeforsamlinger og hisser massene mot oss.''

Napoleon I:

''Den jødiske nasjons streben går helt siden Moses ut på åger og pengeutpressing.''

''Den franske regjering tør ikke se med likegyldighet

på hvorledes en lavtstående, degenerert og dårlig nasjon tar i besittelse de to gamle og vakre Elsass-departementer. Man må betrakte jødene som nasjon, ikke som sekt. Det er en nasjon i nasjonene. Jeg skulle være tilbøyelig til i hvertfall for en tid å frata dem retten til å utstede hypoteklån. Det er for ydmykende for det franske folk å føle seg forpliktet overfor denne laveste av alle nasjoner. Hele landsbyer er gjennom jødene fraranet sine eiendommer. De har innført livegenskapet igjen. Det er rene ravneflokker. Siden Moses er jødene forenet som åger- og undertrykkerfolk. Hos de kristne finnes ikke noe liknende. Blandt dem er åger unntagelse og ille ansett.''

Thomas Carlyle:

''Bare handel med penger , gull, juveler og kledebon; materielt eller åndelig - til den sanne rikdom har de (jødene) ikke bidratt noe.''

Den tyske filosof Fichte:

''I nesten alle europeiske land vokser det frem en mektig fiendtligsinnet stat i stadig krig med alle andre, og som på mange måter utøver et voldsomt trykk på samfunnene. Det er jødedommen.''

Ludvik Feuerbach:

''Utilitarismen - nytelse - er jødedommens høyeste prinsipp. Deres prinsipp, deres Gud, er verdens praktiske prinsipp: Egoismen, og til og med egoismen i form av religion.''

Werner Sombart:

''Judaisme og kapitalisme er identiske.''

Theodor Momsen:

''Jødene er dekomposisjonens ferment.''

Fredrik den Store:

''Hvor det hersker orden, der har jøden intet å håpe.''

Merovingerkongen Guntram:

''Ve over jødefolket, ti det er slett og troløst og alltid i sitt hjerte fullt av arg list.''

Som De kan se var det med god grunn at våre Eidsvoldsmenn med Nicolai Wergeland i spissen, satte seg mot den rasistiske sionistiske mafia.

Og det er med god grunn at også vi i Norge må reise oss til kamp mot det rasistiske sionistiske diktaturet i dag. Derfor skapte vi kristne soldater en bevegelse:

FOLKETS MOTSTANDSBEVEGELSE,

DET KRISTNE ALTERNATIVET!

Krisehjelp mot antisemittiske,

rasistiske sionistiske overgrep!

Pb. 2833 Tøyen, 0608 Oslo, Norge.

Her er dens politiske program:

Guds og menneskers sataniske fiender, representert ved marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme og rasistisk sionisme i samarbeid med den inter-nasjonale frimurerorden har infiltrert Kirken i den hensikt å ødelegge vår kristne sivilisasjon og erstatte den med den materialistiske livsfilosofi og mammonisme. Vi ekte troende og vi som følger vår Herre Jesus Kristus har til hensikt å erklære hellig krig mot Guds fiender i vår universelle Kristne Kirke og vårt samfunn, med det mål å hindre avkristning og på denne måten sørge for at folk blir virkelig fri. Slutt deg til oss i dag, timen er kommet. Bli en korstogkjemper og forsvar din kristne TRO.

Hvorfor bevegelsen ble skapt, dens grunnleggende prinsipp og dens aksjonsplan.

Den vestlige verden er hovedsakelig kristen, grunnlagt på og organisert etter kristendommens auspisier. Våre tradisjoner og vår sivilisasjon, totalsummen av de tradisjoner og kulturer som er alminnelige for de hovedgrupper som utgjør vårt
folk, er kristen. UTEN TVIL ER VÅR SIVILISASJON KRISTEN. Det er nettopp fordi de er basert på kristendom at vestens nasjoner har gjort fremskritt, økonomisk, sosialt og moralsk, hurtig og effektivt, og bare så lenge de baserer seg på disse prinsippene vil deres storhet vare. Imidlertid foregår det nå en politisk utvikling og sosiale forandringer som truer med å kaste den vestlige verden ut av den tradisjonelle kurs, våre institusjoner svekkes og trues av kaos og anarki. Hele det kristne fundamentet, dets økonomiske struktur, dets filosofi og dets moral blir i dag truet av fiender INNENFOR,- som ARBEIDER for herrer UTENFOR.

