Go to Italian TV & Radio Resistence!    Português        TV & Rádió más nyelveken             Go to French TV & Radio Resistence!n

Javasoljuk, hogy az oldalon található nagy fájlok letöltéséhez a Metaproducts Mass Downloader-t, vagy ehhez hasonló szoftvert használj. A szoftvernek támogatnia kell a "folytatás" (resume) opciót.

 

FORCES OCCULTES = OKKULT ERÕK

(Magyar felirattal)

A film online megtekintéséhez Real Player vagy (még jobb) Real Alternative lejátszó szükséges.

FORCES OCCULTES ( = OKKULT ERÕK)

(52_perc)

To download these big files we recommend you to use Mass Donwloader

 

A ZSIDÓ SÜSS

(Magyar felirattal)

Ezen az oldalon a "Jud Süss"-t, a legjobb német filmet találod, magyar felirattal

A film online megtekintéséhez Real Player vagy (még jobb) Real Alternative lejátszó szükséges.

Javasoljuk hogy a fájlok letöltéséhez használd ezt: Mass Donwloader

A FILMBEN BEMUTATOTT ESEMÉNYEK
TÖRTÉNELMI TÉNYEKEN ALAPULNAK.

 

A ROTHSCHILDOK RÉSZVÉNYEI WATERLOOBAN

(Magyar felirattal)

A "Jud Süss" a legjobb német film, de a "Die Rothschilds" szintén nagyon jó

A film online megtekintéséhez Real Player vagy (még jobb) Real Alternative
lejátszó szükséges.

Javasoljuk hogy a fájlok letöltéséhez használd ezt: Mass Donwloader

 

Holokausztcáfoló dokumentumfilm

David Cole: Auschwitzi Utazás

David Cole egy igazságkereső, és igazán becsületes ember. Ez a dokumentumfilm számos bizonyítékot mutat be arra vonatkozóan, hogy a "holokauszt" hazugság.

 

David Cole interjùja Dr. Franciszek Piper

(58_perc)

Javasoljuk hogy a fájlok letöltéséhez használd ezt: Mass Donwloader

Henry Ford

A NEMZETKÖZI ZSIDÓ

Bernard Lazare

Antiszemitizmus

 

 

Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva


Az Atya és Fiú és Szent Lélek Istennek nevében! Ámen.

Isten és népe sátáni ellenségei a marxista államkapitalizmus, a szabadelvű kapitalizmus és a cionizmus alakjában jelennek meg, akik a nemzetközi szabadkőművesség segítségével beszivárogtak az Egyházba azzal a céllal, hogy megsemmisítsék a keresztény civilizációnkat, helyére téve az anyagelvű életszemléletet és a pénzimádatot. Mi, Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, igaz hívői és követői Szent Háborút hirdetünk Isten ellenségeivel szemben mind az Osztatlan Egyházban mind a társadalomban azon szándéktól vezérelve, hogy a szekularizmust megakadályozzuk, miáltal az emberek igazi szabadságra jutnak. Állj közénk még ma, itt az idő! Légy keresztesvitéz és védd meg hitedet: Jézust, Máriát, és az Egyház tanítását!

A Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva létrejöttének oka, alapértékei, akcióterve.