Disse er fremmedsinnede organiserte minoriteter, alle knyttet til den sataniske, rasistiske sionistiske B'nai B'rith frimurerorden, som de med arroganse fremlegger som marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme, materialisme, New Age etc. - og hvis eneste hensikt er å erstatte,- til fordel for seg selv og den internasjonale plan, våre vestlige samfunn basert på kristen solidaritet, samarbeid og rettferd, med et klasseløst samfunn basert på et Ateistisk-Materialistisk-Mammonistisk mønster.

De er bemerkelsesverdig velorganisert og finansiert; tonnevis av trykket materiell understøttet av et vidt nettverk som serverer verbalt nedbrytende propaganda, står til deres disposisjon. De har skapt hundrevis av nedbrytende organisasjoner med tusenvis av grener ut over hele den vestlige verden, alle sammen ulver i fåreklær, alle kamuflert i altruistiske terminologier, og gjennom dem har de lykkes i å få installert sine agenter i de fleste av våre vitale organisasjoner. I deres skjendige bestrebelser for å presse den rasistiske sionismen
på den vestlige verden, har de vervet, overalt hvor de har kommet til, kristnes tjenester som med lokkemat er blitt fristet til å bryte med kristne tradisjoner. Disse villige tjenerne,- politikere og folk med høye posisjoner i regjering, det offentlige liv, i skoleverket, i pressen, og på prekestolene,- paraderer under liberalismens falske masker. Gjennom sin annonsering og finansielle kontroll, øver de sin inflytelse over den redaksjonelle policy i presse, TV og radio; ved å benytte seg av overlagte forvrengninger gir de et bilde av verdens begivenheter, ikke slik som de i realiteten er, men

slik de ønsker at publikum skal oppfatte dem. Slik former de den offentlige mening for at den skal tjene deres interesser. Gjennom kontroll av filmindustri-

en desinformerer de publikum ytterligere, underminerer dets moral, fordreier og tåkelegger opinionen slik det passer dem, siden ganske få, snedige filmer på kort tid kan utslette alt det gode som i løpet av år er lært i hjemmene, kirkene og på skolene. Med slike midler og utallige andre forsøker fremmedesinnede, anti-kristne minoriteter å ødelegge våre mest verdifulle institusjoner og har allerede brakt disharmoni og forvirring inn i våre personlige og offentlige livsytringer. Det finnes neppe en mann eller en kvinne i den vestlige verden som ikke har erfart at noe helt fundamentalt har gått galt i deres land. Og i dag burde det være klart for enhver kristen-sinnet innbygger at hvis vi skal ha mulighet til å være lykkelige, heldige og tilfredse så vil det bli nødvendig for oss å gjøre slutt på de sataniske, rasistiske sionistiske eksperimenter og gjenoppbygge vår originale kristne livsform. Kampen vil stå mellom kristne ordensriddere og
den sataniske, rasistiske sionistiske mafia. Det er for å rekruttere alle kristne som forenes om ekte kristne verdier i dette korstog (Hellig Krig) mot de sataniske, rasistiske sionistiske antikristne styrker, at vår bevegelse er blitt grunnlagt.

HVA DETTE OMFATTER

Bevegelsen er en teokratisk bevegelse. Denne bevegelsen er hverken på høyre eller venstre side i dagens korrupte politikk, men er basert på et

kristent grunnlag, Kirkens Lære. Bevegelsen har et universelt formål ved sine anstrengelser for å forene alle kristne, som fortjener en slik betegnelse, i en samlet front til forsvar for deres kulturelle liv.

MEDLEMSKAP

Kristne som er enige i bevegelsens formål slik de er definert nedenfor og som er villige til å bekjenne seg til bevarelse og fremme av disse hensikter og prinsipper er ønsket som medlemmer.

Bevegelsens siktemål og hensikter kan oppsumme-

res på denne måte:

Å bevare kristendommens ånd og idealer.

Å fremme patriotisme og sann kristendom som motstykke til satanisk, rasistisk sionisme.

Å beskytte frihetsprinsippene slik de uttrykkes i kristen undervisning.

Å bekjempe marxistisk statskapitalisme,
liberalkapitalisme, frimureri og alle andre ikke-kristne idéer.

Å hindre at vår regjering blir ledet av fremmedartede motivasjoner.

Å motarbeide inntrengning i den vestlige verden av den rasistiske sionistiske mafias propaganda som har til hensikt å vekke motstand hos folk mot kristne tradisjoner.

Å kartlegge og bekjempe enhver antikristen, ødeleggende propaganda i skolen, i pressen, i radio og TV, i filmer og hvilket som helst annet

påvirkningsmiddel.

Å kartlegge og bekjempe dårlig adferd i alle former samt uhederlig ledelse, og minoritetsterror i samfunnet.

Å søke å arbeide for fredelige løsninger av sosiale problemer.

Å kreve at hver mann og kvinne skal være garantert retten til å tjene til livets opphold ved eget arbeid.

Å kreve, mens vi stadfester vår tro på retten til personlig eiendom, at arbeid blir forbeholdt en mer rettferdig del av nasjonens inntekter.

Å motarbeide at pågående minoriteter får regjere.

Å stigmatisere politikere som forsøker å skaffe seg stillinger og makt ved å piske opp klassehets.

Å motarbeide gjenvalg av politikere som bryter sine løfter.

Å motarbeide den sataniske, rasistiske sionistiske HØYFINANSEN som kontrolleres av frimurer-ordenen B'nai B'rith, som arbeider for å gjøre alle nasjoner til deres bankers slaver ved lån, høye renter og skatter som påtvinges innbyggerne for at de skal kunne kontrolleres og dessuten presse The New World Order på hele verden.

På grunn av rasistisk sionistisk høyfinanseksperi- mentering dør 60 millioner mennesker hvert år, de fleste av dem barn.

Alternativet er klart:- Vi kristne vil forby ethvert høyrentelån!

I stedet for lån skal folk lære seg å spare penger. På denne måten eliminerer vi inflasjonen.

For lettere å kunne oppnå disse mål, for å bevise og publisere teokratiske fakta og for å holde

folk informert om en utvikling (i verden) som kan bli farlig for kristenheten vil vi spre pamfletter, bulletiner og andre publikasjoner.

La oss bruke noe tid hver uke til å koordinere våre venners og naboers forsøk på å stå imot utbytting.

GJØR DET NÅ - for å sikre fremtiden for dine sønner og døtre.

IKKE VENT - inntil du og ditt land er blitt slavebundet av den rasistiske sionistiske HØYFINANSEN uten noensinne å kunne komme fri. Bare din kampvilje og personlige anstrengelser kan vinne denne ''vår kamp for å overleve den sataniske, rasistiske sionistiske ''New World Order''- totalitarisme.''

RASISME

''Nordmann er bare den som er født av en norsk mor''.

Rasistisk? Da må også følgende uttalelse være rasistisk: ''Jøde er bare den som er født av en jødisk mor.'' Nøyaktig dette er uttalt flere ganger i norske medier uten å vekke vrede hos noen, og uten at
påtalemyndighetene har trukket frem paragraf 135a, rasistparagrafen.

Hvorfor skulle da ikke samme utsagn fra hvilken som helst folkegruppe være lovlig, selv om det gan-

ske opplagt er rasistisk?

En million tyskere er mindre verdt enn en nordmanns fingernegl.

Ville noen her i landet protestere? Neppe.