A nyugati világ lényegileg keresztény, a kereszténység égisze alatt alapíttatott, szerveződött meg. Hagyományaink és civilizációnk: hagyományaink és kultúrkincsünk teljességétől kezdve a népességünket alkotó embercsoportokig – keresztény. Kétségtelenül keresztény a mi civilizációnk. A nyugati nemzetek a kereszténység alapján állva fejlődtek gazdaságilag, társadalmilag és erkölcsileg gyorsan és hatékonyan, és amíg ezen alapokon állnak, addig megmarad nagyságuk. Azonban korunk politikai és társadalmi változásai a nyugati világ hagyományos alapjait aláássák, és rohamos gyorsasággal gyengítik intézményeinket a káosz és anarchia felé sodorva minket. E keresztény alapozást, gazdasági szerkezetet, bölcseletet és erkölcsiséget érte támadás napjainkban azon belső szabadkőműves ügynökök részéről, akik külső mestereiknek szolgálnak. Eme idegenszívű, irányított kisebbség mind a cionrasszista szabadkőművességnek, a B’nai B’rith bűnszövetkezetnek lekötelezettje, függetlenül attól, hogy a marxista államkapitalizmus, a szabadelvű kapitalizmus, vagy a ’New Age’ stb. maszkját viselik. Ők mindannyian egy célra törekszenek: a keresztény szolidaritásra, együttműködésre és igazságosságra alapozott nyugati társadalom lerombolására, hogy romjain az atheista-anyagelvű-pénzimádó kollektivizmus elvei szerint egy osztálynélküli tömegtársadalom fölépülhessen. Rendkívüli módon szervezettek és pénzügyileg támogatottak; nyomtatott anyagok tömege kiegészülve a suttogó propaganda hatalmas hálózatával közvetítik rombolásukat. Felforgató szervezetek tucatját hozták létre számos leágazással a nyugati világban, melyek mind báránybőrbe bújt farkasok, altruista jelszavakkal álcázva építik be ügynökeiket az életterünkbe. Aljas erőfeszítéseket tesznek, hogy cionizálják a nyugati világot, eközben tagokat toboroznak maguknak a keresztények közül, hogy céljaikat szolgálva szakítsanak a keresztény hagyományokkal. A kiszolgálóik – politikusok és polgárok magas kormányzati posztokon, a közéletben, az oktatásban, a sajtóban és a pulpitusokon – a liberalizmus álarca alatt pózolnak. Hírközegeik és pénzügyi hatalmuk segítségével befolyásolják a sajtó, a televízió és a rádió szerkesztési elveit – tudatosan félretájékoztatják a tömegeket, hamis képet festve a világ valós eseményeiről. Ily módon alakítják a közvéleményt az ő szájízüknek megfelelően, irányítják azt a filmiparon keresztül, aláaknázzák az erkölcsöket, eltorzítják és megzavarják közönségüket. Pár ravaszul megszerkesztett film rövid idő alatt lerombolhatja az otthon, az iskolában és az Egyházban évek alatt elsajátított értékeket. Ezek és számos más eszközök által törekszik az idegenszívű, keresztényellenes kisebbség a legértékesebb intézményeinket megsemmisítve köz- és magánéletünkbe széthúzást és viszálykodást csempészni. Ritka az olyan férfi vagy nő a nyugati világban, aki nem érezné, hogy valami alapvetően elromlott az országában. Világosnak kell lennie mára minden keresztény-tudatú polgárnak, hogy ha mi mint nép boldogságot, virágzást, és megelégedettséget remélünk, akkor szükséges, hogy a cionrasszista kísérletnek véget vessünk, és helyreállítsuk az eredeti keresztény életformánkat. A harc már áll a keresztény rend bajnokai és a cionrasszista sátáni rend csatlósai között! Itt az idő, hogy valamennyi keresztény egyetértsen abban, hogy az igaz kereszténynek keresztes-hadjáratot – Szent Háború – kell indítani a cionrasszista sátánizmus keresztényellenes erőivel szemben! E szent célra jött létre szervezetünk, a Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva!

Mi a Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva?

A Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva egy theokratikus politikai mozgalom. A theokratikus mozgalom nem korunk korrupt jobb- vagy baloldali politikáját követi, hanem keresztény alapon – az Egyház tanításán – szerveződik. Területi szempontból egyetemes jellegű, a keresztények egyesített arcvonalát valósítja meg a kulturális örökségük védelmében.

Tagság

Ama keresztények, akik egyetértenek a szervezet céljaival, amint azt alább részletesebben kifejtésre kerül, és akik elkötelezték magukat e célok és alapértékek megőrzésére és előmozdítására, méltóak a tagságra. A mozgalom anyagi haszonszerzésre nem törekvő, non-profit közösség.