En million svensker er mindre verdt enn en nord-

manns fingernegl.

Ville noen protestere? Folk ville antagelig smile eller le overbærende.

En million arabere er mindre verdt enn en jødes fingernegl.

Rabbineren Perrin avleverte dette utsagn ved massemorderen Goldsteins båre, og uttalelsen er referert i alle medier over hele kloden. Ingen har protestert. Perrin er heller ikke blitt anklaget for rasisme og trukket for retten med krav om straff.

Men om noen skulle ha sagt ''En européers negl er mer verdt enn en million jøder'' er vel ingen i tvil om hvilken kjempebølge av indignerte protester som ville ha reist seg fra rasistiske sionister og deres supportere over hele verden med rop om rasisme, antisemittisme og om statlige tiltak og strenge straffer for synderne. For å forsterke reaksjonene ville antagelig militante rasistiske sionistgrupper velte gravstener på jødiske gravsteder, male hakekors på jødiske minnesmerker og anlegge en eller annen liten synagogebrann for dermed å villede opinionen.

Hvordan står det til med menneskerettighetene i

verden?

Med den Amerikanske konstitusjonen som forteller at alle mennesker er født like?

Med den Europeiske menneskerettskonvensjonen?

HVOR LENGE VIL JOURNALISTER FINNE SEG I Å VÆRE LØPEGUTTER OG PAPEGØYER FOR DEN RASISTISKE SIONISTISKE MAFIA?

De rasistiske sionister maser uopphørlig om Holocaust og de slipper til i alle medier uansett om disse er eiet av dem selv, av andre private eller offentlige instanser. Penger gir dem adgang. Wannsee skal minnes, Auschwitz skal minnes, krystallnatten skal minnes, Dachau skal minnes, Warszawa skal minnes og Gud vet hva som ikke skal minnes
dersom de rasistiske sionistene har den minste fordel av det. Og det til tross for at jøder bare utgjorde en mindre del av de internerte som omkom under krigen og at det aldri var tale om slike tall som de selv opererer med, og slett ikke om gassing.

Men et spørsmål til dem som tror på de rasistiske sionist-fantasiene:

Hvorfor skal bare jødenes
Holocaust minnes?

LISTE OVER HOLOCAUSTER:

30 millioner ble tatt av dage under og etter den bolsjevikiske revolusjon, ledet av amerikanske og russiske rasistiske sionister.

20 millioner sivilister led en voldsom død under den annen verdenskrig.

30 millioner ble myrdet av Stalin med de rasistiske sionisters bistand.

60 millioner mennesker dør hvert år av sult på grunn av den rasistiske sionistiske storfinansens utbytting (de fleste av dem er barn).

6 millioner palestinere er myrdet av den rasistiske sionistiske mafia i Midt-Østen siden 1948 og til idag.

3 millioner mennesker ble myrdet av Pol Pot som støttes av USA og Israel.

800.000 mennesker ble kaldblodig myrdet av amerikanerne med støtte av de rasistiske sionistene, da atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945.

250.000 mennesker ble likeledes kaldblodig utslettet da engelskmenn og amerikanere med rasistisk sionistisk støtte, bombet den åpne tyske kulturbyen Dresden, som på slutten av krigen var overfylt med flyktninger.

50 millioner mennesker ble drept i den kinesiske kommunistrevolusjonen.

2,5 millioner tyskere ble myrdet i Polen da 13 millioner ble fordrevet fra sine hjem.

11 millioner mennesker ble myrdet i tidligere belgiske Kongo.

50 millioner barn drepes i den vestlige verden med abort hvert år.

Det kalkuleres at USA har myrdet 10 millioner indianere.

Osv, osv, osv, osv.................................................

Hvorfor skal bare det usanne Holocaust minnes?

Hvorfor skal skolebarn trekkes til Auschwitz for å hjernevaskes etter alle kunstens regler?

De rasistiske sionistene bruker alle midler for å utnytte folk uvitenhet og ømme følelser til økonomisk vinning. All vold og urett fortrenges systematisk for at det usanne, forløyede, rasistiske sionistiske holocaust skal bli stående alene igjen som det eksklusive ofringsalter til rasistiske sionisters gunst og gavn. Holocaust er ikke verdens verste forbrytelse. Holocaust er verdens verste løgn, og hva gjør egentlig de rasistiske sionistene? De tviholder på og sprer historier om at deres nærmeste skal ha lidd en forsmedelig, ussel og grusom død, kledd nakne og drept med gift fremstilt for å drepe lus. Hva kan være mer nedverdigende? Revisjonister har i årevis forsøkt å fri dem fra disse redselsminnene ved grundig forskning som viser at det ikke var slik. Men monomant holder de rasistiske sionister fast ved sine fantasiforestillinger. Hvorfor skulle de gjøre det om det ikke var forbundet med en vinning? Å bli forelagt revisjonistenes forskningsresultater ville enhver annen ha følt som en lettelse. Ikke de rasistiske sionistene. De oppfatter det som en trussel mot grunnlaget for deres makt over andre og mot den rikdom den har skaffet dem. Det brukes hundrevis av millioner til å befeste den usanne holocaustmyten med minnesmerker. De rasistiske sionister prioriterer det fremfor å hjelpe mennesker som står overfor den verste skjebne som kan vederfares noen, en langsom død av sult og tørst.
Dette er de rasistiske sionistenes virkelige ansikt:- forherligelse av svindel, neglisjering av andres nød.

Til videre opplysning anbefaler vi å lese disse bøkene:

Alfred Olsen: B'nai B'rith, Sionismens planer for overtagelse av verdensherredømmet.

Alfred Olsen: De Kristne.......Israel.......og det palestinske holocaust.

Alfred Olsen: Sannheten.

Moshe Menuhin: The decadence of Judaism in our time.

Arthur Koestler: The thrirteenth tribe.

Alfred Lilenthal: The zionist connection.

Jack Berstein: The life of an american jew in rasist marxist Israel.

J. Berstein, L. Martin: My farewell to Israel, the thorn in the Mideast.

Hillaire Belloc: The Jews.

Maurice Samuels: You gentiles.

Benjamin H. Freedman: Facts are facts.

Lenni Brenner: Zionism in the age of the dictators.

Norman F. Dacey: ''Democracy'' in Israel.

T. W. Pike: Israel.....our duty, our dilemma.

N. Chomsky: The fateful triangle: The United States, Israel and Palestinians.

P. Findley: They dare to speak out: People and institutions confront Israels Lobby. (in the USA).

R. Curtis: A changing image: American perseptions to the Arab-Israeli dispute.

E. Tivnan: The lobby: Jewish political power and american foreign policy.

H. Schieber: Holy Land betrayed.

James A. Malcolm: Origins of the Balfour declaration.

Bernard Lazare: Antisemitism.

Victor Ostrovsky: By the way of deception.

Victor Ostrovsky: Kampen om Mossad.

Richard H. Curtis: Stealth PACs: Lobbying for controll over U.S. Middle East policy.

Judith Ramsey Ehrlich & Barry J. Rehfeld:

The New Crowd.

Maurice Pinay: The Plot Against The Church.

Vicomte Léon De Poncis:

Judaism and the Vatican.

Rabbi Moshe Shonfeld:

Genocide in the Holy Land.

Gary Allen: None dare call it Conspiracy.

Paul A. Fisher: Behind the Lodge Door.

Antony C. Sutton:

Wall Street and the rise of Adolf Hitler.

Rev. Patrick Cleary: The Church and Usury.

Seymour M. Hersh: The Samson Option.

De engelske bøkene kan bestilles fra:

The Liberty Library.

300 Independence Ave. SE, Washington, D.C. 20003, USA. (send 10 $ for å få tilsendt deres katalog).

Videre korrespondanse med forfatteren av denne boka skjer ved å henvende seg til:

Alfred Olsen