Céljaink


Céljaink és követeléseink az alábbiak:

 1. A kereszténység eszméjének és szellemiségének védelme.
 2. Az igaz kereszténységen alapuló hazafiság támogatása a cionrasszizmussal szemben.
 3. A keresztény tanítás által meghatározott emberi szabadság értékének védelme.
 4. Harc a marxista államkapitalizmus, a szabadelvű kapitalizmus, a szabadkőművesség és minden más keresztényellenes eszmeiség ellen.
 5. Kormányzatunk védelme idegen gyakorlatok befolyásától.
 6. A cionrasszista propaganda konkolyhintésének meggátlása a nyugati világban, mely a polgárokat a keresztény hagyománytól elszakítja.
 7. Minden, oktatásban, sajtóban, rádióban, televízióban, filmszínházakban, és egyéb nevelésre ható hírközegekben terjengő, keresztényellenes suttogó propagandának leleplezése és szétzúzása.
 8. A szélhámosság minden alakjának úgy, mint minden méltatlan vezetőnek, megbízottnak, szűk uralkodó klikknek leleplezése és szétzúzása.
 9. A társadalmi gondok békés megoldásának keresése és megszüntetése.
 10. A létfeltételekhez szükséges tőke megkereséséhez elegendő munka biztosítása minden férfinak és nőnek.
 11. A munkás méltó a bérére! Igazságosabb elosztást a nemzeti jövedelemből, a megtermelt értéknek megfelelően.
 12. Az önkényes kisebbségek által alkotott kormányzatokkal való szembenállás.
 13. Azon politikusok megbélyegzése, akik hivatalukat és erejüket osztálygyűlölet keltésére használják föl.
 14. Az esküszegő közalkalmazottak újraválaszthatatlanok legyenek.
 15. A szabadkőműves B’nai B’rith által ellenőrzött cionrasszista, sátánista plutokrácia letörése. Ők azok, akik bankjaik kamatrabszolgaságába taszítanak minden nemzetet és rasszt. Ezzel az eladósítással előkészítik az „Új Világ Rendjét” (Novus Ordo Sćculorum). A cionrasszista plutokrácia miatt 60 millió ember hal éhen évente, többségük gyermek! Az alternatíva világos: mi, keresztények megtiltunk mindenféle kamatszedést! Az embereknek a kamatfelvétel helyett meg kell tanulniuk takarékoskodni! Ezúton söpörjük el az inflációt!

Azért, hogy ezen céljaink megvalósuljanak…


… meghatározzuk és hirdetjük a theokratikus politikai elveket, és tájékoztatjuk a polgárokat a világban folyó azon eseményekről, melyek a kereszténységre veszélyesek, vitairatok, híradások és egyéb publikációk által.

Minden héten fordítsunk egy kis időt arra, hogy összehangoljuk az erőkifejtést barátainkkal és szomszédainkkal, így állva ellent a kizsákmányolásnak!

Cselekedj most, hogy megmentsd a jövőt fiaidnak és leányaidnak! Ne várj addig, míg te és hazád gazdaságilag rabszolgájává válik a cionrasszista plutokráciának, soha se történjék meg! Csak ha teljes lelkesedéssel és személyes cselekvéssel harcolsz, akkor nyerhetjük meg „a túlélésünkért folytatott csatát”, a cionrasszista és sátánista „Totalitarista Új Világrenddel” szemben.

Népi Ellenállási Mozgalom – Keresztény Alternatíva
http://holywar.org

 

CLICK HERE!

JEWISH MAFIA SABOTAGED MANY TIMES OUR SITE, BUT NOW, THANKSGIVING GOD, EVERYTHING IS ON LINE AGAIN. DEAR FRIENDS, WE NEED A SAFE HOSTING. WE CAN PAY FOR IT. HELP US! holywar@holywar.org